Verbeelding

Ik wil dit stukje beginnen met de gemeenteleden te bedanken die het project in de veertigdagentijd en de paasdagen tot een succes hebben gemaakt. In de loop van de weken hebben we het zien groeien. En eigenlijk hebben we telkens ook een ‘preek van de leek’ gekregen.

We hebben ook gezien hoe verbeelding verrijkend is voor ons geloof. Wij leven in een cultuur waarin we veel meer dan vroeger bezig zijn met beelden: op de televisie, via internet, posters in het straatbeeld, enz., enz. Een beeld blijft je veel makkelijker bij dan woorden. Een verbeelding zet je ook aan het denken of brengt je op nieuwe ideeën.

Daarom wil ik in dit stukje ook aandacht vragen voor twee boeken van Henk Pietersma (over wie we ook hebben kunnen lezen in het Paasnummer van de Elizabeth Bode die in de kerk lag).

Het ene boek kwam een paar jaar geleden (2011) uit. Het heet: De goedheid op mijn tong gelegd. Een Psalter. In dit boek heeft Pietersma bij elke Psalm uit de bijbel een schilderij en een gedicht gemaakt. Het boek is prachtig uitgegeven. Heel kleurrijk. Op de linkerpagina vinden we de tekst van de Psalmen en een gedicht bij de Psalm. De titels van de gedichten staan zowel in het Fries als in het Nederlands afgedrukt; het gedicht alleen in het Nederlands. Op de rechterpagina het schilderij. Het is geen boek om achter elkaar door te lezen. Ik heb het zelf open op een uitspringend plankje in de boekenkast in mijn huiskamer liggen. Elke dag sla ik een bladzijde om. Meestal ’s ochtends als ik beneden kom. Dan lees ik de Psalm, kijk naar het schilderij en dan ook het gedicht. En zo gaat het dan die dag met mij mee. Soms de verbeelding van het schilderij, andere keren een of meer zinnen of woorden uit de Psalm of het gedicht. Het is voor mij een manier om mijn geloof levend te houden.

Kort geleden is zijn nieuwe boek verschenen. Dat heet: Waar was jij… een passie. Ook al zo’n prachtig boek. Pietersma volgt daarin hetzelfde recept als in zijn eerste boek. Uitgangspunt zijn nu de lijdens- en paasverhalen uit de evangeliën. Bij bepaalde verzen heeft hij een schilderij en een gedicht gemaakt. Een reeks van 52. Ook nu weer op de linkerpagina het gedicht en op de rechterpagina de verbeelding. Ik denk dat ik dit boek volgend jaar in de veertigdagentijd open op het plankje leg. En dan elke dag een bladzijde omslaan.

In de dienst van Goede Vrijdag lazen we twee gedichten uit Waar was jij… Nu we het Paasfeest hebben gevierd, neem ik hieronder het laatste gedicht uit het boek op. Pietersma maakte het bij Johannes 20:22, waarin we lezen hoe Jezus na de Opstanding verschijnt aan zijn leerlingen, die zich in een afgesloten ruimte hadden opgesloten, hen tweemaal vrede toewenst, zijn wonden toont en tegen hen zegt: ‘Ontvang de heilige Geest’.

 

ûntfang / ontvang

 

Het lege graf

de heer gezien

de blijdschap kwam terug

de wanhoop echt voorbij

 

maar dan

slaat toch weer twijfel toe

geen vrede meer

geloof verbleekt

verliest zijn kracht

de angst is weer de baas

 

niemand komt erin

de deuren ramen dicht

potdicht

geen zicht meer

op wat komen moet

misschien verwijt

ach waar was jij

toen hij het leven gaf

 

wie opende de deur

tot twee keer toe zijn stem

ontvang sjalom

vergeef

ontvang sjalom

zie hier

de sporen van de dood

mijn handen en mijn zij

waarom regeert de angst

ben ik niet hier

 

en blaast op hen

de adem van zijn geest

het leven keert terug

 

ontvang wat ik je geven wil

deel uit

vertel

over het werk dat ik begon

veroordeel niet

vergeef

daarin voor jou mijn kracht

jouw deuren zullen opengaan

 

