Categorie: Kerkenraad

Vanuit de Kerkenraad …..

We kunnen terug kijken op mooie diensten in de Stille Week en Pasen, de zegening van Eva Wubs maakte van eerste Paasdag een extra bijzondere dienst. En door de inzet van de kindernevendienst konden de kinderen een prachtige zonnewijzer meenemen naar huis.  De afgelopen week hebben we het eerste seizoen met de bezoekmedewerkers en ouderlingen in de nieuwe structuur geëvalueerd. Iedereen is positief over de nieuwe gang van zaken. Het is fijn dat we het gemeentewerk, al het zichtbare en minder zichtbare werk,  zo met zijn allen kunnen doen. Daar hoort ook het jeugdwerk bij, een belangrijke tak in het gemeentewerk.  Het is voor onze jeugdouderling vaak nog best lastig om mensen bereid te vinden, die willen helpen bij een activiteit voor de jeugd. Het is belangrijk dat de jeugd zich verbonden blijft voelen met de kerk. Dat gebeurt vaak niet meer door de kerkgang, maar we hopen nog wel door de activiteiten die worden aangeboden. Als je eens wordt gevraagd om te helpen, grijp je kans om daar iets voor te kunnen betekenen!

Op  4 mei wordt er weer een dodenherdenking in Kuinre gehouden. Voor diegenen die daar nog nooit bij zijn geweest, het gaat als volgt: er wordt een korte kerkdienst gehouden waarna men in optocht door Kuinre loopt naar de begraafplaats aan het eind van het dorp. Daar worden er bloemen gelegd bij het monument van de gevallenen en is iedereen om 20.00 uur 2 minuten stil.  Hierna is het ceremonieel afgelopen. U vindt verder in de Schakel nog een aankondiging.

Met Hemelvaart zullen we, net als de afgelopen jaren samenwerken met de Ontmoeting in de Bosfluiter. Christa Verhage zal met ons stilstaan bij de betekenis van Hemelvaart.

Niet iedereen komt regelmatig in de grote zaal van de kerk, ik wil u daarom op het volgende attenderen:  er is daar een regelmatig wisselende expositie van schilderijen aan de muur te zien en zeker de moeite waard om het eens te bekijken. De schilderijen worden o.a.  gemaakt door Ria Kragt. Heeft u ook werk, wat u daar een poosje zou willen ophangen dan kunt u dat met Ria kortsluiten.

Op 2 juli nemen na vier jaar de volgende ambtsdragers afscheid: Anja Blok, Christa Verhage, Francoise Bisschop en Johan Kamminga. We zijn nog op zoek naar een diaken en ouderling. Als u iemand weet die u daarvoor geschikt vindt, dan horen wij dat graag van u.

Onze dominee is vanaf begin mei ruim 2 weken afwezig door nascholing en compensatie dagen hiervoor. De vlag kan uit, het is de laatste keer dat Dirk hierdoor zo lang afwezig zal zijn!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Sylvia Koekoek

Vanuit de kerkenraad ……

Naar de toekomst toe, Dorpskerken NOP

Dorpskerken NOP, in de vorige Schakel heb ik in het kort al iets over het volgende geschreven: Sinds 2011 komt er 3 à 4 keer per jaar een afvaardiging van vertegenwoordigers van 9 dorpskerken uit de NOP bij elkaar met als doel: ontmoeting, netwerken en kwaliteitsbevordering.

Er is een kerngroep gevormd, waarbij de voorzitter en secretaris (nu nog ons gemeentelid Margreet Langebeeke) vanuit de dorpen bij toerbeurt om de 2 jaar wisselen. Voor de verbinding met de beroepskrachten is dominee Gerlof van Rhenen (van gemeente Nagele) erbij gekomen, daarnaast is er nog een gemeenteadviseur betrokken. Deze kerngroep houdt zich o.a. bezig met het ontwikkelen van beleidsvoornemens en voorbereidingen van stuurgroep vergaderingen. De PKN Nagele heeft de 10% werktijd van dominee van Rhenen in al die jaren volledig gefinancierd.

Vanaf 2013 komen om de 6 weken de predikanten bij elkaar in een Beroepskrachtenoverleg Dorpskerken NOP met o.a. als doel te groeien naar teamvorming en intervisie. Deze bijeenkomsten worden door onze eigen predikant als zeer positief ervaren. En sinds begin 2016 is het Jeugdwerkplatform Dorpskerken NOP opgericht. Een platform voor de jeugdouderlingen en -werkers om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Belangrijk in een tijd, waarin het moeilijk is om de jeugd bij de kerk te betrekken.

