Categorie: Diaconie

Nieuws van de diaconie

December wordt ook wel de feestmaand genoemd. Wij zien uit naar het kerstfeest: de geboorte van Jezus Christus. Hij is het licht van deze wereld. De kerstperiode is traditioneel ook de periode voor familie, saamhorigheid en extra aandacht voor de mensen om ons heen.

Toch zijn er op de wereld veel mensen die juist in deze periode aandacht en geborgenheid moeten missen. Dit geldt specifiek voor kinderen in de knel. Tijdens de adventszondagen willen we daarom de collecten besteden aan projecten bestemd voor projecten van Kinderen in de Knel.

Op 8 december is de collecte voor onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten hier iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider (partner Kerk in Actie) is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vak training. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

Wat kan de Kleine arbeider doen met uw bijdrage?

  • Voor 75 euro per jaar krijgt een kind iedere dag iets te eten.
    • Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
    • Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vak training volgen.

Op 15 december collecteren we voor Jeugddorp De Glind. Hier kunnen getraumatiseerde en kwetsbare kinderen in de gezinshuizen herstellen en zich ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen vinden in De Glind een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste, kinderen een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen.

Op 22 december is de collecte voor de kinderen in Myanmar. Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel etnische minderheden de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico’s op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst.

Op 29 december is de collecte bestemd voor de diaconie.

Nieuws van de diaconie

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Daar moet ik iedere keer aan denken als Kenneth een stukje schrijft in het kerkblad. Als jeugdouderling staat hij voor de opgave om onze jongeren iets mee te geven over kerk en geloof. Er worden diverse activiteiten georganiseerd en deze kosten vaak geld. Omdat het jeugdwerk voor een gemeente van groot belang is, willen we op 10 november collecteren voor het eigen jeugdwerk. Van harte aanbevolen!

Op 17 november hebben we een zangdienst met Bant. Dan is de collecte voor de diaconie. Het is een tendens dat de inkomsten van de diaconie afnemen. Daarnaast heeft de diaconie door de ‘Zin in…’ diensten iedere maand een collecte minder. Om ons werk en alle (verplichte) afdrachten te kunnen voortzetten zijn inkomsten nodig. Maar nog belangrijker, ook de vele goede doelen verdienen blijvend onze aandacht. Vandaar dat we ook deze collecte van harte bij u onder de aandacht willen brengen.

Zondag 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een beladen dienst waarin we de gemeenteleden gedenken die in het afgelopen jaar of eerder zijn overleden. Als het overlijden door ziekte of ouderdom steeds dichterbij komt, dan sterven we het liefst in onze eigen omgeving. Maar soms is het door omstandigheden niet mogelijk om thuis te sterven. Bijvoorbeeld als iemand alleen woont en niet meer alleen kan blijven. Het hospice “Bijna Thuis Huis” in Emmeloord is bedoeld voor mensen uit de NOP en Urk die palliatieve terminale zorg nodig hebben, maar deze om welke redenen dan ook niet in hun eigen woonomgeving kunnen krijgen. Om voor zorg in het hospice in aanmerking te komen wordt er van uitgegaan dat er geen medische behandeling meer mogelijk is en dat de levensverwachting nog ongeveer 6 weken of minder is. Het waken in de “Bijna Thuis Huizen” kan 24 uur per dag plaats vinden, zo nodig in samenwerking met familie en/of mantelzorgers. Een belangrijke vorm van zorg die wij graag financieel ondersteunen.

Tot slot wil ik Gerda Jonker bedanken voor haar maandelijkse bijdrage vanuit de diaconie.

