Kerkenraadstructuur

Dit is onze kerkenraadstructuur, met ingang van seizoen 2016-2017.

Kerkenraad:

 • Voorzitter
 • Scriba
 • Predikant
 • Kerkrentmeester
 • Jeugdouderling
 • Pastoraat en diaconaat (4 personen)
 • Diensten en activiteiten (3 personen)

Moderamen:

 • Voorzitter
 • Scriba
 • Kerkrentmeester
 • Predikant
 • Ambtsdrager
 • Ambtsdrager

Vergaderstructuur:

 • Elke commissie heeft eigen vergaderstructuur
 • Dagelijks bestuur van aantal personen (mandaat)
 • Overlegstructuur kerkenraad 1 keer per maand
 • Jaarkalender

Coördinerende rol kerkenraadslid:

 • Bij elke taakgroep heeft 1 kerkenraadslid een coördinerende taak.
 • Hij/zij heeft overzicht en zorgt voor communicatie bij de medewerkers binnen de taakgroep.
 • Het kerkenraadslid is eindverantwoordelijk.

Predikant: ds. Dirk van Keulen. Tel. 06-3372 6110

Taakgroepenstructuur:

Welke taakgroep en de eindverantwoordelijke(n) Onderdelen Hoe is de uitvoering en welke personen hebben de verantwoording en werken mee
Jeugd en Jongeren

 

Jeugdouderling:

Kenneth Verbeek:

06-51937789

 

 

*betekent coördinator

Oppasdienst

(0-4j jaar)

2x per maand Kenneth Verbeek
Kindernevendienst

(basisschool kinderen)

 

 

 

 

 

 

 

Dorpskerkenoverleg jeugd 2x per jaar

Elke zondag (uitgezonderd zomervakantie) Sjoukje de Feijter

Leendert Tuinhof

Hilda Langebeeke

Linda Wierenga,

Leonie van Wijk,

Femke Labots,

Elske Wubs

 

 

Provider (13-15 jaar)

Samen met Bant

8x per jaar Kenneth Verbeek

Karin Kortstra

Bijbels koken (15-17 jaar) 5x per jaar Jannie Kamminga

Sjoukje de Feijter

17-19 jaar
20 plus ??? Seizoen 2018/2019 Henk Jan van Wijk

Jaap Vaandrager

Beheer

 

Kerkrentmeester:

Bert de Feijter.

06-55598874

Koster Gerke Dijkstra; coördinator kostertaken. Bert de Feijter is voorzitter.

Joke Verhage is secretaris

 

Karolien Tesselaar is penningmeester.

Kerk schoonmaken Cornelia Tilma
Klokken luiden Dienstdoende koster
Inkoop Stien Beihuizen
Collecten tellen Dienstdoende ambtsdragers
Gebouw/onderhoud en facil. Folkert Kloosterman, Leendert Tuinhof
Tuinonderhoud Dirk Hoen
Beheer financiële administratie Einte Elsinga
Beheer ledenadministratie Einte Elsinga
Koffiedames Joke Verhage
Diensten en activiteiten

 

Ouderling/diaken:

Piet Verhage (lid moderamen)

Tel. 06-2244 7922

 

Gerda Jonker

Tel. 06-3190 5853

 

Alda Westenbrink

Tel. 06-2356 1500

Beamteam Bert de Feijter is tussenpersoon. Medewerkers: Jan Broos, Kenneth Verbeek, Cornelia Tilma en Bert de Feyter. Piet Koekoek zet diensten op de site.
Liturgische-/Bloemengroep Alda Westenbrink Aanspreekpunt: Jitske Grovenstein.
Oecumenische werkgroep Voorzitter kerken-raad en scriba Leden werkgroep: Tea Geerts, Femmelien Klunder, Irma Sloot en Marijke van Vilsteren.
Aktiviteitenboekje Predikant, voorzitter en scriba.
Bazar Gerda Jonker Leden bazar: Leo Jonker, Eddie Wieten, Francoise Bisschop, Linda Wierenga, Riny Vaandrager en Lian van Tilburg.
Bijzondere dienstencommissie Piet Verhage Leden:  Hilda van Maldegem, Johan Schipper, Jannie Kamminga, Folkert Kloosterman, Jacob van der Werf.

 

Regie kerkelijke feestdagen: Pasen en Kerst en de aanschaf van kaarsen. Gerda Jonker
Startdienst en Kerstavond Ambtsdragers die dienst hebben bereiden voor/sturen aan.
Programma groot huisbezoek Predikant
Dodenherdenking Kuinre Wijkouderling van Ina Lageweg. Nu is dat Joke Boeve.
Avondmaal: brood en wijn Piet Verhage
Pastoraat en diaconaat

 

Ouderling/diaken:

Jur Wieringa

Tel. 06-2398 0375

 

Gerard Langebeeke

Tel. 06-1066 0506

Joke Boeve (lid moderamen)

06-19136819

 

Ivonne Oosterheerd*

Tel. 06-2912 8318

 

*aanspreekpunt

 

 

Wijkteams Team van Piet Verhage: Pieter van Maldegem, Alda Westenbrink, Gerke Dijkstra.

Team van Ivonne Oosterheerd: Hilde de Boer, Janke de Roos, Emmy van der Stoel, Jannie Kamminga, Durk en Jitske Grovenstein.

Team van Jur Wierenga: Trijntje Tuinhof, Petra Timmermans,  Piet Koekoek , Annita Koning en Karin Tuiten.

Team van Joke Boeve: Janco Westenbrink, Joke Verhage, Marijke Broos.

Bestemming bloemen Alda Westenbrink
Collecte tellen Diaconie
Diaconale taken Diaconie
Kerstattenties Gerda Jonker, Alda Westenbrink
Collectedoelen Gerard Langebeeke
Vervoer kerkbezoekers (bv AZC of Bant) Jur Wierenga
Bijzondere bezoeken Ambtsdragers en/of predikant
Communicatie

 

Scriba:

Bartele van der Veer (lid moderamen)

Tel. 06-3745 7220

PR/Facebook Leden PR-commissie: Karolien Tesselaar en Elseleen Wieten.
De Schakel/website Cornelia Tilma
Notuleren Bartele
Website Beheerder: Peter Koekoek via Sylvia.
Rooster bankdienst Bartele
Contact gastpredikant Margreet Langebeeke en Telle Bouma
Organisten Margreet Langebeeke
Preekvoorziening Telle Bouma
Externe communicatie Moderamen
Algemeen:

Gerard Blok (lid moderamen)

Tel. 06-51367498

Classis
Twee kerkenoverleg Overleg RK Luttelgeest
De Schakel (check) Verslag namens kerkenraad
Contact predikant
Dorpskerkenoverleg
Regie rouw, trouw en doop
Interne contacten kerkenraad
Overleg Bant
Dorpsbelang 1 a 2 keer per jaar
Eventueel groot huisbezoek
Leiden van de kerkenraad en moderamen 2 keer in de maand

Laatste update: 26 juni 2018