Categorie: Beheer

College van beheer

In januari hebben wij als college alle leden van PKN de Schakel een brief met envelop bezorgd voor de vrijwillige bijdrage voor onze kerkgemeenschap. Door deze jaarlijkse steun zijn wij in staat een actieve gemeenschap te zijn in ons dorp. Inmiddels zijn alle enveloppen ingeleverd/opgehaald en zijn we druk met het opmaken van de balans. Het ziet er naar uit dat we met elkaar weer een mooi bedrag bij elkaar hebben gebracht.

Een heel aantal leden voelt/is minder betrokken bij de kerk en ook hebben wij te maken met dorpsgenoten die vaker bij ons ‘kerken’ omdat de katholieke kerk gesloten is. Daarom is besloten het donateurschap in het leven te roepen. Hierover vindt u in de dorpskrant meer informatie.

Veel mensen vinden het belangrijk dat er een kerkgemeenschap in het dorp blijft, dat er een gebouw is welke beschikbaar is voor rouw- en trouwdiensten, dat er mensen beschikbaar zijn voor een luisterend oor of helpende hand. Vandaar dat een ieder zijn dank/steun kan betuigen door een donatie te doen aan PKN de Schakel.

Voorlopig bent u qua geldzaken weer even van ons af. Wij storten ons de komende tijd op onderhoud van het gebouw, verfbeurten e.d. Dank voor uw bijdrage en we ontmoeten u graag in onze kerk.

Namens het college, Karolien Tesselaar

Beheer

Het college van beheer is verantwoordelijk voor de financiën van de kerk; hier vallen de kosten van het gebouw, pastoraat en preekvoorziening onder.

Tweemaal per jaar vragen wij onze leden om hun bijdrage voor de kerkgemeenschap: in oktober is het de gewoonte dat de dankdag vergezeld gaat van een collecte voor de kerk.

In januari vindt landelijk de actie Kerkbalans plaats, het moment om aan te geven wat de vrijwillige bijdrage is voor het komende jaar.

Als commissie brengen we de enveloppen langs en halen deze ook weer op.

Maandelijks wordt er vergaderd en beoordelen we welke acties plaats moeten vinden. 

Nieuws van het college van beheer

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de actie kerkbalans! Met uw gift ( en het werk van heel veel vrijwilligers!) blijft het mogelijk om de kerk draaiende te houden! Wat waren we met veel mensen bij de kerkschoonmaak om: de stoelen schoon te maken, gordijnen wassen, stofzuigen, ramen lappen, ragebollen, tafels in de was zetten, wc’s  schoonmaken en dweilen.  Mannen en vrouwen hebben hun steentje bijgedragen en zodoende waren we na een paar uur klaar!                                                                                                                                                    Natuurlijk hebben we ook gezellig koffie gedronken en fijne gesprekken gevoerd en dat was minstens zo belangrijk! Fijn dat jullie er waren en bedankt!

In het college kwam ook de vraag naar voren, wie van onze gemeenteleden een EHBO diploma heeft. Wie is BHV-er? Wilt u dat a.u.b. doorgeven aan ondergetekende?!

Op de gemeente-avond van woensdag 14 mrt. krijgt u informatie  over de begroting . Zet die avond maar vast in de agenda?!

 

Namens het college, Joke Verhage

Kerkschoonmaak

Het is een goede gewoonte geworden om de kerk schoon te maken na de bazaar.

Dat willen we deze keer ook doen en wel op maandag 12 Februari om half 8.

Vorig jaar waren er heel wat mannen om schoon te maken en toen waren we snel klaar!

Dus kom op mannen en vrouwen en help een handje mee op maandag de 12de!!

 

Namens het college, Joke Verhage

Actie Kerkbalans 2018

In januari vindt u de enveloppen voor de Kerkbalans in uw brievenbus. Dit is het moment voor de kerk om haar leden om hun (vrijwillige) bijdrage te vragen.

Dit jaar hebben we in de bijgevoegde flyer inzichtelijk gemaakt met welke kosten we te maken hebben en dat gedeeld door het aantal betalende leden (gezinnen).

We willen hiermee laten zien dat, als we ons gebouw en dominee willen behouden, we dit met elkaar als gemeenschap moeten dragen. Ieder naar eigen vermogen.

We mogen trots zijn op een sterke geloofsgemeenschap met een eigen kerk en dominee. Als college van beheer maken we ons er hard voor om kosten laag te houden en alle financiële zaken goed te regelen.

College van beheer

Enkele jaren geleden heeft de Kerkenraad op advies van het college van beheer een besluit genomen over de te hanteren tarieven voor het gebruik van de Kerk.

 Onderdeel van dit besluit was dat voor de rouwdienst van een overleden kerklid ook een tarief werd vastgesteld. Voorheen was dit niet gebruikelijk in Luttelgeest.

Het college van beheer heeft destijds aan de Kerkenraad voorgesteld om toch een tarief hiervoor te hanteren (weliswaar veel lager dan voor de rouwdienst van een niet kerklid) omdat;

1. De ons omringende kerken wel een tarief hanteren,

2. We nu eenmaal wel kosten hebben die aan de rouwdienst verbonden zijn,

3. De uitvaartondernemingen er ons er standaard naar vragen en daarmee naar ons toe de indruk wekken dat een tarief te doen gebruikelijk is.

