Sirkelslag KIDS

Op 7 november hebben we met 10 jongeren uit groep 7 en 8 voor de eerste keer Sirkelslag Kids gespeeld. Sirkelslag is een spel wat op één avond door heel veel verschillende teams uit heel Nederland wordt gespeeld.

Het thema was ‘Een wereld te winnen!’. De jeugd ging eerst water van lucht scheiden, net zoals God dat ook met de schepping heeft gedaan toen Hij het water en de lucht schiep. Ze gingen een petfles met water erin oppompen met een fietspomp. De petfles vloog de lucht in en zo werd water van lucht gescheiden.

Daarna werd het verhaal van Noach vertelt. De kinderen gingen de Latijnse namen van de dieren zoeken en zochten uit waar ze wonen en of ze nog bedreigde diersoorten zijn. Ook gingen ze de ark van Noach bouwen met afval materialen en probeerden ze de boot te laten varen.

Er was een afvalestafette en lastige vragen over hoe ze zelf energie kunnen besparen om de wereld een beetje te redden. Tot slot moest er een regenboog gemaakt worden van water, een spiegel, een ovenschaal en een zaklamp. Een lastige opdracht.

Alle opdrachten werden onder “streng” toezicht van de jury beoordeeld. We zijn na een moedige strijd op de 100e plaats geëindigd. Dit spel is zeker voor herhaling vatbaar!

Kijk voor foto’s op de site.

Namens de kindernevendienst: Cornelia, Hilde en Sjoukje

Na de feestdagen – De wegen van een hert (2)

Op het moment dat ik dit schrijf, is het een paar dagen voor kerst. Het feest waarop we de geboorte van Jezus vieren en erbij stilstaan hoe God ons nabij wil zijn. De evangelist Johannes noemt Christus ook het licht voor de mensen en het licht dat schijnt in de duisternis. Na alle barbarij die we het afgelopen jaar en de afgelopen dagen – die moordpartij op een school in Pakistan! wat is het erg – hebben zien gebeuren, gaat er een zin in mijn hoofd rond: het licht heeft het koud. Die zin komt uit een gedicht van Hans Andreus. Misschien komt die zin wel terug in de overweging op kerstmorgen.

Op het moment dat u of jij dit leest, hebben we ook de jaarwisseling achter de rug. Laat ik – al heb ik zelf op het moment het gevoel dat ik wel erg op de dingen vooruit loop – de kans aangrijpen jullie allen alle goeds en Gods zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar. Het zijn verwarrende en onzekere tijden waarin we leven. We weten niet wat het jaar zal brengen. Laten we binnen de gemeente én in het dorp naar elkaar omzien en bidden om vrede.

Dan nog een laatste keer over het hert uit Psalm 42. Ik schreef er de vier voorgaande nummers ook over. In het laatste nummer ging het over gedichten van Willem de Mérode, Lloyd Haft, Anton Ent en de Zwolse dominee Siebren van der Zee. Ik kondigde toen al aan, dat ik in dit nummer nog een paar gedichten naar voren zou brengen, waarin het hert uit Psalm 42 zijn weg heeft gevonden.

Ik begin met een gedicht van Lode Bisschop. Hij dwaalt weg van de Psalm en gaat op de loop met het beeld van de jacht, dat – zo zagen we in een van de vorige afleveringen van deze serie – in de bijbelse Psalm 42 niet voorkomt, maar een vondst was van de Psalmberijmers. Toch blijft de thematiek wel dicht bij de bijbelse Psalm 42. Het gedicht loopt uit op het verlangen naar God:

‘Psalm

 

Zoals een hert dorst naar water

zo verlang ik naar U, o God

ik ben vastgeklemd in een strik

in het bos toen ik met rilde benen

wilde vluchten naar U: de boze

boswachter heeft de strik tussen

twee groene bomen gezet en ik

snoof water en strekte mijn gewei

en rende over mos en struiken naar

de levendige bron, maar mijn voeten

vielen in des bozen val en nu

hunker ik te meer, mijn gewei laat

van mijn hoofd los, mijn tong

schiet uit en mijn zachte ogen staan

ver, ik hoor de honden jagen achter mij

aa en de kraaien zwermen boven mij

om en ik hijg naar het echte water …

 

alzo hijgt mijn ziel naar U, o mijn God’

 

