Categorie: Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

Het groepje gemeenteleden dat zich heeft opgegeven voor de activiteit “ zelf een viering maken” heeft inmiddels een paar keer om de tafel gezeten met onze dominee Dirk. Dirk heeft ons wegwijs gemaakt in de boeken die je kunt gebruiken om een dienst voor te bereiden. We hebben gekeken naar welke elementen in de dienst horen, op welk moment doen we wat en hoe werken we het uit. Dit alles ter voorbereiding van het maken van een “morgengebed” waarvan de eerste wordt gehouden zondag 4 maart. Om beurten wordt door het groepje gemeenteleden dat aan deze activiteit heeft deelgenomen, deze diensten voorbereid. Het komende jaar staan er nog een aantal gepland.

 Een morgengebed is een heel korte, eenvoudige viering. Er zijn een paar vaste onderdelen in zo`n viering: openingswoord, lezing uit de bijbel, moment van stilte, gebed en woorden ter afsluiting. Deze diensten worden voorlopig gepland op zondagen waarvoor we geen predikant kunnen vinden, maar is ook op de toekomst gericht. Doordat er die zondag geen dominee voorgaat, is het namelijk ook een stukje kostenbesparing. Aan de andere kant is het gemeenteleden betrekken bij een viering een mooie en leerzame ervaring.

 De bazaar heeft 6800 euro opgebracht, een prachtig bedrag! Iedereen, loten en plankjes (ver)kopers, koffie schenkers, bloemenschikkers, gulle gevers van de prijzen, spraakwaterval en raddraaier Eddy en al die andere vrijwilligers, heel erg bedankt !

De kerk ziet er na de jaarlijkse schoonmaak ook weer spic en span uit, fantastisch zoveel handen maakten dat het vlot voor elkaar was.

 We moeten er nog even aan wennen, daarom vermeld ik het nog een keer dat we “Biddag voor gewas en arbeid” en later in het jaar “Dankdag voor gewas en arbeid” in plaats van door de week, de zondag er vóór vieren.

 Woensdag 14 maart wordt iedereen van harte uitgenodigd de gemeenteavond bij te wonen. Waar gaan we het zoal over hebben? Uiteraard over de financiën en de voorzitter van de beheerscommissie verteld iets over de stand van zaken rond het gebouw de Schakel. U krijgt iets te horen over de toekomstvisie, de ideeën over samenwerkingsvormen van Dorpskerken NOP voor de dorpskerken. Daarna gaan we hierover met elkaar in gesprek. We hopen op veel belangstelling, het is belangrijk om als kerkenraad te weten hoe de gemeente over dit soort zaken denkt!

 Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

 Sylvia Koekoek

Verandering in de landelijke organisatie

Als kerkenraad willen we u ook op de hoogte houden van de landelijke organisatie ontwikkelingen. Zoals al eens eerder vermeld, gaat de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland met ingang van 1 mei aanstaande drastisch op de schop. De 75 classes gaan op in 11 grote classes. Aan elk van de nieuwe classes wordt een classispredikant verbonden. Deze krijgt onder meer tot taak het geven van geestelijke leiding aan de gemeenten binnen de classis, maar ook het nemen van noodmaatregelen waar binnen een gemeente grote moeilijkheden zijn opgetreden.  Onze classis Flevoland gaat op in een nieuw te vormen classis Overijssel-Flevoland. Alle bestuurlijke taken vallen toe aan het nieuwe breed moderamen van de classicale vergadering Overijssel-Flevoland.

De nieuwe classes worden ingedeeld in ringen. Binnen deze ringen worden de gemeenten gestimuleerd elkaar te ontmoeten, op elkaar toe te zien en samen na te denken over de vragen van het kerkzijn in deze tijd. In eerste instantie zullen de huidige classes de nieuwe ringen vormen. Concreet: de huidige classis Flevoland gaat straks verder als ring Flevoland. Leden van het breed moderamen van de huidige classis Flevoland zullen in eerste instantie de organisatie van deze ring op zich nemen.  De vraag is of de ring Flevoland niet te groot zal zijn om elkaar als gemeenten echt te kunnen ontmoeten. De mogelijkheid bestaat over te gaan tot een verdeling van de gemeenten van de huidige classis Flevoland over meerdere ringen. Hierover wordt nog verder nagedacht.

