Categorie: Kerkenraad

Verslag van de gemeente avond gehouden op maandag 6 juni 2016

Er waren zo’n 35 gemeenteleden aanwezig.

Johan opent de avond met een gebed bij Lied 847 uit het liedboek.

Sjoukje de Feyter en Henk-Jan van Wijk zijn afwezig in verband met een ouderavond in Emmeloord en Ds Dirk van Keulen laat zich verontschuldiging vanwege de zorgelijke situatie van Hendrikus Huisjes.

De avond staat in het teken van de voorgenomen veranderingen in de opbouw van de kerkenraad. Dit is nodig omdat het in onze toch kleine gemeente niet vol te houden is om een bezetting van 17 personen te houden in de kerkenraad en we willen wel de kwaliteit van het gemeentewerk op peil houden.

Aan de hand van een ballonnetjes schema gaat Johan de verschillende discipline ’s in het kerkenwerk bij langs. In het kort ziet het voorstel er als volgt uit:  1 voorzitter, 1 scriba, 1 kerkrentmeester,1 jeugd ouderling 3 of 4 pastoraat/diaconaat en 3 personen diensten en activiteiten. Deze laatste twee groepen kunnen in de toekomst misschien nog kleiner worden. Het op de beamer gepresenteerde schema komt ook in de Schakel te staan.

Er wordt uitgebreid ingegaan op welke taken bij welke groep thuis horen. Zo blijven bijvoorbeeld de pastorale ouderlingen/diakenen verantwoordelijk voor de wijken  en zullen het aantal bezoek dames/heren uitgebreid worden. Deze vrijwilligers zijn makkelijker te vinden dan ouderlingen. En een taak als dienstroosters maken komt bij de scriba. Zo worden alle taken die we in onze gemeente uitvoeren bij een deel groep ondergebracht.

De vergader frequentie zal afnemen, maar er kan effectiever vergaderd worden. Al zullen verschillende veranderingen het komend jaar best nog wel bijgeschaafd moeten worden.

De aanwezigen zijn overwegend enthousiast over de plannen. Het is de bedoeling dat we vanaf de start zondag in september met de nieuwe structuur gaan werken. Ook zullen de ambtsdragers die eigenlijk nu al mogen aftreden dan afzwaaien en neemt Bartele officieel de taken van de scriba over.

De Rondvraag

Blijft samenwerking met Bant? Ja deze zal zeker niet minder worden. In de toekomst zullen we vaker elkaar nodig hebben om elke zondag een voorganger te hebben.

Opgemerkt wordt hoe mooi het is dat we in onze diensten ook niet kerkleden benoemen als daar reden voor is.

De vraag over de tarief stelling rondom om rouw en trouw diensten levert discussie op. Niet iedereen in onze gemeente vindt dat kunnen. Als kerkenraad zullen we hier weer serieus over gaan nadenken en wat we ook besluiten hierover we zullen dit goed communiceren met de gemeente.

Johan besluit de vergadering met gebed en na afloop is er nog gelegenheid om even na te kletsen onder het genot van drankje bij Stien.

Scriba: Arie van Tilburg

Vanuit de kerkenraad juni 2016

Zoals u waarschijnlijk al wel vernomen hebt zijn we in de kerkenraad bezig met een verandering van structuur en samenstelling. Op de laatste kerkenraadsvergadering zijn de voorstellen besproken en het verheugd me om te kunnen zeggen dat het plan met enthousiasme ontvangen werd. Nu willen we dit ook graag aan u als gemeente voorleggen en horen wat u er van vindt, zodat we uw eventuele aanvullingen en wijzigingen mee kunnen nemen naar een definitief besluit, zodat we na de zomer in een nieuwe opzet aan de gang kunnen gaan.

Daartoe is er op maandag 6 juni om 20.00 uur een gemeenteavond gepland. We hopen op een grote opkomst!

Omdat het de bedoeling is dat de kerkenraad in aantal personen wat kleiner zal worden, hebben we daarom nog geen nieuwe leden gezocht, behalve voor de functie van scriba. Hiervoor is Bartele van der Veer gevraagd, die daarin ook heeft toegestemd, waar we uiteraard heel blij mee zijn. Omdat Bartele graag mee wil denken in het gehele proces is hij in de dienst van Pinksteren inmiddels bevestigd.