Het hert uit Psalm 42 heeft ook zijn weg gevonden in seculiere poëzie. Een treffend voorbeeld is een gedicht van Peter van Lier. Hij heeft het de titel gegeven: ‘Psalm 42’. Die Psalm zat dus in zijn achterhoofd toen hij het volgende gedicht schreef. Het staat helemaal los van de bijbelse Psalm. Alleen het beeld van het hert komt er nog in voor:

‘Wanneer een moeder, even afgeleid door een koopje onder de koopjes,

haar kinderen uit het oog verliest in het onoverzienbare winkelcentrum zal het smeken van haar ogen,

onder het slaken van kindernamen en gilletjes, overeenkomstig het: “gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,”

slechts uit zorg voor haar kroost aanwezig op de vlakte verder dan het oog reikt, zal, overeenkomstig het dierlijke rillen, de wanhoop zo hartverscheurend moeten zijn,

dat vergeving, bij dit weer, niet kan uitblijven, als het zelfs bij de meest goedaardigen alleen maar weerzin wekt’.

Als derde voorbeeld een gedicht van M. Vasalis:

‘Cannes

 

In een woestijn van zon, dicht langs de zee

staan de platanen in een brede allee:

dorstige herten, plotseling betoverd

en in hun ren naar ’t water star gebleven,

het groene lichaam wit gevlekt, hoornen geloverd,

het wit gewei breed opgeheven.

 

Langslopend, te gezond, te naakt

en door een lichte wijn in een soort droom bewegend,

besef ik plotseling de enige werkelijke zonde:

dat ik door het verwonderlijkste nauw geraakt,

zonder besef door het bestaan gezegend

en door de schadelijkste dingen nauw geschonden,

ver van de werkelijkheid ben geraakt’.

 

‘Cannes’ is een tweestrofig, rijmend gedicht van respectievelijk zes en zeven regels. De witregel markeert de overgang van de buiten- naar de binnenwereld. Een, laten we maar aannemen, vrouwelijke ik-figuur, wat aangeschoten door de witte wijn, begeeft zich over een allee in het Zuid-Franse Cannes, begroeid met platanen. De platanen met hun takken doen de vrouw denken aan ‘dorstige herten’ (komen ze uit Psalm 42?) die als het ware in een fotoshot zijn bevroren voordat zij het water konden bereiken. Daarmee geconfronteerd overvalt haar ‘plotseling’ een besef van zonde: altijd is zij gedachteloos aan de wonderlijke en nadelige kanten van het bestaan voorbij gestapt en zo ver van de echte werkelijkheid geraakt.

Ik sluit af met een gedicht van Karel Eykman. Misschien kent u zijn naam nog van de kinderbijbel die hij vroeger heeft geschreven. Eykman behoort tot die groep, die bij alle honderdvijftig Psalmen een gedicht heeft gemaakt. Ze zijn gebundeld in een boek met de prachtige titel Een knipoog van u zou al helpen. Ik ga over zijn gedicht bij Psalm 42 niks zeggen. Het spreekt voor zich:

‘Het hijgend hert

 

Stel, je bent een hert.

Zitten ze met honden en geweren achter je aan

weet je nog maar net te ontsnappen

ren je voor je leven de longen uit je lijf.

Sta je na te hijgen buiten schot en buiten adem

dan zit er alleen maar in je kop:

water, nu eerst water, alleen maar water.

De rest komt later wel.

 

En ik, waarom zit ik in de zenuwen en ben ik in de war?

Alles zit mij tegen, het klopt niet meer in mijn hart.

Het klikt niet meer tussen mij en mijzelf.

 

Stel, je bent een mens.

Zitten ze scheldend en schreeuwend achter je aan

om je op je ziel te trappen

red je het niet meer, heb je het helemaal gehad.

‘Wat heb jij nog aan God? Jij bent toch godvergeten?’

Dan maalt alleen maar in je hoofd:

God, nu eerst God, alleen maar God.

De rest komt later wel.

 

En ik weet dan waar het op aankomt in mijn hart en ziel.

Dan kan ik ertegen, dan ben ik op mijn plek.

Zit dat goed, dan gaat het me goed’.

 

Met hartelijke groeten,

ds. Dirk van Keulen

 

Geraadpleegde literatuur:

–    Jan de Bas, En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. Psalmen in de Nederlandse poëzie vanaf 1900, Kampen 2010, 23 (Lode Bisschop) en 110 (Peter van Lier).

–    Karel Eykman, Een knipoog van u zou al helpen. Bij iedere psalm een gedicht, Zoetermeer 2013, 56.

–    M. Vasalis, De vogel Phoenix, Amsterdam 1992 (19e druk), 23.

