Verandering in de landelijke organisatie

Als kerkenraad willen we u ook op de hoogte houden van de landelijke organisatie ontwikkelingen. Zoals al eens eerder vermeld, gaat de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland met ingang van 1 mei aanstaande drastisch op de schop. De 75 classes gaan op in 11 grote classes. Aan elk van de nieuwe classes wordt een classispredikant verbonden. Deze krijgt onder meer tot taak het geven van geestelijke leiding aan de gemeenten binnen de classis, maar ook het nemen van noodmaatregelen waar binnen een gemeente grote moeilijkheden zijn opgetreden.  Onze classis Flevoland gaat op in een nieuw te vormen classis Overijssel-Flevoland. Alle bestuurlijke taken vallen toe aan het nieuwe breed moderamen van de classicale vergadering Overijssel-Flevoland.

De nieuwe classes worden ingedeeld in ringen. Binnen deze ringen worden de gemeenten gestimuleerd elkaar te ontmoeten, op elkaar toe te zien en samen na te denken over de vragen van het kerkzijn in deze tijd. In eerste instantie zullen de huidige classes de nieuwe ringen vormen. Concreet: de huidige classis Flevoland gaat straks verder als ring Flevoland. Leden van het breed moderamen van de huidige classis Flevoland zullen in eerste instantie de organisatie van deze ring op zich nemen.  De vraag is of de ring Flevoland niet te groot zal zijn om elkaar als gemeenten echt te kunnen ontmoeten. De mogelijkheid bestaat over te gaan tot een verdeling van de gemeenten van de huidige classis Flevoland over meerdere ringen. Hierover wordt nog verder nagedacht.

 Op 21 februari wordt de laatste classis vergadering oude vorm gehouden. Er waren mooie, interessante en ook zeer taaie avonden bij. Vooral het elkaar ontmoeten als afgevaardigden van de verschillende gemeenten was heel prettig en nuttig. Tussen de bedrijven door en in de pauzes  hoorde je hoe andere gemeenten bezig waren, je deed er ideeën op. Iets wat we nu doen op de overleggen van Dorpskerken NOP. Wie weet nemen we dat oude, inmiddels wat vergeelde bordje Luttelgeest-Kuinre in de bruin houten standaard, waar we als afgevaardigden achter zaten mee als aandenken.

 Afgevaardigden classis, Jaap Vaandrager (lid breed moderamen) en Sylvia Koekoek