Wanneer de trend van afnemende kerkelijke betrokkenheid in de toekomst wordt doorgezet en bestuurlijke en financiële draagkracht verder afneemt dan zijn intensievere vormen van samenwerking tussen de gemeenten een noodzakelijk gevolg. Om hier beleid op te kunnen maken is er budget nodig. Bijvoorbeeld: Nagele kan ds. van Rhenen niet blijven financieren ten bate van de andere dorpen.  De kerngroep gaat om dit werk voort te kunnen zetten, een plan indienen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.  Daarnaast geven de dorpskerken elk nog een kleine vergoeding.

De tijd die nodig is om tot een uitgewerkt samenwerkingsplan te komen wordt geraamd op zo’n drie jaar. De afgelopen kerkenraadsvergadering zijn ds. Gerlof van Rhenen en de voorzitter van Dorpskerken NOP Harry Koopman geweest om hun plan te presenteren. Het is een zeer helder en goed onderbouwd plan, waaraan we graag onze steun toe willen zeggen. We hopen van harte dat dit doorgezet kan worden. In een volgende Schakel hoop ik daar nog eens verder op terug te komen.

Grote reorganisatieplannen classes.

Er zijn op dit moment nog meer ontwikkelingen die onze aandacht vragen. De landelijke organisatie van de PKN heeft het afgelopen jaar de inmiddels bekende nota Kerk 2025 geschreven. Het beschrijft dat de organisatiestructuur van de PKN, in een tijd van minder middelen en menskracht, eenvoudiger moet worden, waardoor er meer ruimte is voor geloof. We moeten zo zegt de nota: back tot the basics. Inmiddels hebben wij de voorstellen van de classes om dit te kunnen bewerkstelligen binnen en wordt ons gevraagd vóór mei hierop terug te reageren.

Er wordt voorgesteld- zoals in de nota kerk 2025 al wordt beschreven- om het aantal classes van 75 te reduceren naar 11. Wij worden dan als NOP ingedeeld bij regio Gelderland 1 (Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem, Nijkerk) en Flevoland (totaal 194 wijkgemeenten). Elke classis krijgt 1 classispredikant met zowel bestuurlijke en pastorale taken. De classis in de vorm zoals we die nu hebben wordt dan opgeheven en is er geen sprake meer van een afvaardiging vanuit de plaatselijke kerk.

De landelijke organisatie en de classes lijken in de huidige structuur al voor de meesten van ons, ver van ons af. Door de afvaardiging vanuit de gemeenten naar de classis hebben we als het ware nog een lijntje naar de landelijke organisatie. We vragen ons af of de betrokkenheid door de nieuwe opzet niet nog minder wordt, de afstand wordt op deze manier wel erg groot. Komen we niet onder een reorganisatie uit dan vinden wij de NOP sowieso niet passen bij regio Gelderland maar meer bij bv Overijssel.

Daarnaast vinden wij het takenpakket van de classis-predikant veel te omvangrijk. Meer vrijheid krijgen om zelf vormen van samenwerking met andere gemeenten te ontwikkelen vinden we een positieve ontwikkeling.

Om in de toekomst kerk te kunnen blijven zijn er veranderingen nodig, maar niet op een dergelijke verzakelijkte manier. Bovendien vinden wij de tijdspanne waarin zo’n grote reorganisatie moet gebeuren (voor januari 2018) veel te kort. Namens de kerkenraad wordt er door onze predikant een reactie opgesteld naar de classis toe.

O.a. ons gemeentelid Jaap Vaandrager was het afgelopen jaren onze afvaardigde naar de classes én breed moderamen. Inmiddels is hij het afgelopen jaar na 4 jaar diaken te zijn geweest afgetreden. Gezien de plannen van de PKN denkt het breedmoderamen nog maar kort als zodanig te functioneren en zouden ze graag willen dat Jaap Vaandrager aanblijft als “diaken met een speciale opdracht”.  Hij hoeft daarvoor niet opnieuw te worden bevestigd en maakt verder ook geen deel uit van de kerkenraad. Zo hoeft er niemand voor relatief korte tijd opnieuw te worden ingewerkt. De kerkenraad is hiermee akkoord gegaan, we zijn blij dat Jaap dat nog steeds op zich wil nemen! Verder is ondergetekende ook afgevaardigde naar de reguliere classis vergaderingen.

We gaan een paar bijzondere zondagen tegemoet. Voor de zondag van Palmpasen en eerste Paasdag is er oppasdienst geregeld. Binnenkort wordt ervoor wat betreft de oppas nog een nieuwe regeling in het werk gesteld. Jeugdouderling Sjoukje de Feyter gaat daar de volgende Schakel verder op in.  Op dit moment van kopij inleveren voor de Schakel heeft ze dermate last van rugpijn dat ze geen bijdrage kan inleveren. Een spoedig herstel toegewenst Sjoukje!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Sylvia Koekoek

Vanuit de kerkenraad

We kunnen terugkijken op een heel gezellige, goed bezochte bazaar, zowel `s middags als `s avonds. En wat een mooie opbrengst van 6200 euro! Iedereen, zowel degene die hun euro`s hebben omgezet in plankjes, loten etc.  als al diegenen die zo hard hebben gewerkt om de bazaar goed te laten verlopen heel erg bedankt. Inmiddels is de frietlucht verdwenen, de kerkzaal en bijzalen gezogen en gepoetst en is er een supersnelle vaatwasser geplaatst, alle mannen en vrouwen die zich daarvoor hebben ingezet, erg bedankt!