Ikonenmuseum

En nu dit stukje over verbeelding gaat nog iets wat daar mee samenhangt. In het programmaboekje van dit jaar is de mogelijkheid aangekondigd met een groep samen naar het ikonenmuseum in Kampen te gaan (met een rondleiding door een van de gidsen van het museum). Onlangs ben ik er wezen kijken. Er is op dit moment een deel van de vaste collectie te zien. En daarbij een bijzondere tentoonstelling met werk van kunstenares Agnes van den Brandeler (1918-2002), die in de loop van haar leven geboeid is geraakt door de wereld van de ikonografie en zelf ook ikonen heeft geschilderd. Het mooie is, dat haar werk wordt gecombineerd met ikonen uit de vaste collectie van het museum. Daardoor worden mooie parallellen zichtbaar.

Er hebben zich ongeveer twintig mensen opgegeven. Maar wie dat nog niet deed kan ook mee.

Datum: zaterdag 5 September (eerder was niet mogelijk in verband met de beschikbaarheid van een gids); vertrek vanaf de kerk om 13.30; dan zijn we ca. 14.15 in het museum. Kosten: 7 euro (wie een museumjaarkaart heeft mag gratis naar binnen).

Om te weten wie er meegaat, is het wel handig dat nog even aan mij te laten weten: per mail, of telefonisch.

Met hartelijke groeten,

 

Dirk van Keulen

Vanuit de kerkenraad mei 2015

Zoals ik in  de vorige Schakel al schreef zijn we in de kerkenraad bezig geweest met het tegen het licht houden van een aantal zaken binnen onze gemeente. Daar is een lijst uitgekomen met dingen die eens aandacht verdienen of extra inzet vragen. Dit ook naar aanleiding van opmerkingen die op de groothuisbezoekavonden naar voren kwamen. Ik zal er een paar uitlichten.

De wens is uitgesproken dat de liederen in de kerkdienst niet te onbekend moeten zijn. Natuurlijk hebben we een nieuw liedboek en komt er regelmatig een nieuwe voorbij, maar we willen toch proberen of er in een dienst maximaal 2 onbekende liederen gezongen worden, waarbij het aanleren daarvan met wat extra aandacht vaak best nog wel te doen is. Ik wil hierbij wel een kanttekening maken. Omdat we vaak gastpredikanten hebben is de term bekend en onbekend wel wat lastig. Wat voor ons onbekend is kan in een andere gemeente al wel een ingeburgerd lied zijn en omgekeerd zingen wij regelmatig een als lastig aangeduid lied al uit volle borst mee!

We gaan weer meer aandacht geven aan bijzondere diensten. Dat kunnen jeugddiensten zijn, maar ook koordiensten of zangdiensten, of misschien heeft u ook nog wel een aansprekend idee. Heeft u zin om daar in mee te denken, hetzij vaker of hetzij eenmalig, mailt u mij dan even. Dit is nou juist iets wat we als kerkenraad niet alleen kunnen, maar waar we enthousiaste gemeenteleden bij nodig hebben!