Hartelijke groet,               Jan Broos

Nieuws van de diaconie

Bij het dopen ontvang je het visje, na het overlijden ligt er de steen met je naam op de gedenktafel en daartussen in ontvang je bijna elke maand ons kerkblad de Schakel, met die woorden namen we tijdens de startdienst afscheid van de kerkenraad. Maar ik denk dat we meer krijgen dan het visje, de steen én elke maand de Schakel. Als we omzien naar elkaar, de bloemen op zondag bij een gemeentelid brengen ontvangt iemand de bloemen, maar de gever de dank voor het omzien en de aandacht. En ik hoor Gerard zeggen dat we af en toe een brief of telefoontje ontvangen na het storten van een collecte opbrengst. Niet altijd tastbaar maar zeker niet minder belangrijk, we ontvangen waardering, onder andere in het ambt bij de diaconie.

Nu in deze schakel aan mij de nobele taak om jullie nog 1 keer te informeren om daarna de pen over te dragen aan ons nieuw kerkenraads lid Jan Broos. Een spetterend slot, nou hoe spetterend wilt u het hebben? Een collecte opbrengst van €355,- ! Dat is nog eens een opbrengst waar je u tegen zegt! En nu vraagt u zich misschien af APDK? APDK Association for the Physically Disabled of Kenya, een organisatie die oa een rehabilitatiecentrum voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Mombassa, Kenya heeft, waar Annelies 3,5maand stage heeft gelopen en waar tijdens de huwelijks dienst van Annelies en Rudi voor gecollecteerd werd, geweldig toch? Het vermelden in het kerkblad zeker waard.

In oktober zullen we collecteren voor Cordaid, een organisatie die op komt voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief. Laten wij een steentje bijdragen.

Nieuws van de diaconie

Bouw de kerk in Syrië weer op! De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: bijna 400.000 doden, meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, en zo’n 14 miljoen mensen dien in armoede leven. Dat is de trieste balans van 8 jaar oorlog in Syrië. 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest. Nu het langzaam maar zeker veiliger word in Syrië , keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding. Kerk in actie steunt de kerken in Syrië, Helpt u mee?? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven! Daarom collecteren we 29 september voor WederopbouwSyrië

Nieuws van de diaconie

Met de vakantie voor de deur hebben we 2 maanden collectedoelen genoteerd de laatste vergadering. Omdat we deze maand vroeg bij elkaar zaten, nog vóór de Pinksteren hadden we maar 1 collecte te tellen, omdat de ZinIN diensten geen 2e collecte heeft én omdat we een dienst in Bant hebben gehad waren we snel klaar en staat hieronder weinig vermeld.

In de zomerperiode hebben we regelmatig de Diaconie als collecte doel, maar in mei hebben we vanuit de Diaconie een extra bedrag overgemaakt naar de Samen Loop van Hoop waar de familie de Roos aan mee heeft gedaan. 

Op 21 juli willen we collecteren voor Oxfam Novib, Oxfam Novib is onderdeel van Oxfam Internationaal, een confederatie van 20 ontwikkelingsorganisaties. Samen vormen zij de grootste internationale beweging tegen armoede en werken in 93 landen. Extreme armoede is met hulp van Oxfam Novib in 15 jaar gehalveerd. Oxfam Novib biedt Noodhulp aan mensen op de vlucht en na rampen. Ze helpen kleine boeren en boerinnen klimaatverandering te verslaan. Ze komen op voor de landrechten van oorspronkelijke bewoners. Men spreekt zich uit tegen ongelijkheid en belasting ontwijking. Ze steunen kleinschalige ondernemers met micro krediet en helpt jongeren en vrouwen te bouwen aan hun toekomst.

Nieuws van de diaconie

Op de gemeente avond is de vraag gesteld of u ook lokale, landelijke of wereldwijde doelen kent  die wij vanuit de diaconie zouden kunnen ondersteunen. Ook hier deze vraag, mocht u een mooi doel weten meld u het ons dan? 