Op 8 maart houden we onze gemeenteavond, u vindt hiervoor bij de Schakel een uitnodiging. Het beloofd een interessante avond te worden, van harte aanbevolen! Het afgelopen jaar hebben we besloten om de steeds schaarser bezochte biddag- en dankdag voor gewas en arbeid op de zondag te houden in plaats van op de van oudsher ingestelde woensdag. Deze gedenkdagen houden we voortaan op de zondag er na.

Sinds 2011 komt er een afvaardiging van 9 dorpskerken bij elkaar om samen te netwerken en ervaringen te delen als Dorpskerken NOP. Nu we te maken hebben met afnemende kerkelijke betrokkenheid is het goed, nu de kerken nog vitaal zijn, alvast te verkennen wat voor mogelijkheden er eventueel zijn in de toekomst als dorpen. Wij hebben bijvoorbeeld een losse samenwerking met Bant, en in de toekomst zullen meer kerken, meer en op verschillende wijze gaan samenwerken. We kunnen in dit alles nog niet heel ver vooruitzien, over één ding is iedereen het eens, dat is dat de kerk in het dorp moet blijven.

Begin juli nemen twee diakenen en twee ouderlingen afscheid als kerkenraadslid. Als u een gemeentelid kent, waarvan u denkt dat hij /zij geschikt is als ambtsdrager voor te dragen, wilt u dan deze naam doorgeven aan uw wijkouderling.

Vijf á zes jaar lang alweer werd elke maand (op 1x in de zomer na) de lay-out van de Schakel en de website van de kerk verzorgd door Oebele Berend Krol. Inmiddels is hij uit Luttelgeest vertrokken en woont hij met zijn vriendin in Tollebeek. Vanaf deze plaats hartelijk bedankt Oebele voor al je inzet de afgelopen jaren en veel geluk samen met Ria in je nieuwe woonplaats! Wist u trouwens dat Albert Oosterveen deze Schakel al zo`n 15 jaar kopieert en naar de “niet-groep” brengt. Cornelia Tilma is bereid gevonden om voortaan de lay-out te gaan verzorgen voor de Schakel en site, we zijn heel blij dat ze deze klus voor ons wil klaren, veel succes Cornelia!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Sylvia Koekoek

Vanuit de kerkenraad…..

Na ruim 25 jaar het kosterschap op zich te hebben genomen, nemen de kosters Stien Beihuizen en Dirk Hoen afscheid. Een kwart eeuw, een hele prestatie waar we dan ook graag onze dank voor willen uitspreken. Dat er heel wat bij het kosterschap komt kijken, is iets wat we ons steeds meer realiseren nu de vrijwilligers er mee aan de slag gaan. Het zal vanaf nu, hier en daar misschien wel eens net iets anders gaan dan we gewend zijn. Laten we daar begrip voor hebben als het nodig is.

Verder gaat onze predikant vanaf eind deze maand weer hard aan de slag met de nascholing. De nascholing valt in de eerste week van februari. Tijdens de visitatie half december is weer ter sprake gebracht hoe evenredig de inzet van een deeltijd predikant hierin moet zijn, ten opzichte van een voltijds predikant. De visitatoren nemen het mee in hun rapport naar het regionaal college. Tijdens de gesprekken op de kerkenraad, kwam naar voren dat de visitatoren heel positief waren over, hoe we als gemeente bezig zijn. Ook bleek dat we zelf heel positief zijn over de sfeer binnen de kerkenraad en dat men het kerkenwerk op zich, ook als zeer positief ervaart. Dat is al drie keer achter elkaar het woord positief, maar dat u het weet. Dit jaar nemen er vier kerkenraadsleden afscheid waarvoor vervanging moet worden gezocht.

Aangezien er nu steeds drie ambtsdragers zondags dienst hebben, kwamen we tijdens de avondmaalviering een paar handen tekort. De laatste keer dat we avondmaal hebben gevierd zag u achter in de kerkzaal een statafel waarop een beker kan worden gezet. Hierdoor hoeft er maar één ambtsdrager achterin de kerk te staan. Dit ging prima, dus dit houden we erin.

We staan aan het begin van het nieuwe jaar. Een jaar vol organisatie met overleggen, financiën, roosters, nieuwe plannen en ideeën. Een kerk in beweging, waarin nog altijd in de eerste plaats ons geloof het eerste en laatste woord heeft.

Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezond en gelukkig 2017!

Sylvia Koekoek

Vanuit de kerkenraad…..

Eén keer in de vier jaar wordt elke gemeente gevisiteerd door de bovenplaatselijke kerk van de PKN . Dit jaar is het weer zover. Een visitatie is te vergelijken met een huisbezoek. Twee visitatoren komen op 12 december kijken en informeren hoe het met ons gaat. `s Middags praten ze eerst met onze dominee Dirk van Keulen en `s avonds hebben we een bijeenkomst met de kerkenraad. Ook is er voor de rest van de gemeente gelegenheid om met de visitatoren van gedachten te wisselen. Verderop in de Schakel vindt u hierover een uitnodiging. Door alle veranderingen in de classis, de laatste visitatie die op deze manier wordt gehouden.

Inmiddels zijn de winteractiviteiten weer opgestart. Fijn dat er weer zoveel aanmeldingen waren voor zowel groothuisbezoek als andere activiteiten. De vrijwilligers die in januari het kosterschap van Stien en Dirk gaan overnemen zijn zich aan het voorbereiden voor hun taak, er komt nog heel wat bij kijken.

Langzamerhand vindt de nieuwe structuur zijn plek in de kerkenraad. Om een voorbeeld te noemen hebben we nu ambtsdragers van dienst, dat kunnen zowel diakenen als ouderlingen zijn. De verschillende aandachtpunten of taken van de diakenen en de ouderlingen lopen nu veel meer door elkaar heen. Ook vanuit de gemeente hebben we het afgelopen jaar ervaren: er is veel inzet vanuit nieuwe, grotere en kleine commissies, daar zijn we dankbaar voor.

De adventstijd staat in het teken van verwachting en bezinning, een periode waarin we als het ware naar Hem toekomen. Om daarna de komst van Jezus op eerste kerstdag te kunnen vieren. De bijzondere diensten commissie is volop bezig met de voorbereidingen van “ Een kerstbeleving” georganiseerd met mensen van in en buiten het dorp. Na de kerst sluiten we het jaar 2016 af met onze katholieke dorpsgenoten en andere belangstellenden tijdens een oecumenische viering. Mooi om dat zo samen te kunnen doen!

Namens de kerkenraad wens ik u en jou gezegende Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017!

 

Sylvia Koekoek

Regionaal college voor de visitatie in Overijssel en Flevoland

Aankondiging van het inloopspreekuur voor gemeenteleden tijdens de visitatie

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op maandag 12 december a.s. onze gemeente bezocht wordt door ds. Martje Veenstra – Oving   en mw. Margriet Prins – Roukema.

De contactgegevens van ds. Veenstra – Oving zijn:

Pimpernel 14, 8131 GH Wijhe

Telefoon: 0570-54842

e-mail: martjeveenstra@hotmail.com

De contactgegevens van mw. Prins – Roukema zijn:

Ruif 11, 8061 ML Hasselt

Telefoon: 038-4773616, 06-50604448

e-mail: roukemam@live.nl

Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit het regionaal college eens in de vier jaar aan alle gemeenten in de classis brengt. Dit jaar zijn de gemeenten van onze classis aan de beurt.

De beide visitatoren brengen een bezoek aan de predikant(en) en de kerkenraad, spreken met vertegenwoordigers van verenigingen en werkgroepen en willen ook graag gemeenteleden de mogelijkheid bieden om met de visitatoren te spreken. Dit kan op maandag 12 december

van 17.00 uur tot 18.00 uur in de kleine zaal van de kerk.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de gemeente, stellen de visitatoren het op prijs stellen als ook u, als gemeentelid, iets komt vertellen, bijvoorbeeld over de volgende vragen: wat houdt u bezig in het kerkenwerk, waar heeft u misschien zorgen over, wat betekent het voor u om lid van de kerk te zijn?

Weet u van harte uitgenodigd en aanmelding vooraf is niet nodig!

Vanuit de kerkenraad…..

Afgelopen maand ben ik op de classisvergadering geweest waar we onder andere een presentatie kregen over hoe de landelijke organisatie van onze kerk er in de toekomst gaat uitzien. De gemeenten van de PKN (Protestantse kerk Nederland) zijn regionaal georganiseerd in 74 zogenaamde classis. Per 1 januari 2018 zullen de huidige classis verdwijnen en in plaats daarvan komen er 11 regionale classis met elk zo`n 150 gemeenten. Het beloofd een grote reorganisatie te worden waar we t.z.t vast meer over te horen zullen krijgen.

Dichterbij ons staat: Dorpskerken NOP. In de Noordoostpolder bevinden zich 9 dorpskerken die bij de Protestantse Kerk horen. Sinds 2011 staan deze kerken nauw met elkaar in contact. Op deze manier hopen zij als kerkgemeenschappen in een vergelijkbare setting, steun en inspiratie bij elkaar te kunnen vinden. Binnenkort komt er een extra tabblad op onze website, onderaan de knop Nieuws. Hier wordt u op de hoogte gehouden van nieuws vanuit deze stuurgroep.