“We zien de dominee zo weinig!” Dat horen we als kerkenraadsleden nog wel eens verzuchten. Ik zal u uitleggen hoe dat komt. U weet allemaal dat onze dominee een aanstelling van 50 % heeft. Dit betekend 18 tot 20 uren per week, inclusief de zondagsdiensten. Deze uren zijn zo veel mogelijk gepland op maandag en donderdag, omdat dominee Dirk op de andere dagen aanwezig moet zijn bij zijn andere werkgever. Omdat binnen de uren in Luttelgeest ook het voorbereiden van diensten, het ziekenbezoek, het vergaderwerk, de verplichte vergaderingen met andere predikanten binnen polder en classis moet gebeuren, blijft er helaas soms erg weinig tijd over voor huisbezoeken. We realiseren ons als kerkenraad terdege dat dit voor zowel u als gemeenteleden als voor de dominee zelf wel eens vervelend is, maar soms kan het niet anders. We hebben met elkaar afgesproken dat de oudere gemeenteleden zoveel mogelijk bezocht zullen worden door de dominee, en als de mogelijkheid zich aandient zal hij er zeker een paar adressen aan toe voegen. Verder blijft het uiteraard zo dat wanneer u graag een gesprek met dominee Dirk wilt u hem dat natuurlijk kunt vragen of mailen en ook kunt u gewoon binnenlopen als hij op maandag of donderdag aanwezig is in de kerk.

Op 4 mei is er zoals gebruikelijk de jaarlijkse dodenherdenking. Wij zijn als Luttelgeesternaren welkom in Kuinre waar om 18.45 uur een interkerkelijke dienst gehouden zal worden in de protestantse kerk, geleid door dominee Gerda Keijzer, waarna we in stille tocht naar de begraafplaats in Kuinre zullen gaan waar we 2 minuten stil zullen zijn en waar de daar begraven oorlogsslachtoffers zullen worden herdacht.

Op Hemelvaart, 14 Mei, is er geen dienst in onze kerk, maar sluiten we aan bij de Ontmoetingsochtend in de Bosfluiter. Omdat we ons als gemeente hebben uitgesproken om een echte dorpskerk te willen zijn, hebben we de uitnodiging van uit de Bosfluiter om een gezamenlijke bezinning en activiteit te houden met plezier aanvaard. Hoe het programma er precies uit gaat zien weet ik nu nog niet precies, maar we beginnen om tien uur en het zal om twaalf uur afgelopen zijn.

Met Pinksteren hopen we de nieuwe ambtsdragers te bevestigen. Dit jaar nemen we afscheid van Margreet Langebeeke en Jakob van der Werf als ouderlingen en van Linda Wieringa als diaken. Op het moment dat ik dit schrijf hebben we gelukkig twee mensen bereid gevonden het stokje over te nemen, en ik hoop dat we de derde ook kunnen vinden! De namen zullen te zijner tijd in de kerk genoemd worden en ruim voor Pinksteren zullen we ze nog op de website van de kerk zetten, omdat er voor die tijd geen nieuwe Schakel meer uitkomt. Alle reden dus om iedere zondag in de kerk te zitten, dacht ik zo!

Tot zover. Hebt u vragen of klachten, vertel het ons, bent u blij en tevreden: zeg het anderen!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper.

Verslag van de gemeenteavond van 11 maart 2015

Na de biddag dienst onder leiding van dominee Jelle Vonk en een koffie pauze  gaan we verder met de gemeente avond. Johan Schipper heet ons allen welkom (30 personen) en begint de vergadering met het lezen van een gebed van Sietse de Vries.

Hierna krijgt Wobbe Bouma de gelegenheid om de financiën van het afgelopen jaar toe te lichten. Ondanks het feit dat we een klein tekort hebben op de jaarrekening heerst het gevoel dat het financieel best wel redelijk gelopen is het afgelopen jaar . Maar toch is er enige reden tot pessimisme. Wobbe laat ons een zeer realistische meerjarenbegroting zien en dit geeft aan dat we in 2020 (over 5 jaar) ruim de helft van onze financiële reserve opgemaakt zullen hebben. En dat we dan waarschijnlijk ook geen 50% predikantsplaats meer kunnen betalen. Dus elke bron van inkomsten  is belangrijk voor ons en uiteraard moeten de uitgaven dus altijd kritisch bewaakt blijven worden.

Marco Westenbrink en Jur Wierenga hebben de boeken van zowel de kerk als van de diaconie gecontroleerd en deze als goed beoordeeld. Waarvoor onze dank. Ook weer een dankwoord voor Einte dat hij de financiën weer een jaar goed verzorgd heeft.