 Op 21 februari wordt de laatste classis vergadering oude vorm gehouden. Er waren mooie, interessante en ook zeer taaie avonden bij. Vooral het elkaar ontmoeten als afgevaardigden van de verschillende gemeenten was heel prettig en nuttig. Tussen de bedrijven door en in de pauzes  hoorde je hoe andere gemeenten bezig waren, je deed er ideeën op. Iets wat we nu doen op de overleggen van Dorpskerken NOP. Wie weet nemen we dat oude, inmiddels wat vergeelde bordje Luttelgeest-Kuinre in de bruin houten standaard, waar we als afgevaardigden achter zaten mee als aandenken.

 Afgevaardigden classis, Jaap Vaandrager (lid breed moderamen) en Sylvia Koekoek

 

Vanuit de kerkenraad …..

Hier en daar hangt er nog wat feestverlichting aan de huizen, maar de december maand lijkt al weer lang geleden. We kunnen terugkijken op fijne diensten in een sfeervolle kerk. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar hebben we elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst. Na de koffie werd er getrakteerd op een hapje en een drankje, het was gezellig nazitten.

 Om dit gebouw en alles wat er mee te maken heeft goed te kunnen financieren zijn er de nodige euro`s nodig. Op 11 februari wordt de jaarlijkse Bazaar gehouden. Een terugkerend heel gezellig evenement. Mis het niet!

Ongeveer vanaf half februari zullen de groothuisbezoeken en persoonlijke huisbezoeken weer van start gaan. We ontmoeten elkaar dan weer in een informele sfeer bij iemand thuis. Er komen die avond verschillende thema’s aan bod waarover we met elkaar in gesprek gaan. We hopen op plezierige avonden. Mocht u zich niet hebben opgegeven, maar zou toch graag mee willen doen, dan kunt u natuurlijk altijd nog aansluiten. Van uw wijkouderling hoort u waar.

 Alvast voor in de agenda: woensdag 14 maart houden we de gemeenteavond. Behalve de financiën gaan we het o.a. hebben over de toekomst van onze kerk in Luttelgeest. Hoe staat het kerkgebouw er voor en hoe gaan we verder tegen de tijd dat we geen predikant meer kunnen onderhouden? De verschillende mogelijkheden van samenwerking met de andere gemeenten in de NOP, de ideeën van Dorpskerken NOP komen hierbij aan bod.

 Als kerkenraad gaan we weer aan de slag om nieuwe ambtsdragers te zoeken. De tijd voor Sjoukje de Feyter als jeugdouderling, Wobbe Bouma als voorzitter beheerscommissie en ondergetekende als voorzitter kerkenraad zitten er bijna op. Mocht u suggesties hebben voor de komende vacatures, dan horen we dat graag van u.

 Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Sylvia Koekoek

Vanuit de kerkenraad ….

Halverwege december schrijf ik dit stukje voor de Schakel van januari, ik blik daardoor nog even terug op het afgelopen jaar. Wat zijn er zoal aan nieuwe dingen gebeurt rond de kerkdiensten? Dit jaar hebben we voor het eerst geen koster meer in loondienst, maar is er gewerkt met een team van “vrijwillige kosters” en een vrijwillige “koffieschenk groep”.  Verder werken de beamers – soms is het nog worstelen- met nieuwe apparatuur. We hebben een PR commissie die berichten zet in de dorpskrant, door de webbeheerder is er een link gelegd tussen onze website en Facebook. Er is nieuwe enthousiaste leiding voor de KND.

Als je erover na gaat denken wat er allemaal gedaan wordt, wordt je blij en verbaasd, al die inzet! Stapels Schakels worden geniet, er worden mensen bezocht, prachtige liturgische bloemstukken gemaakt, een kerstboom wordt met man en macht in de kerk gezet, er wordt schoongemaakt, diensten voorbereidt. De dominee gaat langs bij een dorpsgenoot, er wordt vergaderd enzovoort. Een kerk die probeert kerk te zijn in het dorp. Niet alles wordt gezien en dat hoeft ook niet. We zijn als kerkenraad dankbaar voor al het werk dat wordt gedaan en gedragen door de vrijwilligers en onze dominee.