De kerkenraadsleden die aan de beurt zijn om af te treden, te weten Arie van Tilburg als scriba, Henk Boeve als kerkrentmeester, Jaap Vaandrager en Henk Jan van Wijk als diakenen, Sandra Verbeek als jeugdouderling en Johan Schipper als voorzitter hebben te kennen gegeven eerst het hele veranderingsproces mee te maken en in goede banen te leiden en zoals het nu lijkt gezamenlijk af te treden in de Startdienst voor het nieuwe seizoen op 25 September.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper

Vanuit de kerkenraad mei 2016

In de Schakel van April heb ik u al gemeld dat de kerkenraad bezig is met een aantal structurele veranderingen in samenstelling en in opzet en uitvoering van alle taken die in onze gemeente gebeuren. Dit willen we u als gemeente graag voorleggen en we gaan dat doen op een gemeenteavond die gepland is op maandag 6 Juni. Op deze avond zult u bijgepraat worden over de plannen en we willen heel graag uw mening en uw aanvullingen horen. We hopen daarom op een grote opkomst, hoewel we ons realiseren dat het misschien al wat ver in het seizoen is. Het is echter de bedoeling dat we in het nieuwe seizoen in deze samenstelling van start gaan dus enige haast is wel geboden.

Dat brengt mij op de wisseling van ambtsdragers. Omdat het de bedoeling is om met een kleinere kerkenraad verder te gaan, worden een aantal vacatures niet of intern opgevuld.

Echter, we zijn wel op zoek gegaan naar een nieuwe scriba omdat de periode van Arie van Tilburg erop zit. Met veel genoegen kan ik u meedelen dat Bartele van der Veer bereid is gevonden om het ambt van scriba op zich te nemen. Hij zal bevestigd worden op zondag 15 Mei, eerste Pinksterdag.

De aftredende kerkenraadsleden zullen zoals het nu lijkt gezamenlijk afscheid nemen op 25 September, de Startzondag.

Op 2 Mei, Hemelvaartdag, zullen we als kerk weer samenwerken met de Ontmoeting in de Bosfluiter waar een ochtend van bezinning en activiteit zal worden georganiseerd.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper

Vanuit de kerkenraad

Omdat binnen de gemeente en binnen de kerkenraad de vraag nogal leefde wat wij als kerkgenootschap kunnen betekenen voor onze Goede Buren op het AZC hebben we op de laatste kerkenraadsvergadering Gerke Dijkstra uitgenodigd om ons bij te praten.

Zoals u misschien wel weet, of anders weet u het nu, doen Gerke en Cathrien al jaren vrijwilligerswerk op het AZC en zijn zo bekend geraakt met de noden en behoeften van de bewoners daar. Omdat het AZC op dit moment een doorgangshuis is, wisselen de bewoners erg snel, maar ik geef even in het kort aan waar op dit moment veel behoefte aan is.

  1. Aanwezige christenen die onze taal al een beetje machtig zijn willen graag een kerkdienst bezoeken. Tot nu tot verzorgd Gerke dat vervoer zelf, maar hij zou erg blij zijn met een paar vaste vrijwilligers, zodat er een zondagspool gemaakt kan worden en hij niet elke zondag aan de beurt is.
  2. Er is onder de bewoners grote behoefte om eens een praatje te maken met Nederlanders en zo hun Nederlands een beetje te oefenen of om gewoon eens bezoek te krijgen.
  3. Er is op dit moment een grote behoefte aan fietsen. De bewoners moeten zelf voor hun eten zorgen en hun boodschappen doen en een ritje met de bus naar Emmeloord kost hun al een heel deel van hun weekgeld. Dan is een fiets een prachtig ding, maar er is op dit moment een groot tekort. Hebt u nog een fiets in het schuurtje staan die niet meer gebruikt wordt of kent u iemand met zo’n fiets, u eet er geen boterham minder om als u hem afstaat en u maakt er een ander enorm blij mee. Ze hoeven niet spik en span te zijn, maar ze moeten nog wel een ritje Emmeloord aan kunnen, in de wetenschap dat men op het AZC heel handig is in het repareren van fietsen!

Als u zegt: ja, dat wil ik wel, of ja, dat lijkt mij leuk, of, ja ik heb wel een fiets over, neemt u dan contact op met Gerke Dijkstra, Rozenstraat 17, tel 202433. Hij is het aanspreekpunt hierin en zal uw drie ja’s met plezier aanhoren.