Voor zowel het college als voor de diaconie gaan we met een zogenaamd 4 ogen systeem werken. Dit houdt in dat naast de penningmeester er nog een lid van de betreffende commissie mee kan kijken op de rekening.

Onze koster(s) is al meer dan 20 jaar bij ons in dienst. Tussen nu en enkele jaren zal daar vast wel iets in gaan veranderen. Ook gezien de financiële verwachtingen voor de toekomst moeten we waarschijnlijk gaan denken aan een vrijwilligersgroep die bij toerbeurt de taken gaat invullen.

Johan vertelt hoe we als kerkenraad op de laatste vergadering uitgebreid nagedacht hebben over het onderwerp : “Wat gaat er goed en wat kan er beter”. En dat we met de bevindingen hieruit weer verder willen werken aan onze gemeente.

Rondvraag:

*Het zingen van de apostolische geloofsbelijdenis vanavond was mooi.

*De app over de 40 dagen tijd is niet voor iedereen bereikbaar. Hoe modern we ook zijn in   Luttelgeest, we mogen niet van iedereen ( zeker de ouderen)  verwachten dat ze de laatste snufjes op communicatie gebied aanschaffen. Het zou dus mooi zijn als deze info  ook ouderwets via internet te vinden was.

*Punten die door de gemeenteleden aangedragen worden en waar de kerkenraad echt wel mee aan de slag gaat Hoe communiceren we dat weer terug naar de gemeente? Dit blijft een punt van aandacht.

Na dit officiële gedeelte gaan we ganzenbord spelen in groepjes  met stellingen op verschillende nummers om met elkaar over te praten. En na het bereiken van vakje 63 komt de moeilijkste opdracht :  het halen van een borrel.

Kortom we hebben een goede en gezellige gemeente avond met elkaar gehad.

Nieuws van de Diaconie

Collecteopbrengsten:

11-03     Diaconie                                             €36.50

15-03     Artsen zonder grenzen                       €97.82

22-03     Binnenlands Diaconaat                      €92.20

29-03     Diaconie                                             €99.55

02-04     Diaconie                                             €45.10

04-04     Paaskaars                                          €38.00

05-04     EO Metterdaad                                   €229.61

De bloemen zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

Fam Baartse(22-03),Fam.Roubos(29-03),Ina Lageweg(05-04)

Jarige gemeenteleden:

Mei:

7    Mei:  Mevr. Verhage    (93)

10  Mei: Mevr.v.Maldegem (89)

21 Mei:  Dhr.G.Dijkstra   (75)

We wensen jullie allemaal een gezellige verjaardag en alle goeds voor het komende jaar!

Hartelijke groet namens de Diaconie,Linda Wierenga

Provider

Eerst even een terugblik op de vorige bijeenkomst, deze was van George van Veen. Hij heeft een workshop gegeven over weerbaarheid. Dit deed hij door allerlei verschillende oefeningen met de jeugd te doen. Een van de oefeningen was er ook op gericht om elkaar te vertrouwen. Een zeer geslaagde avond, die we zeker nog een keer willen herhalen.

Dan het laatste item voor dit seizoen, die iedereen alvast in zijn agenda kan zetten. 29 mei is de afsluiting van het providerseizoen. Iedereen wordt hiervoor uitgenodigd.  Alle providerjeugd heeft 2 euro gekregen met de opdracht deze te verdubbelen door hun talenten te benutten. Op 29 mei zullen alle providerjeugd van Bant en Luttelgeest hun talenten laten zien, dit doen ze door bijvoorbeeld eten te verkopen of leuke spelletjes te doen. Het geld wat ze hiermee opbrengen gaat naar een goed doel hier in de buurt. Dit gaat de jeugd nog zelf bepalen. Dus een oproep aan alle dorpsgenoten……

Uitnodiging Talentenmarkt

 Op vrijdagavond 29 mei organiseert Provider een talentenmarkt. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Tijd: 17.30 – 19.30

Plaats: De Schakel in Luttelgeest

Er wordt eten en drinken( koffie, thee, fris, cake, broodje hamburger etc.) verkocht door de jeugd.

