Heer, herinner U de namen.

Het blijft lastig: op de twintigste van de maand een kerkbladstukje schrijven. En eigenlijk van te voren weten: dit stukje zal wel weer achterhaald zijn op het moment dat de gele boekjes bij jullie thuis worden bezorgd. Met dat in het achterhoofd schrijf ik dit stukje:

 

Afgelopen tijd hebben we gemerkt hoe snel het kan gaan met dat akelige virus. Hadden we in het voorjaar de ‘eerste golf’, nu zitten we midden in de ‘tweede golf’. Inmiddels heeft de kerkenraad besloten dat de diensten weer alleen via de computer te volgen zullen zijn. Dat is natuurlijk heel jammer. Maar ik ben het er helemaal mee eens!

Het betekent dat ik in de dienst van 8 november afscheid van jullie zal nemen via een beeldscherm. Natuurlijk is dat niet ‘leuk’. Ik had me een afscheid anders voorgesteld. Maar we moeten het samen uithouden in de huidige situatie. Omdat er – naar ik begrijp – corona in het dorp is vastgesteld, kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn.

 

De huidige situatie zal ook wel gevolgen hebben voor de laatste dienst die ik voorlopig in Luttelgeest zal doen: de dienst van 22 november – de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Dat is altijd een bewogen zondag.

We gedenken hen die ons zijn ontvallen: ‘Heer, herinner u de namen’.

 

We noemen de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Dit jaar zijn dat er vier: de oude mevrouw Verhage (op dat moment ons oudste gemeentelid), Theo de Boer, Bert Verhage en Auke Hibma. In de dienst van 22 november zullen we zoals we gewend zijn ter gedachtenis van hen een kaars aansteken.

Gewoonlijk steekt meestal een familielid de kaars aan. Maar nu we naar het zich laat aanzien geen gemeenteleden in de kerk kunnen verwelkomen, lijkt het mij het beste dat de ouderling van dienst dan de kaars aansteekt.

Meestal deelde ik aan het eind van die dienst dan de stenen uit, die kortere of langere tijd op de gedenktafel hebben gelegen. Gelet op de situatie lijkt het mij het beste dat we die stenen nog maar een jaar laten liggen. Velen van ons hebben immers die stenen nog niet of nauwelijks op de gedenktafel zien liggen. Hopelijk zal ergens in het jaar dat komt een moment aanbreken dat dat wel weer kan.

 

Maar we zijn op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gewend niet alleen de namen te noemen van dit jaar overleden gemeenteleden. We gaven ook altijd de gelegenheid dat iedereen naar voren mocht komen om een lichtje aan te steken. Een lichtje ter gedachtenis van iemand met wie je het leven deelde, vriendschap deelde, liefde deelde; iemand die je het leven schonk of aan wie je leven gaf.

 

Hoe moet dat nu? In de zeven jaar dat ik jullie predikant ben, heb ik gezien hoeveel dat aansteken van die lichtjes voor velen van jullie betekent. Dat kunnen we toch niet zomaar achterwege laten?

Daarom stel ik voor, dat je op het moment dat je op 22 november naar de dienst gaat kijken zorgt dat er een lichtje klaar ligt – een kaars of een waxinelichtje – en dat je lucifers bij de hand hebt. