kerkdiensten rond de feestdagen

Er is een flyer gemaakt inzake de kerkdiensten rondom de feestdagen.

Deze treft u hierbij aan:

Flyer feestdagen V2

Top 2000 kerkdienst

Beste mensen uit Luttelgeest en wijde omgeving,

De stembussen zijn geopend! In Luttelgeest vindt dit jaar, als eerste kerk in de Noordoostpolder, de TOP2000 kerkdienst plaats op zondag 27 december om 10.00 uur Muziek staat centraal, luisteren en meezingen! Laat jouw gedachten de vrije loop gaan in deze dienst met als thema ‘Hemel op aarde’.

Na afloop spelen wij in het‘TOP2000-café’de top 10 van nummers waarop gestemd is. Stem mee via: www.top2000kerkdienst.nl/luttelgeest

 

Flyer TOP 2000 dienst Luttelgeest

 

The Passion Luttelgeest

passion

 

Hé jij,

Ja. Jij. Houd jij van zingen? of vind je het te gek om een instrument te bespelen en dit aan ons Luttelgeestenaren te laten horen? Of ben je meer iemand die het leuk vindt om iets uit te spelen/voor te lezen, vind je sowieso Nederlandse popmuziek mooi om naar te luisteren of te zingen (Blöf, Marco Borsato, The Scene enz.) en als laatste, ben jij tussen de 16 en 30 jaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

Op Goede Vrijdag, 25 maart gaan wij hier in Luttelgeest een Passion opvoeren. Die ken je vast wel van TV of misschien ben je er wel eens geweest! Maar als het daar kan, dan kan het ook in Luttelgeest. Wij maken een mooi koor van jongeren met goede, leuke en gezellige zangers en zangeressen, wij zorgen voor professionele begeleiding, dus daarbij zoeken we jou!

 

Wij beginnen in januari en oefenen aan het begin van de vrijdagavond, zo tot een uurtje of 21.30 uur; prima te combineren als je studeert en daarna nog uit wil.    Word enthousiast, vertel het je vrienden en geef je vóór 1 januari op bij Nelleke Verhage: enverhage@kpnmail.nl

De voorbereidingsgroep Passion

 

Femmelien Klunder

Nelleke Verhage

Marijke van Vilsteren

Elseleen Wieten

Zondag 6 december Bijzondere dienst 2e advent

Zondag 6 december (2e adventszondag) is er een bijzondere dienst in de Schakel, die voor het grootste gedeelte ingevuld gaat worden door Gospelkoor Tehilla uit Emmeloord.

Een tipje van de sluier lichten we alvast op: het koor gaat het verhaal van de wonderlijke kerst van de oude schoenmaker vadertje Panov vertellen, uitbeelden en zingen.

De dienst is geschikt voor jong en oud, iedereen dus!

Na afloop is er koffie en limonade

flyer 6 december vadertje Panov in grijstinten

Vrede op aarde?

Dirk van Keulen

ds. Dirk van Keulen

Donderdag 19 november 2015: dat is de dag waarop ik dit stukje schrijf. Het zijn bewogen dagen, in kerk en wereld.

Bij de kerk denk ik aan de dienst die op het moment dat u dit leest al weer even achter ons ligt: de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we de namen van de overleden gemeenteleden hebben genoemd en waarop we ter gedachtenis van hen en vele anderen die ons lief zijn kaarsen hebben aangestoken. Die kaarsen staan voor het licht van Christus. Zo hebben we hen in het licht van God geplaatst.

Tijdens de dienst is ook een gedicht in het Fries gelezen. Ik neem het hier nog even op, zodat u de gelegenheid hebt het nog eens te lezen:

 

Hoe grut is de himel?                                   Hoe groot is de hemel?

Kinsto hearre wat ik sis?                             Kun jij horen wat ik zeg?

Kinsto my noch sjen?                                   Kun je mij zien?

Fielst dat ik dy mis?                                      Voel jij dat ik je mis?

 

Binnen reisdripkes de triennen,                 Zijn de regendruppels jouw tranen

dyst op de ierde falle litst?                       die op de aarde vallen?