De opbrengst is voor;

Lokaal doel wat de jeugd gaat uitzoeken.

 Zoals u in de schakel hebt kunnen lezen kregen alle jongeren in maart 2 euro met daarbij de opdracht deze 2 euro te verdubbelen/vermeerderen.

Ze mogen zelf bedenken op welke manier ze dit het best kunnen doen. We hopen dat zij hun talenten gebruiken!

Graag tot ziens op 29 mei om 17.30 uur in Luttelgeest!

Jeugdbijeenkomsten.

Op 22 maart is de oudere jeugd uitgenodigd. Helaas was de opkomst niet voldoende om deze bijeenkomst door te laten gaan. In mei gaan we evalueren hoe we het nu verder/anders willen gaan doen.

 

Kindernevendienst.

Voordat ik afsluit moet ik nog even kwijt dat we weer hebben genoten van het project en van Palmpasen. Wat leuk om te zien dat er zoveel kinderen met versierde stokken door de kerk lopen.

 

Tot slot de spreuk van de maand:

VERTROUW BIJ JE WERK OP DE HEER,

EN JE PLANNEN ZULLEN SLAGEN.

Spreuken 16:3

 

en een vriendelijke groet van de jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

Uitnodiging Talentenmarkt

Op vrijdagavond 29 mei organiseert Provider een talentenmarkt. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Tijd: 17.30 – 19.30

Plaats: De Schakel in Luttelgeest

 

Er wordt eten en drinken( koffie, thee, fris, cake, broodje hamburger etc.) verkocht door de jeugd.

De opbrengst is voor;

Lokaal doel wat de jeugd gaat uitzoeken.

Zoals u in de schakel hebt kunnen lezen kregen alle jongeren in maart 2 euro met daarbij de opdracht deze 2 euro te verdubbelen/vermeerderen.

Ze mogen zelf bedenken op welke manier ze dit het best kunnen doen. We hopen dat zij hun talenten gebruiken!

Graag tot ziens op 29 mei om 17.30 uur in Luttelgeest!

Ontmoeten op De Ontmoeting

Dit jaar is er voor gekozen om samen met de werkgroep van De Ontmoeting (Bosfluiter) iets te gaan organiseren op Hemelvaartsmorgen. Het lijkt ons een mooie gelegenheid om elkaar, als kerk en dorp te ontmoeten en in gesprek te gaan.

Iedereen, jong en oud wordt op 14 mei van harte uitgenodigd om in de Bosfluiter met elkaar koffie, thee of limonade te drinken. Daarna is er voor de liefhebbers de mogelijkheid om mee te doen aan een wandeling (speurtocht) door het dorp. Tijdstip: 10-12 uur.

We hopen op een zonnige dag, zowel voor de wandeling als de koffie bij mooi weer op het terras van de Bosfluiter.

Namens de werkgroep en kerkenraad, Nelleke Verhage en Sylvia Koekoek

Je geraakt weten!

Op dit moment staan er 6 big-bags klaar voor transport naar Hongarije. Het transport zal in de tweede helft van april plaatsvinden.

Het is de oogst van de afgelopen 11 maanden. Natuurlijk hopen we dat ze er in Hongarije net als de vorige keren bij mee zullen zijn. Maar wij gaan wel door met het ophalen van kleren. Op zaterdag 30 mei komen we weer langs op de bekende tijden: 9.30 uur Ens, 10.00 uur Kraggenburg, 10.30 uur Marknesse, 11.00 uur Luttelgeest. De kleding schoon, heel en in plastic zakken aanleveren bij de verschillende RK kerken in onze geloofsgemeenschap.

