Vanuit de kerkenraad

Het groepje gemeenteleden dat zich heeft opgegeven voor de activiteit “ zelf een viering maken” heeft inmiddels een paar keer om de tafel gezeten met onze dominee Dirk. Dirk heeft ons wegwijs gemaakt in de boeken die je kunt gebruiken om een dienst voor te bereiden. We hebben gekeken naar welke elementen in de dienst horen, op welk moment doen we wat en hoe werken we het uit. Dit alles ter voorbereiding van het maken van een “morgengebed” waarvan de eerste wordt gehouden zondag 4 maart. Om beurten wordt door het groepje gemeenteleden dat aan deze activiteit heeft deelgenomen, deze diensten voorbereid. Het komende jaar staan er nog een aantal gepland.

 Een morgengebed is een heel korte, eenvoudige viering. Er zijn een paar vaste onderdelen in zo`n viering: openingswoord, lezing uit de bijbel, moment van stilte, gebed en woorden ter afsluiting. Deze diensten worden voorlopig gepland op zondagen waarvoor we geen predikant kunnen vinden, maar is ook op de toekomst gericht. Doordat er die zondag geen dominee voorgaat, is het namelijk ook een stukje kostenbesparing. Aan de andere kant is het gemeenteleden betrekken bij een viering een mooie en leerzame ervaring.

 De bazaar heeft 6800 euro opgebracht, een prachtig bedrag! Iedereen, loten en plankjes (ver)kopers, koffie schenkers, bloemenschikkers, gulle gevers van de prijzen, spraakwaterval en raddraaier Eddy en al die andere vrijwilligers, heel erg bedankt !

De kerk ziet er na de jaarlijkse schoonmaak ook weer spic en span uit, fantastisch zoveel handen maakten dat het vlot voor elkaar was.

 We moeten er nog even aan wennen, daarom vermeld ik het nog een keer dat we “Biddag voor gewas en arbeid” en later in het jaar “Dankdag voor gewas en arbeid” in plaats van door de week, de zondag er vóór vieren.

 Woensdag 14 maart wordt iedereen van harte uitgenodigd de gemeenteavond bij te wonen. Waar gaan we het zoal over hebben? Uiteraard over de financiën en de voorzitter van de beheerscommissie verteld iets over de stand van zaken rond het gebouw de Schakel. U krijgt iets te horen over de toekomstvisie, de ideeën over samenwerkingsvormen van Dorpskerken NOP voor de dorpskerken. Daarna gaan we hierover met elkaar in gesprek. We hopen op veel belangstelling, het is belangrijk om als kerkenraad te weten hoe de gemeente over dit soort zaken denkt!

 Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

 Sylvia Koekoek