En skynt de sinne op ú sierde,                 En schijnt de zon op onze aarde,

ast bliid en lokkich bist?                             als je blij en gelukkig bent?

 

Wit dat ik dy net ferjit                                 Weet dat ik je niet vergeet

Wit dat ik dy mis.                                           Weet dat ik je mis

En wit dat ik ea by dy kom,                        En weet dat ik bij je kom,

as it myn tiid ek is.                                        Als mijn tijd gekomen is.

Het zijn ook bewogen dagen in de wereld. Al lange tijd zijn we getuige van een onvoorstelbare barbarij die over de wereld raast. In het Midden-Oosten: Irak, Syrië, Jemen (al horen we daar niet zoveel over); in Afrika: Soedan, Nigeria, enz. enz. Vandaag is het nog geen week geleden, dat het in Parijs helemaal mis ging: een klein groepje bleek erop uit te zijn zoveel mogelijk mensen mee te slepen in hun zelfverkozen dood. Al lange tijd zijn we ook getuige van een grote vluchtelingenstroom: mensen op drift, zoekend naar vrede en veiligheid.

In deze bewogen dagen – en wie weet wat er allemaal nog zal gebeuren tussen het moment dat ik dit schrijft en het moment dat u dit leest – zullen we straks het kerstfeest vieren. Hoe kunnen we dat doen? Daar zijn heel veel antwoorden op te geven. Iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes.

In de kerk zullen we het kerstevangelie lezen. Mij treft in dat evangelie dit jaar vooral de zin waarmee de engel Maria en de herders begroet: ‘Wees niet bang’.

In de onzekere tijd waarin wij leven is dat een woord dat ook ons aanspreekt. Oog in oog met alle dingen die gebeuren kan het ons bang te moede worden. Waar gaat het naartoe? Wat zal er allemaal gebeuren? Hoe zal dat onze levens beïnvloeden? Wat is de vrede ver te zoeken!

In die situatie klinkt ook tot ons dat woord: ‘Wees niet bang’. Dat is een woord om je hart voor open te zetten en in je hart mee te dragen. De engel sprak dat woord als boodschapper van God. De wereld waarin wij leven is Gods wereld. En daarom is het ook God die uiteindelijk deze wereld draagt. Waar Hij op uit is, is door de engelen bezongen midden in het duister van de nacht: ‘Vrede op aarde’. Moge die boodschap ons helpen om zoveel als in ons is te leven in vrede met alle mensen.

Doop

In het vorige nummer kon ik het bericht opnemen, dat Vanessa Krol is geboren. Haar ouders, Sjaak René en Wendy Krol hebben gevraagd of zij de doop kan ontvangen. Natuurlijk kan dat: we zijn er blij mee. Het gebeurt niet zo vaak meer in onze gemeente dat we de doop kunnen meemaken. Daarom neem ik dat nu al vast op in ons kerkblad: zodat u er rekening mee kunt houden in de agenda: zondag 10 januari!

Met hartelijke groeten,

 

Ds. Dirk van Keulen

Vanuit de kerkenraad dec 2015

We zijn alweer aangekomen bij de laatste maand van het jaar 2015. Voor mijn gevoel gaat de tijd steeds sneller en sneller en vliegen we in een steeds razender tempo door ons leven heen. Er is bijna geen tijd meer om eens rustig in een hoekje te gaan zitten en al dat gevlieg en gedraaf te overdenken. Zo gaan we in deze maand weer op weg naar kerst, met alle toeters en bellen die daar bij horen.

Of lukt het ons om het belangrijkste van kerst voor ogen te houden?  De komst van het Kerstkind, het Godskind, voor ons het lichtend teken dat deze razende, door ons zo vaak om zeep geholpen wereld vastgehouden wordt door onze Hemelse Vader die nooit loslaat wat Zijn hand vasthoud.

Er staan in deze periode een paar hele bijzondere diensten  te gebeuren. Allereerst zal op 6 december het koor Tehilla uit Emmeloord de kerkdienst invullen met hun adventsprogramma.

