College van beheer

Het thema voor de campagne Kerkbalans van 2017 is Mijn kerk verbindt.

We willen u hierbij bedanken voor de toezeggingen, en bijschrijvingen, die wij inmiddels van velen van u hebben ontvangen. Uw bijdrage is onmisbaar om als gemeente te kunnen blijven verbinden. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben.

Ons kerkgebouw speelt hierbij ook een belangrijke rol, een plaats om elkaar te ontmoeten. Een deel van uw bijdrage wordt besteed aan het noodzakelijke onderhoud van dit kerkgebouw.

Wij, als college, hebben nog een aantal adressen te bezoeken om de toezegging voor de Kerkbalans 2017 op te halen. Dit zal de komende weken afgerond worden.

Tijdens de gemeenteavond op 8 maart hebben we het resultaat over 2016 met u besproken en de begroting voor 2017 gepresenteerd. We staan voor een uitdaging om het jaarlijkse tekort zo beperkt mogelijk te houden. Een groot deel van de kosten die op jaarbasis gemaakt worden hebben een vast karakter en we richten onze aandacht met name op het op peil houden van de inkomsten.

Door de storm eind februari is het dak van de kerkzaal zwaar beschadigd. De noodvoorziening die daarna was aangebracht is de afgelopen weken vervangen door een nieuwe dakbedekking. De afwikkeling van de schade is in behandeling bij de verzekeraar.

Dit jaar wordt de opbrengst van de bazaar besteed aan het vernieuwen van de verouderde geluidsinstallatie in de kerk. De bediening van deze nieuwe geluidsinstallatie is zeer gebruiksvriendelijk en het geluid in de kerkzaal zal verbeteren. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

College van Beheer