Zoals u op de gemeenteavond al heeft kunnen horen, is de kerkenraad op dit moment bezig met een herstructurering. Omdat er op dit moment nog volop gebrainstormd wordt door een groepje kerkenraadsleden kan ik u daar nu nog niet veel over melden. Zo gauw we een plan hebben zullen we dat voorleggen aan de kerkenraad en dan ook zeker aan de gemeente. We zullen daarvoor een gemeenteavond beleggen. Als het zo ver is hoort u daar van, Tot dat moment, wat volgens ons niet zo heel lang zal duren, blijven de huidige kerkenraadsleden die op het rooster staan om af te treden nog aan. Wel is zeker dat er een nieuwe scriba gaat komen en dat die voor de zomer al bevestigd zal worden. We zijn heel blij dat Bartele Van der Veer heeft toegezegd om dit werk binnen onze kerkenraad te gaan doen..

Onze kerk heeft een website. Dat weet u natuurlijk allemaal en u zult er ook regelmatig op kijken, en met u vele anderen! Tot nu toe werd het onderhoud aan deze website gedaan door Peter Koekoek, maar omdat hij nu in Canada woont werd dat toch een beetje omslachtig. Gelukkig hebben we Hendrikus Huisjes bereid gevonden om dit specialistische klusje op zich te nemen en daar zijn we heel blij mee!Peter: bedankt voor je inzet en Hendrikus: succes!

Op zaterdag 23 april wordt er in de polder tijdens de tulpenroute ook een Kerkepad georganiseerd. Een heleboel kerken in de polder zullen dan ’s middags hun deuren openzetten voor publiek. We hebben hier nog wel wat vrijwilligers voor nodig die nog wat weten over het verleden van onze kerk en ook voor het verzorgen van het hapje en het sapje. Lijkt het u leuk om daar aan mee te doen, laat het mij dan even weten.

Teruglezend op fouten en onjuistheden kom ik in dit stukje heel vaak de woorden blij, plezier en leuk tegen! Het zal dus wel een groot genoegen zijn om deel uit te maken van onze gemeente! Met die gedachte gaan we met z’n allen de toekomst maar weer in!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

 

Johan Schipper.

Gemeenteavond op woensdag 9 maart

Voorafgaand aan de gemeenteavond wordt om 19.30 uur de dienst van biddag voor gewas en arbeid gehouden.

Aanvang gemeenteavond: 20.30 uur. We beginnen met koffie.

Agenda:

  • Opening
  • Financieel jaarverslag 2015
  • Rondvraag
  • Korte pauze
  • Kerk 2025, een toekomstvisie

De kerkenraad wil u/jou van harte uitnodigen om deze avond bij te wonen !

Vanuit de kerkenraad maart 2016

Vanaf deze plaats wil ik allereerst de bazar commissie bedanken voor hun inzet! Ook dit jaar weer een tot in de puntjes georganiseerde bazar met een fantastisch resultaat van maar liefst € 6250!! Lieve mensen: een dikke pluim en harstikke bedankt voor jullie inzet!

Maar ook u allen bedankt voor uw aanwezigheid, zowel fysiek als financieel. Ik zou zeggen: nog ongeveer 340 nachtjes slapen en dan doen we het nog eens dunnetjes over.

Op 9 maart zal er na de kerkdienst vanwege biddag een gemeenteavond worden gehouden. We bespreken dan zoals gewoonlijk de financiën van onze gemeente en we willen ook graag uw mening als gemeenteleden over een aantal zaken die we binnen onze gemeente een beetje willen veranderen. Daarom is het voor ons als kerkenraad heel belangrijk dat u met zoveel mogelijk gemeenteleden aanwezig bent.

Tevens willen we deze avond met elkaar in gesprek gaan over de beleidsnota van de PKN genaamd: Kerk 2025. Ook voor onze gemeente is het belangrijk om midden in het leven en in de maatschappij te blijven en daar onze kracht, betrokkenheid en inspiratie te blijven zoeken en geven en niet te blijven hangen in het krampachtig vasthouden aan het denken dat vroeger alles beter was. Ook deze discussie willen we graag in breed verband en met een open geest met elkaar aangaan, waarbij iedere mening belangrijk is.

Als laatste de mededeling dat onze predikant weer een periode afwezig zal zijn in verband met zijn nascholing. Dit keer vanaf 7 maart tot 18 maart en daarna nog de week na Pasen.