Wat betreft het werk van onze dominee wil ik nog eens onder de aandacht brengen dat hij een 50 procent aanstelling heeft en de andere vijftig procent van zijn werkweek  op de theologische universiteit in Kampen ligt, waar hij vaste werkdagen heeft. Dirk geeft daar college aan studenten en doet er onderzoekwerk. Hij heeft daardoor ook vaste werkdagen in Luttelgeest, de maandag en donderdag en de diverse avonduren. Daarin zitten ook studie uren en overleg met collega’s. We treffen het, dat ze aan de universiteit zo flexibel zijn dat, als Dirk bijvoorbeeld een uitvaart of nascholing heeft op een werkdag in Kampen, hij die dag kan inhalen – ook al is dat niet altijd handig – op een ander tijdstip.

U begrijpt dat Dirk als parttimer keuzes moet maken in de dagen dat hij voor onze gemeente werkt. Ook al ziet de gemeente het liefst een schaap ( herder) met vijf poten. Dirk is veel reistijd kwijt, we hebben daarom afgesproken dat hij voortaan vaker een dag thuis blijft werken.  Staat zijn auto voor de kerk, dan kunt u altijd even in de consistorie aanwippen. Bellen en mailen kan natuurlijk ook altijd. Dirk heeft al die jaren dat hij hier werkt, bij lange na niet zijn volledige vakanties opgenomen. Het wordt hard tijd dat daar verandering in komt. Om ervoor te zorgen dat hij neemt waar hij recht op heeft, hebben we Dirk gevraagd zijn vakantie weken voor 2018 nu alvast in te plannen. Om te beginnen heeft Dirk vanaf de kerst tot en met 5 januari vrij. Zijn er bijzonderheden dan kunt u bij mij terecht, zo nodig breng ik u in contact met een andere predikant.

Laten we ook in het komende jaar, in en buiten het dorp naar elkaar omzien zowel bij moeilijke- als hoogtijdagen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegend nieuwjaar.

Sylvia Koekoek

Vanuit de kerkenraad …..

Landelijk nieuws

De plannen lagen er al even maar het gaat nu gebeuren. De landelijke organisatie van de PKN  onderverdeeld in 75 classes wordt gereduceerd naar 11 classis verdeeld over heel Nederland. De kleine synode heeft definitief besloten dat de oude Classis Flevoland in het geheel samen met de classis in Overijssel, een nieuwe Classis Overijssel Flevoland gaat vormen voor minimaal twee jaar. Na die tijd kan eventueel een wijziging plaatsvinden.

Vier afgevaardigden vanuit Classis Flevoland zullen fungeren als gangmakers in de nieuwe classis. Op 1 mei 2018 is de nieuwe classicale structuur een feit. Wilt u er graag meer over weten dan kunt u dat vinden op de website van de PKN www.pkn.nl onder ‘vragen en antwoorden kerk 2025.’

Vanuit de NOP

Ik heb vaker iets over Dorpskerken-NOP geschreven. Negen dorpskerken die bij de PKN horen staan in contact met elkaar om als kerkgemeenschappen steun en inspiratie bij elkaar te vinden. Inmiddels heeft Emmeloord zich hier ook bijgevoegd.

Om in de toekomst beleid te maken op intensievere vormen van samenwerking tussen de gemeenten in de polder is er budget nodig. Hiervoor is subsidie aangevraagd, we zijn heel blij dat deze is toegekend. Onder andere wordt dominee Gerlof van Rheenen hieruit betaald om dit werk voort te kunnen zetten. Het plan is dat we op de gemeenteavond meer over Dorpskerken-NOP gaan vertellen.

Vanuit de Schakel

Inmiddels kunt u de nieuwe Kerkenraadstructuur onder de knop: Meer informatie op www.pknluttelgeest.nl vinden. Hierin staat de taakgroepenstructuur met de verschillende groepen en commissies en hun aanspreekpunten.  Ook kunt u er de telefoonnummers van de kerkenraadsleden op vinden. Het uiterlijk van de website is onlangs opgefrist. De inhoud over de diverse groepen en commissies is inmiddels verouderd en wordt volgend jaar geüpdatet.

Wat de diensten betreft kunt u uw hart ophalen rond de feestdagen, variatie genoeg:

Op 24 december houden we `s morgens met pastoraal medewerker Jeffrey Bredenhoff een morgengebed: een korte liturgische viering met liederen, gebeden en een moment van bezinning.

Op Kerstavond is er een Sing-in, waarin we vooral veel bekende kerstliedjes gaan zingen. Aan deze avond wordt medewerking verleend door Karolien Tesselaar, Kenneth en Marissa Verbeek en het accordeon trio “De drie V`s”! Verderop in deze Schakel leest u er meer over.