Nog dichterbij: Binnen de kerkenraad wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de nieuwe werkwijze binnen de kerkenraad en ondertussen mogen we terug kijken op een aantal mooie diensten. Waaronder de Kerk en School dienst, een dienst met kinderen van de Klipper en de Rank samen. Prachtig dat er zoveel ouders en kinderen waren. Dirk van Keulen wordt nu ineens door de basisschool kinderen herkend en nageroepen met heu dominee!  De oecumenische Thomas viering, waarin we elkaar als oudere en jongere Katholieke en Protestantse dorpsgenoten ontmoeten.  Zo kerk te zijn, dat voelt goed. Door o.a. krimp in de kerk en school ontstaan er naast de nodige reorganisaties ook weer mooie dingen. Dat is de kracht van een gemeente in het dorp, herkenbaar aanwezig zijn en laten zien dat we een kerk voor het dorp kunnen zijn. Als kerk hopen we ons hier in de toekomst op te blijven richten.

Veel bijzondere diensten de komende maand. Dankdag op Stille zondag. Kerktheater, een familievoorstelling georganiseerd door de bijzondere diensten commissie. En op de zondag voor advent staan we tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar stil bij hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Daarbij wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan het avondmaal.

Ook deze maand is onze predikant weer afwezig door nascholing en wel van 31 oktober tot en met 10 november. Zijn er dringende zaken of wilt u graag contact met een predikant, dan kun u dat via mij laten weten.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet voor u en jou,

Sylvia Koekoek

Vanuit de kerkenraad……

Nog na zomerend staan we aan de start van een nieuw seizoen. Op de dag dat u deze Schakel door brievenbus krijgt hebben we de Startzondag al weer achter de rug. De afscheidnemende ambtsdragers gaan deze Startzondag voorbereiden, hun kennende zal dat dik in orde zijn gekomen.

De kans is groot dat u deze Schakel en het activiteitenboekje door de bus, of aangereikt hebt gekregen door uw nieuwe wijkbezoeker. Op het bijgevoegde briefje kunt lezen hoe u zich voor de activiteiten kunt opgeven. Voor alle duidelijkheid nog een korte uitleg over de nieuwe werkwijze.

In de nieuwe structuur van de kerk gaan we verder met een wijkouderling minder, waardoor de oorspronkelijke 5 wijken, nu onderverdeeld zijn in 4 grotere wijken. Om ervoor te zorgen dat men –waar nodig- nog wel regelmatig een bezoekje krijgt vanuit de kerk, heeft elke ouderling een team van wijkbezoekers die hem/haar hierbij helpt. Zij vormen belangrijke contactpersonen tussen u, de ouderlingen en de dominee.

Goede communicatie is hierbij belangrijk. Als er iets is wat u wilt delen, of heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw wijkbezoeker, bij de ouderling van uw wijk maar natuurlijk ook bij dominee Dirk van Keulen. Wat maar goed voelt voor u op dat moment. De indelingen van de wijken en de telefoonnummers van de kerkenraadsleden vindt u in de nieuwe gemeentegids. Schroom niet om, als u het nodig vindt, contact te zoeken.

De ouderlingen en hun teams zijn inmiddels bij elkaar geweest. Elk team heeft een eigen plan van aanpak. Sommige van u krijgen de Schakel van uw wijkbezoeker, weer een ander krijgt de Schakel door de bus gegooid door een vrijwilliger die Schakels rondbrengt. Hoe de werkwijze van de teams ook moge zijn, ze zijn enthousiast om er mee aan de slag te gaan!

Ria Jonker heeft bijna 12 jaar, er maandelijks voor gezorgd dat de Schakels, nadat deze bij haar thuis waren geniet , in de juiste hoeveelheid klaar lagen voor de ouderlingen. Was ze niet thuis dan zorgde ze ervoor dat we er wel bij konden, of als de maand wel eens erg snel ging voor een ouderling, trok ze ze aan de jas. Logistiek en door de nieuwe structuur is het handig om dit voortaan vanuit het dorp te gaan doen. Durk Grovenstein heeft aangeboden de distributie van de Schakels voortaan op zich te nemen, daar zijn we heel blij mee. Ria heel erg bedankt voor al die jaren, dat je ons al die Schakels elke maand weer hebt aangereikt!

Af en toe kerken we bij onze buren in Bant in de Bantsiliek. Het afgelopen jaar hebben we bij de Schakel wel eens staan wachten met auto`s voor het geval iemand wil meerijden. Daar was geen animo voor. Mocht u toch vervoer nodig hebben voor een van deze diensten, neem dan contact op met uw wijkouderling, deze zal zorgen dat u op tijd in Bant komt.