Wilt u binnen deze periode graag contact met een predikant, graag even een belletje naar mij zodat ik dat kan proberen te regelen.

Dominee Dirk zal in een eerstvolgende Schakel het één en ander vertellen over deze cursus, zodat u een beetje te weten komt van wat ze daar zoal na te scholen hebben!

Dat was het van mijn kant. We zijn op weg naar Pasen, een weg van 40 dagen van bezinning, inkeer en soberheid. Een tijd om even stil te staan bij dat wat echt belangrijk is in ons leven.

Laten we die weg als gemeente samen gaan, om ook samen uit te komen bij het Paasfeest, het feest van de Opgestane, Levende Heer!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper.

Vanuit de kerkenraad feb 2016

Er is dit keer weinig te melden vanaf het kerkenraadsfront. Niet dat er niets gebeurt. Het tegendeel is waar, er gebeurt van alles in onze gemeente en ons kerkgebouw. Zo mogen we terug kijken op een paar prachtige diensten en bijeenkomsten rond kerst en oud en nieuw.

Een mooie volle kerk en heerlijk met elkaar gezongen op kerstavond, een stampvolle kerk op kerstmorgen met een hele leuke korte musical van de kindernevendienst waarin de kinderen werkelijk geweldig speelden!

Op zondag 27 december een Top2000 kerkdienst die werkelijk de stoutste verwachtingen overtrof, zowel in het aantal bezoekers als wel in de fantastische inhoud van deze dienst!

Een oud verhaal gebracht in totaal nieuwe woorden, die zoveel zeggingskracht bleken te hebben dat iedereen er door geraakt en zelfs ontroerd werd!

Een prachtige dienst op oudjaarsavond met een groot gelegenheidskoor en begin januari een dienst waarin we zowel met elkaar de maaltijd van de Heer mochten delen en ook nog getuigen mochten zijn van de doop van de kleine Vanessa, dochter van Sjaak René en Wendy Krol.

Zoveel bijzondere bijeenkomsten in 3 weken tijd, zoveel gemeenteleden die initiatief tonen en de handen uit de mouwen steken, dan kunnen we toch wel zeggen dat er heel veel mooie dingen gebeuren in onze springlevende gemeente!!

En zo gaan we het nieuwe jaar weer met vertrouwen tegemoet. Ook dit jaar moet er weer van alles gebeuren op het kerkelijke erf maar dat gaat zeker goed komen! We mogen ons immers Gezegende mensen weten die het niet zomaar met elkaar moeten rooien maar die daarbij geïnspireerd worden door de Geest, in de wetenschap dat we allen worden gekoesterd in de handen van onze Vader.

De komende maand gaan we weer van start met de avonden van het groot huisbezoek. Als u zich daarvoor heeft opgegeven zult u daar binnenkort een uitnodiging voor ontvangen.

Ook gaan we weer aan de slag om de kerkenraad aan te vullen. De termijn van Arie van Tilburg, Henk Jan van Wijk, Jaap Vaandrager, Sandra Verbeek en Johan Schipper zit er al weer op dus u begrijpt: er zijn weer anderen aan de beurt. Mocht er op u een beroep gedaan worden: overweeg dit dan serieus en denk niet: ik ben druk en zij redden zich wel. Als iedereen een steentje bijdraagt blijft onze gemeente een stevig bouwwerk dat nog jaren mee kan!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Johan Schipper.

Vanuit de kerkenraad januari 2016

Op het moment dat ik dit schrijf zijn we nog maar een paar dagen verwijderd van kerst. Een periode van rust en bezinning, maar ook van drukte rond het regelen van allerlei zaken die voor de diverse diensten van belang zijn.

Veel mensen zijn met allerlei voorbereidingen bezig, of het nu de kindernevendienst is of het op tijd versieren van de kerstboom, of het organiseren van een van de diensten. Het blijft hartverwarmend om te zien dat er zo veel mensen bereid zijn om er eens flink de schouders onder te zetten zodat we er met z’n allen van kunnen genieten!