Maandag, eerste kerstdag gaat onze eigen dominee Dirk van Keulen voor.

Op 31 december is er een gewone zondagsdienst met dominee Conny Aalbersberg.

Het is een mooie gewoonte dat we elk jaar oudejaarsavond afsluiten met een oecumenische viering. Het thema is deze keer: Droom, Doe, Durf en Deel. Vindt u het leuk om mee te doen met het gelegenheidskoor voor deze dienst? U kunt zich hiervoor opgeven, zie verderop in de Schakel.

Namens de kerkenraad wens ik u en jou fijne en gezegende kerstdagen,

Sylvia Koekoek

Vanuit de kerkenraad ……

Geïnspireerd door de innovatieve opstelling van de kerkstoelen tijdens de startzondag, hebben we de stoelen ook in visgraat opstelling teruggezet. Hierdoor moesten er twintigtal stoelen verwijderd worden en dat was nu net de bedoeling.

Afgelopen zomer was de kerk zeer matig gevuld, vooral tijdens de vakantieperiode. Een paar keer ook vroeg een predikant iedereen meer naar voren te komen. Op de een of andere manier hebben we de neiging de kerk meer vanaf achteren te vullen dan vanaf de rijen vooraan. Hierdoor kijken we steeds naar een hele serie lege rijen stoelen voor ons en de dominee vanaf zijn plek net zo. Het zingt ook nog eens niet fijn. Dat ook buiten de vakantieperiodes nogal eens wat lege plekken in de kerk zijn, daarvoor doen we niet onder de landelijke trend. De kerk is door de nieuwe opstelling sneller gevuld, voor iedereen is dat wel zo prettig. Verwachten we veel mensen, dan zetten we er weer stoelen bij. Voorlopig proberen we het zo.

Langzamerhand druppelen de opgaves voor de activiteiten weer binnen. Mocht u het zijn vergeten, het kan altijd nog. Wilt u er om denken de datum voor de activiteit waarvoor u zich heeft opgegeven in de agenda te noteren! Het is nogal tijdrovend om iedereen elke keer een reminder te sturen.

De eerste beamer die we hebben wordt nog steeds gebruikt door onder andere de Passage en de KND. Deze is beamer is het afgelopen jaar al eens op onverklaarbare manier weken verdwenen van zijn plek – en net zo geheimzinnig weer teruggezet. Nu is deze weer weggehaald, maar door wie? Er wordt geen beloning uitgegeven voor de tip, maar we willen wel graag weten waar deze beamer is gebleven. Op 12 november hebben we om 9.30 uur weer een gezamenlijke dienst in Bant. Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u dat bij Jur Wieringa ( tel.nr.: 201901) aangeven. Hij gaat dat dan voor u regelen.

Albert Oosterveen heeft twintig jaar de Schakel gedrukt. Elf keer per jaar en dat twintig jaar lang, ga er maar aan staan. Hij hield er altijd rekening mee dat die klus een paar dagen na de twintigste van de maand weer geklaard moest worden door dan thuis te zijn. Dat hij heeft besloten om er maar eens mee te stoppen is zeer begrijpelijk. Voorlopig neemt Piet van der Wal het van hem over, daar zijn we heel blij mee.

Albert heel erg bedankt voor al het werk dat je voor het drukken van de Schakel hebt verzet!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Sylvia Koekoek

Vanuit de kerkenraad

Nu ik dit schrijf zijn we nog bezig met de voorbereidingen van de startzondag. Aansluitend deze zondag openen we het nieuwe seizoen in de maand oktober met veel bijzondere diensten. Met enthousiasme wordt door de school en onze dominee de Kind en schooldienst voorbereid. Daarna organiseert de oecumenische werkgroep een Taizé viering en verder in de Schakel treft u een oproep aan vanuit de groep pastoraat en diaconaat, voor de zondag waarop we Dankdag voor gewas en arbeid vieren. Een vliegende start. Door de wintertijd beginnen we op 29 oktober weer om 10 uur!

 

Als het goed is, treft u bij deze Schakel het activiteitenboekje met het opgaveformulier aan. De activiteiten die we houden samen met Bant staan er nog niet in. Gaandeweg het seizoen komt u deze vanzelf wel tegen in de Schakel, website of op de beamer. Het opgaveformulier wordt weer bij u opgehaald. Wilt u het klaarleggen, zodat men hiervoor niet voor niets bij u langs komt.