Op kerstavond zullen we met elkaar een sing-inn van kerstliederen houden. Omdat het fijn zou zijn dat er deze avond ook veel kinderen aanwezig zijn beginnen we deze dienst al om 19.30 uur. Verderop in deze Schakel leest u er meer over en wordt ook uw bijdrage gevraagd. We hopen op een gevarieerde en vooral inspirerende kerstavond!

Dan hebben we op zondag 27 december, de derde kerstdag,  een top 2000 kerkdienst. Een dienst waarin we niet zozeer de oude vertrouwde (en onbekende) liederen uit het liedboek zingen, maar eigentijdse nummers, waarvan de teksten vaak verrassend goed aansluiten op wat wij in de kerk met elkaar delen! Ook hierover vind u verderop de nodige informatie.

Niet altijd wordt in dit soort bijzondere diensten een dominee ingepland. Voor de één is dat een verademing, de ander zal daar wat meer moeite mee hebben. De reden hiervoor is aan de ene kant dat het voor een dominee soms ingewikkeld is om aan zo’n dienst nog een eigen bijdrage te leveren, terwijl het overleg hierover wel heel veel tijd en moeite kost. Bovendien blijkt dat een groep enthousiaste mensen die met een project aan de slag gaan en daar tijd en ruimte voor krijgen, vaak tot hele mooie inspirerende resultaten kan komen, zowel voor zichzelf, alsook voor de gemeente! Komt u allen en laat weten hoe u het vond!

Op oudjaarsavond is er om 19.30 uur een oecumenische dienst waarin Marijke van Vilsteren zal voorgaan. Het thema is: dragen of gedragen worden. Het is de bedoeling dat er in deze dienst een gelegenheidskoor meewerkt, wat begeleid zal worden door Henk Boeve. Als u daaraan mee wilt doen, en dat wilt u vast wel, kunt u zich opgeven bij Femmelien Klunder, tel: 202805 of mailen naar fklunder@kpnmail.nl

Het komende  jaar zal onze dominee Dirk van Keulen regelmatig een tijd afwezig zijn. Dat heeft te maken met de voor alle predikanten verplichte nascholing bij de PKN in Utrecht. Dat dit een behoorlijke aanslag doet op de beschikbare tijd van een dominee is bekend. Omdat een deeltijdpredikant zoals ds van Keulen bij ons wel het hele traject moet volgen, is dat praktisch gezien een veel grotere aanslag op zijn  beschikbare tijd. We hebben dit probleem als kerkenraad aangekaart bij Classis en Synode, waar dit probleem ook besproken is. Helaas is er voor ons op korte termijn nog geen praktische oplossing voor handen, zodat we telkens een paar weken zonder dominee zitten. De predikanten in de andere dorpen hebben met elkaar dit probleem ook besproken en hebben toegezegd dat we bij nood een beroep op hen kunnen doen. Hoe en wanneer dit zich voor doet zal ik in de volgende Schakels duidelijk aangeven.

Natuurlijk kunt u buiten die periodes gewoon een beroep doen op dominee Dirk!

Laten we elkaar zo een goede en inspirerende maand toewensen. Namens de kerkenraad, Johan Schipper.

De dorpskerken in de Noordoostpolder zijn ‘Goede Buren’

‘Goede Buren’ is het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk en veel lokale kerkelijke gemeenten. Het is een thema dat al een aantal jaren op de agenda staat van onze dorpskerken in de Noordoostpolder. Wij beschouwen elkaar ook als goede buren. Daarom zoeken wij elkaar op via het platform van het Dorpskerkenoverleg. Hier wordt het wel en wee van onze gemeenten gedeeld en regelmatig gesproken over het ‘kerk zijn voor het dorp’. De predikanten en kerkelijk werkers zien elkaar ook als goede buren. Zij lunchen af en toe samen en bespreken dan persoonlijke en werk gerelateerde zaken. In een reeks kerkblad artikelen vertellen de predikanten en kerkelijk werkers hoe zij en hun gemeenten invulling geven aan een goede buur te zijn. Onderstaand artikel is de derde in de reeks: De Protestantse Gemeente Creil-Espel