Alhoewel het destijds vermeld is in “de Schakel” is er vorig jaar in de gemeente discussie ontstaan over deze regel. De Kerkenraad heeft van meet af aan beseft dat het over een gevoelig onderwerp gaat maar gelet op de emoties in onze gemeente over dit onderwerp heeft de Kerkenraad besloten het tarief voor de rouwdiensten van “eigen” kerkleden weer terug op nul te zetten met ingang van 1 januari 2017.

 Het college van beheer is momenteel bezig om alle tarieven die we hanteren te evalueren nu we geen bezoldigde koster meer hebben maar werken met vrijwilligers. We proberen daarbij zoveel marktconforme tarieven te gaan hanteren.

 We zullen nadat de nieuwe tarieven zijn vastgesteld deze gaan publiceren op onze Kerk website.

 Nu we structureel meer dan € 10.000,- verlies per jaar draaien en dit jaar door de schade aan het dak van de Kerk een veelvoud daarvan, mag u van het college van beheer verwachten alert met de financiën om te gaan.

 

Wobbe Bouma

College van beheer

Het thema voor de campagne Kerkbalans van 2017 is Mijn kerk verbindt.

We willen u hierbij bedanken voor de toezeggingen, en bijschrijvingen, die wij inmiddels van velen van u hebben ontvangen. Uw bijdrage is onmisbaar om als gemeente te kunnen blijven verbinden. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben.

Ons kerkgebouw speelt hierbij ook een belangrijke rol, een plaats om elkaar te ontmoeten. Een deel van uw bijdrage wordt besteed aan het noodzakelijke onderhoud van dit kerkgebouw.

Wij, als college, hebben nog een aantal adressen te bezoeken om de toezegging voor de Kerkbalans 2017 op te halen. Dit zal de komende weken afgerond worden.

Tijdens de gemeenteavond op 8 maart hebben we het resultaat over 2016 met u besproken en de begroting voor 2017 gepresenteerd. We staan voor een uitdaging om het jaarlijkse tekort zo beperkt mogelijk te houden. Een groot deel van de kosten die op jaarbasis gemaakt worden hebben een vast karakter en we richten onze aandacht met name op het op peil houden van de inkomsten.

Door de storm eind februari is het dak van de kerkzaal zwaar beschadigd. De noodvoorziening die daarna was aangebracht is de afgelopen weken vervangen door een nieuwe dakbedekking. De afwikkeling van de schade is in behandeling bij de verzekeraar.

Dit jaar wordt de opbrengst van de bazaar besteed aan het vernieuwen van de verouderde geluidsinstallatie in de kerk. De bediening van deze nieuwe geluidsinstallatie is zeer gebruiksvriendelijk en het geluid in de kerkzaal zal verbeteren. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

College van Beheer

College van Beheer

De kerkschoonmaak is weer achter de rug en wat waren er veel mensen om te helpen!! En wat opviel: er waren deze keer meer mannen dan vrouwen! Geweldig om zo samen bezig te zijn! Mannen en vrouwen, hartelijk bedankt!

We draaien nu zo’n 2 maanden met diverse kosters en dat gaat best goed! De klokken luiden weleens 2 keer en met het geluid gaat het niet altijd goed, maar de kerk is lekker warm en de aandacht voor elkaar is prima!

Wilt u de Brinkzaal of de consistorie gebruiken, wilt u dat dan op tijd op de kalender in de keuken aangeven: hoe laat begint de vergadering en tot hoe lang duurt de avond ongeveer. Staat dit duidelijk op de kalender, dan kan de dienstdoende koster ervoor zorgen dat de zaal op tijd warm is.

De enveloppen van de actie kerkbalans zijn (bijna) binnen, ook hiervoor hartelijk dank! We moeten er toch voor zorgen  onze kerk te behouden,  de groep mensen die bijdraagt wordt wel kleiner, maar wij merken ook dat de inzet van veel gemeenteleden groter wordt en dat is heel fijn! Dat geeft ons moed om verder te gaan!

Woensdag 8 mrt. is onze gemeente-avond, waarop ook de financiën behandeld worden. We hopen u daar  te ontmoeten!

 

Namens het college: Joke Verhage

Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Ook wij vragen dit jaar weer aan onze leden om gul te geven voor onze eigen kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari.

In deze periode krijgt u een envelop met een formulier waarop u uw bijdrage voor 2017 kunt invullen. Dit jaar kunt u de envelop met het ingevulde formulier in de kerk inleveren. Daarvoor staat er tijdens de campagneperiode een bus in de kerk. De niet ingeleverde enveloppen worden door de collegeleden opgehaald.

Het tweede formulier, dat u aantreft in de envelop, is voor uw eigen administratie en kunt u behouden.

Wij vertrouwen ook dit jaar weer op uw bijdrage.

 

College van Beheer

Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari.In de Schakel van januari 2017 zullen wij u hierover nader informeren.

 

College van Beheer

 

Laad meer