Vanuit de kerkenraad jan 2015

Op het moment dat ik dit schrijf zitten we vlak voor de kerstdagen, op het moment dat u dit leest zitten we alweer in het nieuwe jaar! Hoe snel kan de tijd gaan!

Ik heb geen idee hoe de komende dagen zullen verlopen. Hebben we een fijne kerst met een volle kerk? Hoe is de oudejaarsdienst? Zinger er veel mensen mee met  het gelegenheidskoor?

Als u dit leest hebben we de antwoorden te pakken. Ik weet wel dat er in de voorbereiding naar de feestdagen toe enorm veel werk wordt verzet door heel veel mensen binnen onze kerk, terwijl dat vaak zo vanzelfsprekend lijkt. Opeens staat er een kerstboom in de kerk. Hoe komt die daar? Op kerstmorgen een kerstspel met een heel aantal spelers. Hoe is dat gegaan, is er veel geoefend? En een delegatie van Melodia die de dienst begeleidt, hoe komen die nou weer aan de juiste bladmuziek en gaat dat vanzelf zo gesmeerd of is daar extra tijd ingestoken?

En die oudejaarsdienst, wie regelt er zo’n koor, en de rest?

Wat is het toch fijn dat er zo veel mensen zijn die het mogelijk maken dat alles inderdaad zo gesmeerd loopt. Die gestalte geven aan het credo:” kerk zijn doe je samen”!

Op 23 november is er voor het laatst gekerkt in de katholieke kerk in ons dorp. We weten allemaal dat het niet meer kan, in ieder dorp een katholieke kerk. We beseffen best dat er kerken dicht moeten, maar als je eigen kerk in je eigen dorp voorgoed de deuren sluit dan doet dat behoorlijk veel pijn. We leven dan ook mee met onze katholieke dorpsgenoten. Gelukkig zullen  de oecumenische vieringen gewoon doorgaan zoals we dat gewend waren, maar dan  in de Schakel. En als er eens een parochiaan op onze kerkbanken neerstrijkt, weet dat u welkom bent, we hebben tenslotte veel meer dat ons bindt dan dat ons scheidt!

En hoe het verder gaat in ons dorp met kerk en parochie, de tijd zal het leren. Als we maar onthouden dat we elkaar vast blijven houden, dat we elkaar soms zo nodig kunnen hebben om ons dorp leefbaar te houden.

Op naar het nieuwe jaar. Er staat ons weer veel te wachten, goede dingen, moeilijke dingen, blijde dingen. Het is maar goed dat we ons leven dag voor dag leven zodat het in kleine porties op ons af komt. Laten we ook dit nieuwe jaar weer in vertrouwen tegemoet gaan, wetende dat we mensen zijn die alle dagen mogen leven met de zegen van onze Heer.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper

Nieuws van de Diaconie

Collecteopbrengsten:

05-11  Dankdag                    €28.75

09-11  Pl.jeugdwerk             €92.40

16-11  Binnenl.Diaconaat    €60.55

23-11  Toon Hermans huis  €94.05

30-11  Diaconie                     €64.80

De bloemen zijn met een hartelijke groet vanuit de  gemeente gegaan naar:

Fam. Heerink(19-10), Ans Roubos(26-10), Fam. Fossen (02-11), Mevr. Fokkens (05-11), Fam. Kuiken(09-11),Fam.de Roos(16-11),Henk de Boer Uiterdijkenweg(23-11),Fam. Schipper (30-11),Joke Boeve(7-12),Cornelia Tilma(14-12).

Overig Nieuws.

We willen  deze maand alleen 1 collecte extra bij u onder de aandacht brengen: 04 Januari zullen we collecteren voor Giro 555 t.b.v de Ebola ramp.

Heeft u vragen/opmerkingen/collectedoel komt u gerust langs bij 1 van de Diaconieleden. We vergaderen altijd de 1e maandag van de  maand.

Verder wensen we u allen alle goeds  voor het nieuwe jaar!!

Hartelijke groet, Linda Wierenga

Commissie van beheer

In Januari komt actie kerkbalans weer bij u in de bus. Dit jaar willen we het iets anders doen dan andere jaren. U krijgt de envelop in de bus en uw antwoord kunt u de 3 zondagen daarop zelf in een bus doen, die daarvoor in de hal van de kerk staat. Als u ervoor wil zorgen  dat uw naam en adres weer achter het venstertje zit, dan kunnen wij zien wie er al een envelop heeft ingeleverd, en bij wie we nog langs de deur moeten.