 

Wat u niet bij het boekje aantreft zijn de gebruikelijke namenlijsten van de verschillende commissies. Deze komen te zijner tijd op de website te staan. Als u de afgelopen weken een dienst terug heeft willen beluisteren via de site dan heeft u bot gevangen. Helaas loopt het nog niet helemaal soepel met het opnemen van de diensten. Er wordt aan gewerkt om dat zo snel mogelijk in orde te krijgen.

Tijdens de startzondag worden de kerken met nadruk opengezet voor de vaste en nieuwe bezoekers. Dat geldt natuurlijk ook voor de zondagen daarna en bij alle activiteiten die worden aangeboden. Dat wij met elkaar ervoor zorgen dat iedereen zich sowieso welkom voelt, is al een belangrijke basis als we een gastvrije gemeente willen zijn!

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Sylvia Koekoek

Vanuit de kerkenraad ……

Dit jaar is het thema van de startzondag “Een open huis”. Dit thema sluit aan bij de landelijke campagne “Kerkproeverij” van de PKN, die de kerken uitnodigt om in september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Het doel van dit thema is, dat iedereen erop uitgaat om iemand (meer mag natuurlijk ook) uit zijn of haar omgeving persoonlijk mee te vragen naar de kerk. Dat kan iemand zijn die je al langere tijd niet meer in de kerk hebt gezien, of iemand voor wie de kerk helemaal nieuw is.  We hebben het er misschien wel met onze buurman, collega of klasgenoot over dat we naar de kerk gaan, maar iemand uitnodigen om (weer) eens mee te gaan, dat doen we niet zo gauw. Probeer het maar eens, gewoon iemand uitnodigen een keer mee te gaan

Op deze zondag kan iedereen die wil, even proeven aan activiteiten die gelinkt zijn aan wat we het komende seizoen willen gaan doen. Natuurlijk ontbreekt hier een “preek-proeverij “ van dominee Dirk van Keulen ook niet. De startzondag wordt gehouden op 24 september, we beginnen om half 10 en ronden na een hapje en een drankje zo tegen 13.00 uur af.
We streven er naar een (open) dorpskerk te zijn, in- en van het dorp. Vanaf september zullen de kerkdiensten worden vermeld in de dorpskrant onder de kop “Kerk in het dorp”. Ook de activiteiten die worden gehouden komen hierbij te staan. Ook hiervoor geldt: nodig eens iemand uit om een activiteit bij de wonen waarvan je denkt dat deze hem of haar zal aanspreken, iedereen is welkom! Elseleen Wieten en Karolien van Tilburg zullen deze pagina in de dorpskrant verzorgen.

Op de startzondag wordt het voorbedenboek geïntroduceerd. Onze dominee schrijft hierover meer in deze Schakel. Een nieuw seizoen, er zijn weer frisse ideeën over mooie, verdiepende en smaakvolle avonden. Het activiteiten boekje krijgt u bij de volgende Schakel uitgereikt.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Sylvia Koekoek

 

Op deze zondag kan iedereen die wil, even proeven aan activiteiten die gelinkt zijn aan wat we het komende seizoen willen gaan doen. Natuurlijk ontbreekt hier een “preek-proeverij “ van dominee Dirk van Keulen ook niet. De startzondag wordt gehouden op 24 september, we beginnen om half 10 en ronden na een hapje en een drankje zo tegen 13.00 uur af.

We streven er naar een (open) dorpskerk te zijn, in- en van het dorp. Vanaf september zullen de kerkdiensten worden vermeld in de dorpskrant onder de kop  “Kerk in het dorp”. Ook de activiteiten die worden gehouden komen hierbij te staan. Ook hiervoor geldt: nodig eens iemand uit om een activiteit bij de wonen waarvan je denkt dat deze hem of haar zal aanspreken,  iedereen is welkom! Elseleen Wieten en Karolien van Tilburg zullen deze pagina in de dorpskrant verzorgen.

 

Op de startzondag wordt het voorbedenboek geïntroduceerd. Onze dominee schrijft hierover meer in deze Schakel. Een nieuw seizoen, er zijn weer frisse ideeën over mooie, verdiepende en smaakvolle avonden. Het activiteiten boekje krijgt u bij de volgende Schakel uitgereikt.