Deze maand willen we collecteren voor SamenLoop van Hoop, dit is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette wordt samen met lotgenoten stil gestaan bij kanker én wordt het leven gevierd. Tijdens het evenement lopen deelnemers in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team iemand aan het wandelen is. Een SamenLoop die niemand onberoerd laat. 25 en 26 mei wordt deze SamenLoop georganiseerd in Dronten, de familie de Roos loopt mee, zullen we ze een hart onder de riem steken en een mooi bedrag sponsoren?

Nieuws van de diaconie

Komende maand hebben wij ook weer nieuwe doelen gevonden om te steunen met een collecte. Een daarvan is Mercy Ships, een internationale organisatie die medische en ontwikkelingshulp verleent in de armste landen in Afrika. Vanuit het geloof dat je in staat bent om een ander te helpen, je dat moet doen, omdat ieder mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht in een welvarend land te leven, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen om andere minder ontwikkelde landen te helpen binnen de capaciteiten. Op internet meerdere verhalen over het werk wat Mercy Ships biedt, waaraan wij financieel een bijdrage kunnen leveren. De moeite waard om te lezen!

Versterk de kerk in Pakistan. Veel christenen in Pakistan voelen zicht kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongeren training. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training  sterker in hun geloof. Wij willen met de Paascollecte mee bouwen aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

Nieuws van de diaconie

Tijdens de Zin in Zondag van 3 maart zal er gecollecteerd worden voor Stichting Present NOP, dit is een vrijwilligers organisatie die het mogelijk maakt dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Samen met collega’s, je gezin, of vrienden je inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Stichting Present NOP is een makelaar in vrijwilligerswerk welke we een warm hart toe willen dragen.

Dit jaar zullen we onze biddag collecte houden voor boerenfamilies in Kameroen. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. De ervaring en kennis die door boeren generaties langs is opgebouwd, is niet meer voldoende om met de veranderingen in klimaat om te gaan.  Een mislukte oogst betekend niet alleen geen voedsel, maar ook gebrek aan zaaizaad voor het volgende seizoen. De Lutherse Broederkerk helpt boeren met zaaizaad op krediet, met het aanleren van technieken en om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en om water beter vast te houden. Ook is er een actie om bomen te planten tegen de klimaatverandering en om bronnen van inkomsten te spreiden door kleinschalige veeteelt en vruchtbomen.

Nieuws van de diaconie

Op zondag 3 februari staat landelijk op de Kerk in Actie kalender de collecte voor het Werelddiaconaat. Omdat 3 februari een ‘Zin In -dienst’ betreft hebben we er voor gekozen de collecte voor het Werelddiaconaat een week later te houden. Deze collecte voor het werelddiaconaat is bestemd voor Bangladesh.

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven en ander wereld diaconale projecten.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie ovv collecte Werelddiaconaat februari. . Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh

Bij velen wellicht bekend en toch gaat het de laatste maanden regelmatig verkeerd, reden om het hier te benoemen: de collectezakken.

We zijn gewend om in de zondagsdiensten 2 collectes te houden. De eerste is gebruikelijk voor de diaconie, dit betreft de Groene collecte zak, de tweede collecte voor de kerk, daar hoort de Rode zak bij.

Helaas in aanreiken of doorgeven wordt dit wel eens verwisseld, daarom: Diaconie = Groen, Kerk = Rood, dan maakt de volgorde niet uit..

Nieuws van de Diaconie

Net als alle jaren hebben we namens de beide kerken oudere, alleenstaande en zieke gemeenteleden, parochianen en dorpsgenoten een Kerstgroet gebracht. Een gebaar wat we mét elkaar en vóór elkaar mogen doen, de kerntaak van de diaconie, er zijn en omzien naar elkaar. Ik bid dat we dat ook in 2019 er mogen zijn en om mogen zien naar elkaar, voor mensen dichtbij in onze gemeente, in ons dorp, in de Noordoostpolder, maar ook voor mensen ver weg, in andere delen van de wereld. Dat we met elkaar ons steentje bijdragen en een ieder mag ervaren dat hij of zij er niet alleen voor staat.

Laad meer