Zoals ik al aangaf in de Schakel van december zal onze dominee Dirk van Keulen het komende jaar een aantal periodes  afwezig zijn vanwege zijn verplichte nascholing. De eerste periode zal zijn tussen 18 januari en 5 februari. Wilt u binnen deze periode graag een dominee spreken, neemt u dan even contact op met mij, dan zal ik er voor zorgen dat één van de collega’s van ds. Van Keulen contact met u opneemt. We beseffen als kerkenraad en predikant dat dit soms heel vervelend kan zijn, maar zoals ik al heb uitgelegd, voor dit moment is het niet anders.

Er wordt binnen de PKN kerken dit jaar volop gediscussieerd over het beleidsstuk  “ Kerk in2025” van de PKN.

Ook bij ons in Luttelgeest willen we er aandacht aan besteden en dat willen we gaan doen op een gemeenteavond na de dienst van Biddag begin maart, waarin w zoals gebruikelijk ook de kerkelijke financiën bespreken. U hoort hier tegen die tijd zeker meer van!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper.

Vanuit de kerkenraad dec 2015

We zijn alweer aangekomen bij de laatste maand van het jaar 2015. Voor mijn gevoel gaat de tijd steeds sneller en sneller en vliegen we in een steeds razender tempo door ons leven heen. Er is bijna geen tijd meer om eens rustig in een hoekje te gaan zitten en al dat gevlieg en gedraaf te overdenken. Zo gaan we in deze maand weer op weg naar kerst, met alle toeters en bellen die daar bij horen.

Of lukt het ons om het belangrijkste van kerst voor ogen te houden?  De komst van het Kerstkind, het Godskind, voor ons het lichtend teken dat deze razende, door ons zo vaak om zeep geholpen wereld vastgehouden wordt door onze Hemelse Vader die nooit loslaat wat Zijn hand vasthoud.

Er staan in deze periode een paar hele bijzondere diensten  te gebeuren. Allereerst zal op 6 december het koor Tehilla uit Emmeloord de kerkdienst invullen met hun adventsprogramma.

Op kerstavond zullen we met elkaar een sing-inn van kerstliederen houden. Omdat het fijn zou zijn dat er deze avond ook veel kinderen aanwezig zijn beginnen we deze dienst al om 19.30 uur. Verderop in deze Schakel leest u er meer over en wordt ook uw bijdrage gevraagd. We hopen op een gevarieerde en vooral inspirerende kerstavond!

Dan hebben we op zondag 27 december, de derde kerstdag,  een top 2000 kerkdienst. Een dienst waarin we niet zozeer de oude vertrouwde (en onbekende) liederen uit het liedboek zingen, maar eigentijdse nummers, waarvan de teksten vaak verrassend goed aansluiten op wat wij in de kerk met elkaar delen! Ook hierover vind u verderop de nodige informatie.

Niet altijd wordt in dit soort bijzondere diensten een dominee ingepland. Voor de één is dat een verademing, de ander zal daar wat meer moeite mee hebben. De reden hiervoor is aan de ene kant dat het voor een dominee soms ingewikkeld is om aan zo’n dienst nog een eigen bijdrage te leveren, terwijl het overleg hierover wel heel veel tijd en moeite kost. Bovendien blijkt dat een groep enthousiaste mensen die met een project aan de slag gaan en daar tijd en ruimte voor krijgen, vaak tot hele mooie inspirerende resultaten kan komen, zowel voor zichzelf, alsook voor de gemeente! Komt u allen en laat weten hoe u het vond!

Op oudjaarsavond is er om 19.30 uur een oecumenische dienst waarin Marijke van Vilsteren zal voorgaan. Het thema is: dragen of gedragen worden. Het is de bedoeling dat er in deze dienst een gelegenheidskoor meewerkt, wat begeleid zal worden door Henk Boeve. Als u daaraan mee wilt doen, en dat wilt u vast wel, kunt u zich opgeven bij Femmelien Klunder, tel: 202805 of mailen naar fklunder@kpnmail.nl

Het komende  jaar zal onze dominee Dirk van Keulen regelmatig een tijd afwezig zijn. Dat heeft te maken met de voor alle predikanten verplichte nascholing bij de PKN in Utrecht. Dat dit een behoorlijke aanslag doet op de beschikbare tijd van een dominee is bekend. Omdat een deeltijdpredikant zoals ds van Keulen bij ons wel het hele traject moet volgen, is dat praktisch gezien een veel grotere aanslag op zijn  beschikbare tijd. We hebben dit probleem als kerkenraad aangekaart bij Classis en Synode, waar dit probleem ook besproken is. Helaas is er voor ons op korte termijn nog geen praktische oplossing voor handen, zodat we telkens een paar weken zonder dominee zitten. De predikanten in de andere dorpen hebben met elkaar dit probleem ook besproken en hebben toegezegd dat we bij nood een beroep op hen kunnen doen. Hoe en wanneer dit zich voor doet zal ik in de volgende Schakels duidelijk aangeven.