Alles zal niet meteen van een leien dakje gaan. De nieuwe structuur zal in de loop van het jaar zijn vorm nog moeten vinden. Zoals het ging, zat ons als een oude jas, bekend en vertrouwd, je weet waar de zakken zitten. De nieuwe daar zal hier en daar nog wat bij-gespeld moeten worden, de zakken moeten nog worden losgemaakt. Maar als kerkenraad hebben we er alle vertrouwen in dat het met elkaar als gemeente gaat lukken. En ook uit de input die we weer vanuit de gemeente krijgen voor de winteractiviteiten, ideeën voor het jeugdwerk en de diverse commissies blijkt maar weer dat, kerkzijn doe je samen en dat voelt goed!

Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegend seizoen,

Sylvia Koekoek

Vanuit de kerkenraad sept 2016

Deel je leven!

Dit is het thema van de PKN wat de leidraad is voor het komende winterseizoen. Ook wij in Luttelgeest zullen dit thema regelmatig gebruiken bij diensten en ontmoetingen.

Deel je leven betekent: deel je talenten, deel je aandacht, deel je betrokkenheid, zodat je anderen deelgenoot maakt van jou leven en jij ook deel uit gaat maken van het leven van de mensen om je heen. Een deelgenoot die een helpende hand bied, een bemoedigend woord spreekt, die blij is met blijde gebeurtenissen en die ook een stukje verdriet en eenzaamheid voor een ander kan dragen! Dus absoluut niet een loze kreet als thema, maar een hartenkreet die inhoud geeft aan ons leven en ook aan het geloof en de twijfels die we met elkaar delen!

Startzondag

De eerste keer dat we daadwerkelijk actief iets met elkaar kunnen delen buiten de gewone zondagen om is op de startzondag van onze kerk op zondag 25 september.

Hoe het programma er uit gaat zien weten we nog niet precies, maar wel dat we om 9.30 uur met elkaar beginnen en dat we rond 13.00 uur afronden. Binnen deze tijd zal er ruimte zijn voor een bakkie troost, een woord ter bemoediging en dingen die onze handen zelfs leuk zullen vinden om te doen!! Met ook nog genoeg tijd voor gezelligheid en het laven van het lichaam, naast al dat geestelijk welbevinden ook belangrijk!

Afscheid

In de startdienst van 25 september zullen we ook afscheid nemen van een aantal aftredende kerkenraadsleden, te weten Arie van Tilburg, Henk Boeve, Sandra Verbeek, Henk Jan van Wijk, Jaap Vaandrager en Johan Schipper. Omdat we als gemeente hebben besloten om met een kleinere kerkenraad verder te gaan, die regelmatig ondersteund zal worden door de kennis en de inzet van betrokken gemeenteleden, hebben we er voor gekozen om juist op deze startzondag afscheid te nemen. Dit is het moment dat we in de nieuwe samenstelling en de nieuwe opzet verder gaan, dus dit is ook het moment om terug te treden. Gelukkig, en daar ben ik heel blij mee, hebben alle terugtredende kerkenraadsleden toegezegd om enige tijd nauw betrokken te blijven bij één van de taakgroepen, zodat de nieuwe opzet ook soepeltjes zal verlopen.

Zieken

Helaas gaan ziekte en verdriet nooit op vakantie! Ook in deze periode zijn er een aantal gemeenteleden die te maken hebben met ziekte en zorgen van zichzelf of voor anderen.

Ik noem een paar namen.

Wim Lok heeft begin juni een heupprothese gekregen. Gelukkig verloopt zijn herstel voorspoedig, zodat hij binnenkort zijn werk weer voorzichtig op zal kunnen pakken.

Bij de fam. Fennema, Tuinstraat 25, zijn zorgen om de gezondheid van mevr. Fennema. Zij heeft veel pijn en de pijnbestrijding die ze krijgt helpt haar niet voldoende. Haar man is een geweldige mantelzorger, maar ze willen het liefste binnen afzienbare tijd naar een seniorenwoning in Emmeloord verhuizen, omdat daar hun kinderen ook wonen.

Verder zijn er verschillende mensen die binnenkort, of nog maar kort geleden onderzoeken moeten of hebben ondergaan en daar nog zorgen over hebben. Niet iedereen zal ik hier bij name noemen, maar laten we een ieder, genoemd en ongenoemd dragen in onze betrokkenheid en onze gebeden. Daar zijn we tenslotte een kerkelijke gemeenschap voor!

De laatste

Dit is voor nu het laatste stukkie dat ik als voorzitter voor u schrijf. Het was mij een genoegen om mijn deel bij te dragen aan het wel en wee van onze kerk, tenminste meestal, en nu draag ik mijn voorzittershamer over aan Sylvia Koekoek. Ik ben ervan overtuigd dat zij haar taak zeer bekwaam zal vervullen!