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Sylvia Koekoek

Vanuit de kerkenraad ……

En dan is het zomer, een periode waarin ook het kerkenwerk even op de zomermodus komt te staan. Als kerkenraad kijken we terug op een seizoen waarin we veel bezig zijn geweest op het organisatorische vlak. Een nieuwe structuur, grote classicale veranderingen en het dorpskerkenoverleg waarin wordt nagedacht hoe we ook in de toekomst de wortels van onze kerk in eigen dorp kunnen behouden.

Vanuit een gezamenlijk overleg van onze kerk en katholieke dorpsgenoten is er een enquete gehouden onder de RK leden in Luttelgeest. Hierin werd gevraagd of er behoeft was om op kerkelijk gebied meer betrokken te zijn bij de kerk de Schakel. Er is gematigd enthousiast gereageerd, in ieder geval hebben we wat meer inzicht gekregen in wat de verwachtingen zijn van onze rooms katholieke dorpsgenoten. Als kerk werken we er aan om zoveel mogelijk deel uit te maken van de dorpsgemeenschap Luttelgeest.

Dominee Dirk van Keulen gaat eerst voor zijn andere tak van arbeid een paar weken naar Amerika en daarna heeft hij vakantie. Zo doende is Dirk afwezig van 3 juli tot en met 15 juli en van 28 juli tot en met 20 augustus. Heeft u in die periode behoefte om een dominee te spreken, neem dan contact op met mij. Ik zal u dan in contact brengen met een collega predikant.

Zondag 9 juli staat er een bijzondere dienst op het programma. Zes kinderen nemen afscheid van de kindernevendienst. Ze gaan er een veelbelovende viering van maken. Door een dubbelboeking van de band die is uitgenodigd, wordt deze dienst `s middags gehouden. Zegt het voort!

Deze Schakel overbrugt twee maanden, als er bijzonderheden zijn in de tussentijd informeren we u via de beamer, onze website www.pknluttelgeest.nl of de Facebook pagina van de Schakel. Als kerkenraad kijken we al een beetje nieuwsgierig naar het nieuwe seizoen met het aantrekkelijk thema: Kerkproeverij.  Maar eerst vakantie, we wensen u en jou een heel fijne zomer toe!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Sylvia Koekoek

 

Vanuit de Kerkenraad ….

Zoals jullie enkele zondagen al wel gemerkt zullen hebben zijn er nog wat problemen met de nieuwe geluidsinstallatie. Het beamteam, een paar gemeenteleden en de leverancier, hebben er al heel wat tijd ingestoken om zaken als verbinding en geluid op te lossen.  Nog steeds is het op de galerij af en toe peentjes zweten voor het beamteam.  De laatste kinderziekten zijn er nog niet helemaal uit, maar er wordt hard aan gewerkt. Heb begrip voor onze beamers. We moeten nog even geduld hebben, maar het komt goed!

 

Voor de vertrekkende ambtsdragers hebben we inmiddels opvolging gevonden. Alda Westenbrink en Gerard Langebeeke als diaken, Joke Boeve en Yvonne Kloosterman als ouderling. We zijn heel blij, dat ze het team binnen de kerkenraad willen komen versterken.

 

Op de voorstellen van de classis m.b.t. de kerkordewijzigingen zijn vanuit de gemeentes binnen onze regio veel kritische reacties geweest. Binnenkort is er een gezamenlijke informatieavond voor de classes Flevoland en Kampen om dit nog eens door te nemen. Een ingewikkelde materie als je je er in gaat verdiepen. In eerste instantie was het bedoeling dat de wijzingen van kracht zouden zijn vanaf januari 2018, inmiddels is dat uitgesteld naar mei 2018. U hoort er nog wel van.

 

De nieuwe kerkenraad structuur hebben we inmiddels geëvalueerd en komt goed uit de bus. Voor  een aantal zaken zoeken we nog naar de juiste invulling maar dat vindt in de tijd zijn oplossing wel. We lopen naar het eind van het seizoen. De tentdienst van het dorpsfeest staat al weer op het rooster. Dat betekend ook dat we al weer vooruitkijken naar het nieuwe seizoen, de startzondag en nieuwe activiteiten.

 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor het gemeentewerk, misschien een idee opgedaan bij een familielid of kennis waarvan u denkt dat is bij ons ook leuk om te doen. We horen het graag !

 

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

 

Sylvia Koekoek

Laad meer