Natuurlijk kunt u buiten die periodes gewoon een beroep doen op dominee Dirk!

Laten we elkaar zo een goede en inspirerende maand toewensen. Namens de kerkenraad, Johan Schipper.

Vanuit de kerkenraad nov 2015

Een paar weken geleden hadden we een oecumenische dienst waarbij er nogal wat onduidelijkheid bleek te zijn over de aanvangstijd. Is het nu tien uur, half tien, of nog weer wat anders?? Hoe zit dat nu?

Inderdaad was de begintijd van een oecumenische dienst in het verleden altijd tien uur. Dat was zo afgesproken omdat in de RK  kerk op zondagochtend altijd tien uur als tijd werd gehanteerd en bij de PKN kerk tien uur tijdens de wintertijd en half tien in de zomertijd.

Omdat sinds de sluiting van de RK kerk in Luttelgeest alle oecumenische diensten in ons kerkgebouw zijn, hebben we met elkaar afgesproken dat we ook de begintijden van onze kerk aanhouden. Dus in de zomertijd, vanaf eind maart tot eind oktober is dat half tien, en in de wintertijd is dat tien uur. De juiste tijden staan trouwens altijd in de Schakel. Het komt helaas nog wel eens voor dat er een onjuiste tijd staat in de dorpskrant of in de Noordoostpolder. Waarom dat mis gaat weet ik ook niet, het blijft tenslotte mensenwerk, nietwaar!

We zullen deze winter regelmatig een bijzondere dienst meemaken. Niet dat een gewone dienst niet bijzonder is natuurlijk, maar we zullen toch vaker dan voorheen van de gebaande paden afwijken om eens nieuwe, inspirerende paden in te slaan. De bijzondere diensten commissie is druk aan het brainstormen en organiseren, daarbij geholpen door allerlei mensen. Soms zal dit plaatsvinden gewoon op de zondagmorgen zoals we gewend zijn, maar er kan ook zeker iets georganiseerd worden op de zondagmiddag of op een ander tijdstip. U leest er als het goed is verderop in deze schakel al meer over! En laat het weten als u ideeën hebt of ook eens mee wilt doen met het organiseren van zoiets.

In de komende tijd gaan we ook af en toe weer een nabespreking houden na de ochtenddienst. De bedoeling is dan niet om de dominee in kwestie eens lekker door  te zagen over de preek, maar om met elkaar, met een bakje koffie of thee erbij,  in gesprek te gaan naar aanleiding van de dienst. Dit zal ongeveer een half uurtje duren, zodat u uw hele zondag er niet aan hoeft op te offeren. Maar dit is wel wat ook een fundamenteel onderdeel van ons kerkzijn is: het met elkaar in gesprek gaan en zo elkaar inspireren!

De eerste bijeenkomst is gepland op zondag 29 november, de eerste advent.

De laatste tijd is er veel gaande bij de landelijke PKN. De scriba, ds Arjan Plaisier kwam in het nieuws met de mededeling dat we niet meer overal kerkje kunnen spelen zoals we dat gewend waren en dat er, als het zich voordoet, niet geschroomd moet worden om kerken definitief te sluiten, het zogenaamde Pamflet Kerk 2025. Dit brengt natuurlijk hele discussies op gang met aan de ene kant een handtekeningenactie van een aantal jonge dominees die de veranderingen in de kerk van harte toejuichen en aan de andere kant een hunkering om het oude koste wat kost vast te houden en iedere vernieuwing uit te sluiten.

De vraag die bij de kerkenraad op komt is: hoe staan wij daar in en hoe ziet onze toekomst er uit? Moet alles bij ons ook op de schop of moeten we weer terug naar vroeger toen alles nog beter was en de dominee nog gezag had.

We willen graag eens op een open manier met u als gemeente daarover van gedachte wisselen en we zullen daarover na de jaarwisseling een gemeenteavond organiseren. U hoort hier nog meer van.

Dat was het voor nu. Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper.

Laad meer