Slechts één ding wil ik u nog vragen: als u iets dwars zit, of u wilt iets kwijt van zorgen of juist blijheid, deel dat dan! Bel of mail of spreek uw wijkouderling erop aan, of uw voorzitter, of de dominee, maar laat het niet onbesproken voortduren! We zijn mensen met elkaar, welwillende, betrokken mensen, maar geen helderzienden die problemen kunnen oplossen, terwijl ze er niet van weten!

Het ga u goed, het ga ons als gemeente goed!

 

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper

Vanuit de kerkenraad juli 2016

We zijn als kerkenraad heel blij dat u als gemeente zo positief hebt gereageerd op ons voorstel om de kerkenraad ingrijpend te wijzigen. Graag wil ik één en ander toelichten over de reden van deze wijziging en hoe het zal gaan in de nieuwe vorm.

Hoe waren we het gewend? Vanuit het verleden hadden we een kerkenraad die bestond uit 17 personen: dominee, voorzitter, scriba, twee ouderlingen van beheer, twee jeugdouderlingen, vijf diakenen en vijf wijkouderlingen. Deze mensen deden alles wat op hun pad kwam, of ze dat nu leuk vonden of niet, en of ze daar nu goed in waren of niet. Ze deden dat omdat ze gehoor gaven aan het beroep wat op hen werd gedaan en dat voor een periode van in elk geval vier jaren.

Wat was het probleem? Een kerkenraad van zoveel personen is, en dat is ook landelijk een constatering, veel te groot, zeker voor een kleine gemeente als ook de onze is. Het werd de laatste jaren dan ook steeds moeilijker om alles weer rond te krijgen en er ging, dat mag u van mij aannemen, zoveel energie inzitten om mensen te vinden dat dat voor de meeste kerkenraadsleden niet meer prettig was.

Hoe kan dit beter? Deze vraag was ons uitgangspunt bij het veranderingsproces. We zijn uitgegaan van het principe dat er binnen onze gemeente heel veel mensen zijn die talenten hebben op heel veel terreinen, en dat zij die talenten ook met plezier willen inzetten, maar niet voor een vooraf bepaalde periode en ook niet als er allerlei andere zaken aan gekoppeld worden waar men  dan weer meer moeite mee heeft.

Toen we ons verdiepten hoe men dit probleem, wat overal speelt, in andere gemeentes heeft opgelost kwamen we tot de conclusie dat we het beste kunnen gaan werken met een kleinere kerkenraad die vooral besturend en regelend bezig is, met daarnaast een aantal taakgroepen, bestaande uit kerkenraadsleden en gemeenteleden,  die zich bezig houden met de uitvoering. U kunt hierbij als voorbeeld denken aan het College van Beheer, dat al vele jaren zo werkt!

Hoe gaat het er uitzien, die nieuwe kerkenraad, en die taakgroepen?

De nieuwe kerkenraad zal bestaan uit een dominee ( uitgezonderd de periode dat onze gemeente vacant zou zijn), een voorzitter, een scriba, een kerkrentmeester, een jeugdouderling, vier ouderlingen of diakenen bij de taakgroep Pastoraat en Diaconaat en drie ouderlingen of  diakenen bij de taakgroep Diensten en Activiteiten.

Wat moet er dan allemaal gebeuren in zo’n kerk, gedurende het seizoen?

We hebben eens op een rijtje gezet wat er allemaal aan de orde is binnen onze gemeente en we hebben daarbij gekeken welke taakgroep dat het beste uit zou kunnen voeren, of er verantwoordelijk voor wil zijn dat het in orde komt. Laat duidelijk zijn dat er al een heleboel zaken heel goed gedaan worden door een bepaalde groep, zoals bijvoorbeeld de bloemengroep of het beamteam en dat dat ook zo blijft gaan! Het is alleen zo dat de Taakgroep die daar verantwoordelijk voor is zorgt dat deze groepen kunnen blijven draaien en ook het aanspreekpunt zijn voor deze groepen.

Wie is verantwoordelijk voor wat?

We lopen alle taakgroepen maar even door.

De voorzitter. Onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt: de Classis, het 10 dorpskerkenoverleg, het 2 kerkenoverleg binnen ons dorp, tussentijds contact met de predikant, De Schakel (check), regie bij rouw, trouw en doop, externe contacten en representatie en de interne contacten binnen de kerkenraad.

De scriba. Verantwoordelijk voor het notuleren van vergaderingen, contact met redactie Schakel, PR cie, Facebook en Website, verzorgen van roosters ambtsdragers, contact met preekvoorziening, gastpredikanten, en externe communicatie.