We zijn ook op zoek naar financiële middelen. Met dit transport is onze kas bijna leeg. Wilt u/jullie ons steunen dan graag via IBAN rekening nr.

NL92RABO 0110010949 t.n.v. het Solidariteitsfonds Ireneus parochie o.v.v Hongarije project.

Waarvoor dank.

Annie Lathouwers, Mariët Rommens, André Verwer, René Bos, Dik de Jong, Jan-Piet Thibaudier

2de Pinksterdag: Taizé-viering in Emmeloord

Taizé is een klein dorp op een heuvel in Oost-Frankrijk tussen Lyon en Dijon waar in 1940 een nieuwe gemeenschap is opgericht, waarbij broeders van verschillende Christelijke kerken uit diverse landen zich hebben aangesloten. Vanaf het einde van de jaren ’50 komen er steeds meer jongeren (en ouderen) naar toe. Ze proberen daar gezamenlijk vanuit hun geloof de zin van hun leven te ontdekken. Ze bereiden zich voor om verantwoordelijkheid op zich te nemen in hun eigen leefsituatie.

Het accent bij een Taizé-gebed ligt op het samen zingen, afgewisseld met stilte en gebed.

Dit jaar jaar organiseert de Raad van Kerken Emmeloord voor het zevende jaar een gebedsdienst met liederen, in de stijl van Taizé met medewerking van het Taizé-koor o.l.v. Peter Kooij uit Creil. De viering begint om 10 uur. Na de dienst kan er nog worden nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee en een plakje cake.

U bent van harte welkom op tweede Pinksterdag (25 mei) 2015.

Taizé-viering

Tweede Pinksterdag, 25 mei 2015

Michaëlkerk

Noordzijde 1, Emmeloord

Aanvang: 10.00 uur

Na de dienst: koffie/thee

Persbericht: God ?

GOD?

Een boekbespreking in 4 avonden

Als God bestaat, waarom is hij dan onzichtbaar? Wanneer duiken de eerste goden op in de geschiedenis? Hebben joden, christenen en moslims het over dezelfde God? Is God een persoon, een energie of een scheppingsprincipe? En als het een persoon is, waarom dan bijna altijd een man?

Deze en meer boeiende vragen komen aan bod in het boek ‘God?’ van de Franse schrijver, filosoof en godsdienstwetenschapper Frédéric Lenoir. Hij gaat in zijn boek op zoek naar antwoorden en doet dat op een uiterst leesbare en meeslepende manier. Als toegift geeft hij zijn persoonlijke overtuigingen prijs.

De Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder organiseert voor iedereen die belangstelling heeft, een serie van 4 avonden waarop het boek zal worden besproken. De avonden worden steeds door iemand anders geleid en zullen inhoudelijk ook sterk afhangen van de inbreng van de deelnemers. We hopen op een serie mooie avonden waarop elkaar ontmoeten en luisteren naar elkaars gedachten en denkbeelden leiden tot mooie uitwisselingen en verrijking.

Aan het bezoeken van de avonden zijn geen kosten verbonden. U bent van harte welkom en de koffie staat klaar.

Data:

donderdag 30 april 2015, geleid door Da. G. Meier, doopsgezinde voorganger Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder

donderdag 21 mei 2015, geleid door Da. M. Gaastra, voorganger bij de PKN gemeente Vledder – Nijensleek.

donderdag 11 juni 2015, geleid door Drs. R. van Warven, theoloog en cultuurfilosoof en voorganger bij de Lutherse Gemeente Kampen.

donderdag 2 juli 2015, geleid door Da. G. Meier Tijd: 20.00 uur Plaats:  Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder Smeden 2a, 8301 XH te Emmeloord .

Het boek “GOD?” van Frédéric Lenoir is te bestellen bij de boekhandel en kost € 19,99. Het ISBN nummer is: 978 90 7900 1316

Load more