Ik ben trots op onze landelijke kerk. Zij probeert missionair te zijn: kerk naar buiten. Denk maar aan de pioniersplaatsen die gesticht zijn. Bijvoorbeeld in een Vinex-wijk in Den Haag. Ik las hoe dat gaat. Je start met niks. Je begint met present zijn. In de buurt. Contact leggen. Met de buurtwerker en anderen die de wijk kennen. Met als vragen: wat speelt hier? Wat zijn de vragen en noden? Aanwezig zijn op een nieuwjaarsreceptie. Enzovoort. Dat zette mij op een nieuw spoor. Hoe kunnen wij in de polder (weer) pionieren? Hoe kan ik dat zelf? Ik heb hart voor God en mensen. Ik heb hart voor onze dorpen. Ik ontdekte bij de pioniers: je moet uit je comfortzone komen. Je moet stappen nemen. En ik deed hetzelfde. Ik had een gesprek met de voorzitters van dorpsbelang van Creil en Espel. Ik kom jaarlijks bij de jaarvergadering van dorpsbelang en op de nieuwjaarsreceptie. Zo probeer ik aanwezig te zijn in het dorp. En dat doet iets. Het wordt gezien. Het wordt gewaardeerd. Ik leer meer mensen kennen. Spontaan krijg je gesprekken, soms heel persoonlijk en soms over het geloof. Dat is warm en dat is mooi. Maar je moet wel een drempel over. Namens onze gemeente breng ik de zogenaamde dorpsbijbel bij nieuwe dorpsbewoners. Dat is een nieuwe testament met een eigen omslag met foto’s van de kerk van Creil en Espel. De burgemeester heeft een voorwoord geschreven en ik schreef een verhaal over onze gemeente. Wie we zijn en wat we doen. Een presentje. En een eerste contact. Als symbool dat we voor al onze dorpsgenoten iets willen betekenen. Waar dat kan en waar dat op prijs gesteld wordt.

Ik ben ook trots op onze plaatselijke kerk. Het thema “Goede buren” voelt als een geschenk op het juiste moment. En we zijn daar samen mee bezig, gemeente breed. Op de startzondag kreeg ieder een roos mee om uit te delen aan buren. Nooit geweten dat een roos zoveel kan doen. Het geeft mensen een heel ander beeld van de kerk! En een heel persoonlijk gesprek met de buren. We hadden de cabaret voorstelling van Twee boeren en een dominee, met als thema Goede buren. Onze kerk bracht een kavel in op een veiling ten behoeve van kunstgras voor het voetbalveld. Wat betreft het groothuisbezoek starten we een pilot om ook buren uit te nodigen. We halen een pionier van onze landelijke kerk naar Creil: Arjen ten Brinke, pionier van het eerste uur in Wateringseveld in Den Haag. Samen met zijn vrouw Annemarie schreef hij een boek over hun ervaringen met als titel: “Zet de deur van je huis maar open!”. Hij hoopt te komen op maandagavond 25 januari om 20.00 uur in de kerk van Creil. Jullie zijn allemaal welkom! Vooraf is er koffie/thee en er is een collecte voor de onkosten. Hij komt niet vertellen hoe het moet. Hij komt ons inspireren om op onze eigen manier aan de slag te gaan. Daarna willen we met een groepje enkele keren bij elkaar komen om hun boekje te lezen en te kijken hoe je dit thema praktisch kunt maken. Op je eigen manier, jij zoals jij bent, op je eigen plek in je eigen netwerk. De ervaring van de startzondag (die roos) leert dat als je iets samen doet, dat het dan gemakkelijker gaat. Want één ding is zeker: bij pionieren moet je uit je comfortzone komen. Je moet altijd een drempel over. En samen, in geloof, in vertrouwen gaat dat beter. Wij  wensen jullie uit Creil-Espel een goede Pioniers-Geest toe!

 

Ds. Wim Kok

Foto ds Wim Kok

 

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

11-10 Oec. Dienst

18-10 Wereld Diaconaat                              €124,65

25-10 Ned. Bijbelgenootschap                 €68,50

1-11   Zending                                                 €71,17

De Bloemen zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

Mw Vonk (18-10), Mw Ina Lageweg (25-10) en de Fam Tonoyan (1-11).