Taakgroep beheer. Bestaat op dit moment uit 6 personen, waarvan één kerkrentmeester. Dit blijft zo. Taken: Kosterschap, waarbij wij vooral denken aan het nieuwe systeem met een aantal vrijwilligers als koster, kerk schoonmaken, klokken luiden, organisten, tuinonderhoud ( we hopen trouwens dat Dirk Hoen dit nog jaren blijft doen!), inkoop, gebouw, onderhoud, facilitair, beheer ledenadministratie, boekhouding, beheer financiële middelen en beheer en verwerking kerkcollectes.

Taakgroep Jeugd en Jongeren. Eén jeugdouderling, aangevuld met een aantal mensen uit de onderliggende groepen of onafhankelijke vrijwilligers. De onderliggende groepen zijn: Kindernevendienst, catechese voor jongere en oudere jeugd en jongvolwassenen, Provider, Jeugdkerk, jeugdraad en oppasdienst.

Taakgroep Pastoraat en Diaconaat. In deze groep hebben vier ouderlingen of diakenen zitting, aangevuld met een aantal gemeenteleden die bezoekwerk willen verzorgen of bijvoorbeeld de Schakel willen rondbrengen. De gemeente wordt zoals we gewend zijn opgedeeld in wijken, waarbij een ambtsdrager uw aanspreekpunt is, maar deze wordt in het bezoekwerk ondersteund door gemeenteleden. Deze taakgroep is verantwoordelijk voor de wijkteams, vervoer van kerkbezoekers(bijv. AZC) bezoeken van gemeenteleden, kerstattenties, bloemenboekje, diaconiecollectes, collectedoelen en hulp bij armlastigen.

Taakgroep Diensten en Activiteiten. Deze taakgroep bestaat uit drie ambtsdragers, aangevuld met een paar vrijwilligers, eventueel uit de onderliggende groepen. Verantwoordelijk voor, en aanspreekpunt voor het beamteam, de bloemengroep, de oecumenische werkgroep, het samenstellen van het jaarprogramma, (paarse boekje), bazaar, bijzondere diensten, startzondag, programma groothuisbezoek, dodenherdenking Kuinre, regie kerkelijke feestdagen en invulling diensten zonder predikant (o.a. Zangdienst, Kerstavond).

U ziet, er gaat best het één en ander veranderen, al blijft gelukkig ook een heleboel al zo gesmeerd lopen zoals we dat al gewend waren! Het zal even een aanlooptijd kosten, maar we zijn er van overtuigd dat dit gaat werken en dat we de sterke kanten van een heleboel mensen gaan zien!!

Maar ik heb wel een vraag aan u! Dit gaat alleen werken als we er met z’n allen de schouders onder zetten. We hebben nog wel wat mensen nodig, maar u bent vrij om ook voor een korte periode of eens incidenteel mee te doen, als u dat leuk lijkt!

Wie wil Sjoukje helpen de Taakgroep Jeugd en Jongeren body te geven?

Wie wil er deelnemen aan het bezoekwerk van de Taakgroep Pastoraat en Diaconaat en vind het belangrijk dat mensen niet eenzaam zijn of vergeten worden?

En wie ziet het zitten om mee te denken met de Taakgroep Diensten en Activiteiten over inhoud en creativiteit voor diensten en samenkomsten omdat het belangrijk is dat ontmoetingen inspirerend blijven, hoe out- of -the –box ze ook zijn?

Voelt u zich aangesproken, schroom niet om u aan te melden of om eens te vragen wat of we precies zoeken. Dat kan bij mij, of bij uw wijkouderling, of wie u maar wilt.

Het is weer vakantietijd. U ziet dat aan deze Schakel die voor twee maanden mee moet gaan. In de praktijk komen we nogal eens tegen dat er binnen die tijd iets gebeurt dat we niet meer langs deze weg met u kunnen delen. Ik denk dan aan een kerkdienst die uitvalt( dat gebeurt helaas tegenwoordig wel eens, de dominees hebben blijkbaar ook wel eens een dubbele agenda) We proberen u dan in elk geval te informeren via de beamer op zondag, maar ook via de website. Het is misschien wel een idee om daar regelmatig even op te kijken of er nog een bericht voor u bij staat!!

Ook zijn mensen in de vakantietijd wel eens op vakantie! Of natuurlijk anderszins afwezig.

Zo is onze dominee Dirk begin Juli een aantal dagen in Amerika vanwege zijn andere baan en zal hij in Augustus een aantal weken vakantie nemen. Hebt u in deze tijd een predikant nodig en neemt hij zijn telefoon niet op, neemt u dan contact op met mij of met Sylvia Koekoek. Wij weten welke collega predikant wij dan voor u kunnen bereiken.

Als u op reis gaat, een goede tijd toegewenst en een behouden thuiskomst, en als u lekker thuisblijft uiteraard ook voor u een goede tijd!!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper

Laad meer