Dat scheelt de leden van de commissie weer wat ophaalwerk!

Alvast bedankt!   Joke Verhage

Jeugdwerk nieuws

Allereerst de beste wensen voor jong  en oud. Een nieuw jaar, een frisse start. Ook provider gaat gewoon verder.

Voor januari staat er weer wat gezelligs op het programma. De jeugd gaat in twee-tallen bij 50-plussers eten. Daarbij gaan ze het over een aantal (geloofs) vragen hebben. Zo kunnen we van elkaar horen hoe we het geloof beleven. Op 23 januari bespreken we dit in de groep. Misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan we denken.

Tot slot nog een gospel oneliner : “ik weet niet wat de toekomst brengt, maar wel Wie de toekomst brengt”.

Namens de jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

Kindernevendienst

Wat hebben we een leuk project gehad met de “Verder kijkers”. We hebben vol verwachting vooruit gekeken samen met de deurwachter, Johannes, Jesaja en Maria. En natuurlijk niet te vergeten de herders. Want een herder kijkt verder.  We hebben mooie stalletjes geknutseld en veel complimenten gehad. Dat doet ons goed! Foto’s van onze knutselactiviteiten staan op de website. We hebben ervan genoten. En nu maar verder kijken wat er staat te gebeuren in het nieuwe jaar.

Een groet van de nevendienst.

Bijzondere jeugdkerk op 30 November in de Bantseliek te Bant

Op zondag 30 nov. was er een bijzondere jeugdkerk met Soulaction, recht uit je hart. Hierover een kort verslag:

Er waren twee jonge mannen uitgenodigd, Jan en Jan-Jaap uit Harderwijk en Elburg, vertegenwoordigers van Soulaction,

dit is een jongereninitiatief van Tear en Soul Surviver, deze organisatie helpen jongeren hun geloof handen en voeten te geven.

We begonnen met gebed waarna we een introfilmpje gingen bekijken “Wat geloof jij”!

Om de jeugd actief te betrekken werd er een spel gedaan “Over de streep”.

Er werden hierbij vragen gesteld zoals o.a.

– Heeft God een plan met deze wereld?

– Wie geloofd dat de hemel bestaat?

– Is alles wat in de bijbel staat waar?

– Kan ik God blij maken met wat ik doe?

Door deze vragen moesten kinderen kiezen waar ze gingen staan en kwamen er spontaan antwoorden en vragen opgang.

Hierna gingen de kinderen in groepjes en kregen ze per groepje een Bijbeltekst die ze samen moesten lezen.

Teksten waren o.a. Mattheüs 25: 31-35 en Jesaja 58 6-8

Opdracht was; Wat staat hier in je eigen woorden? Wat valt je op? Wat wil God hiermee zeggen?

De verschillende teksten leverde het volgende op:

– Wie goed doet goed ontmoet.

– Als je wel in God geloofd maar je doet er niets mee dan heeft het geen zin.

– Dat God wil dat je de goede weg gaat.

– Als je andere mensen helpt dan help je Mij(Jezus).

Hierna volgde nog een opdracht;

De kinderen moesten kijken naar hun eigen leven en dit vergelijken met het leven van een tiener die zijn/haar leven volledig aan de Here Jezus had gewijd.

Conclusie: Ik ben niet perfect, geen paniek! Leven is groeien! Waar moet ik beginnen om te groeien in geloof? Hoe maak ik een verschil?

Tot slot, denk eens na over wat jij kan doen in deze wereld om een verschil te maken, waar God heel blij van wordt!!!

Wij kunnen terug kijken op een hele bijzondere en verrijkende ochtend.

Jeugdkerkleiding en Providerteam

BAZAAR

Noteer de datum alvast: 14 februari 2015 Bazar in de Schakel.

Met natuurlijk mooie prijzen op het rad, verloting, leuke spelletjes, heerlijke patat en tijd voor ontmoeting! In de volgende Schakel meer over deze gezellige bazar voor jong en oud!

Oproep voor gelegenheidskoor voor oudejaarsdienst

Houd je van zingen en wil je meedoen in een gelegenheidskoor? Dat kan!

Op oudejaarsavond zingt een gelegenheidskoor o.l.v. Hilda van Maldegem tijdens de oudejaarsdienst.

De oefenavonden zijn dinsdag 23 en 30 dec. we beginnen om 20.00 uur.

Opgeven bij Femmelien Klunder, Marijke van Vilsteren of Hilda van Maldegem

Laad meer