Jarige gemeenteleden in December:

Op 15 december hoopt dhr Tilma zijn 77e verjaardag te vieren en op 21 december hoopt dhr. Tuinhof zijn 73e verjaardag te vieren. Wij wensen jullie beiden een goede verjaardag, alvast van Harte Gefeliciteerd!

Collectes in de maand december:

Op zondag 13 december zal er gecollecteerd worden voor ‘Stichting Vrienden van Talmahof’,

De stichting Vrienden van Talmahof zet zich in om gelden bij elkaar te brengen om  extra voorzieningen voor de bewoners van Talma Hof te kunnen financieren. Dit betreft voorzieningen die niet behoren tot de (normale) exploitatie van het verpleeghuis of op andere wijze worden gefinancierd vanuit de WLZ. Het bestuur van de stichting Vrienden overlegt vijf keer per jaar en gaat na welke wensen er binnen het verpleeghuis leven. Uit de wensen wordt in overleg met een afgevaardigde van het verpleeghuis een keuze gemaakt.  Door de jaren heen heeft de stichting Vrienden van Talma Hof al veel kunnen betekenen. Zo is met hulp van gelden van de stichting in het afgelopen jaar (2014) een braintrainer  aangeschaft waarmee de bewoners geheugentraining kunnen doen. Ook heeft de stichting o.a. bijgedragen aan de aanschaf van een duofiets met trapondersteuning en een geluidsinstallatie voor in restaurant ‘De Brink’.

Op Eerst Kerstdag, vrijdag 25 december, zal er tijdens de dienst gecollecteerd worden voor Kinderen in de Knel:

Deze collecte geven we aan kinderen in Moldavië. Ze wonen niet eens zo ver bij ons vandaan, maar hun leven ziet er heel anders uit. Ze zijn straatarm. Veel ouders zijn vertrokken naar de grote steden om daar werk te zoeken. Sommige vaders en moeders grijpen uit wanhoop naar de drank of slaan hun kinderen. Kinderen krijgen nauwelijks gezond te eten en leven in koude, donkere huizen.

De kerken in Moldavië hebben, met steun van Kerk in Actie, kinderopvangcentra opgericht waar deze kinderen welkom zijn. Hier kunnen de kinderen gezellig spelen, ze krijgen hulp bij hun huiswerk en een warme maaltijd. En, wat heel mooi is, de kinderen gaan een keer per week op bezoek bij bejaarden in het dorp om hen een handje te helpen. Want ook de ouderen staan er alleen voor, nu hun kinderen in de problemen zitten. Er zijn in heel Moldavië op dit moment al vele tientallen van deze dagcentra, heel vaak een initiatief van de lokale kerken. Dat is echt veel te weinig. Nog veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië hebben zo’n warme plek nodig. Namens Kerk in Actie vragen we daarom uw gift voor kwetsbare kinderen in Moldavië.

Kijkt u voor meer informatie ook eens op de website van Kerk in Actie!

Hartelijke groet namens de Diaconie,

 

Gerda Jonker

Kerstavond 24 december

Kerstliederen zingen in Luttelgeest……kerstavond gaan we met elkaar kerstliederen zingen in De Schakel, een soort Sing-In, een sfeervolle kerstavond voor kinderen, jongeren en ouderen, met veel kerstliederen, een gedicht en gebed……Weet u welkom!

We beginnen om half acht!

Omdat het een soort van Sing-In is, heeft iedereen de mogelijkheid om een lied per mail in sturen die hij/zij graag zou willen zingen, wanneer dit mogelijk is wordt het lied ingepast. Natuurlijk mogen ook de kinderen een lied sturen naar hvanmaldegemdijkstra@live.nl.  Dit kan t/m zondag 6 december. Dit is kort dag, maar het moet ook allemaal georganiseerd/geoefend worden.

kerstavondcommissie

BAZAR

Noteer de datum alvast, want dit wil je niet natuurlijk niet missen:

Zaterdag 13 februari 2016: Bazar PKN-kerk, voor jong en oud.

In de Schakel van januari meer nieuws over de bazar.

Load more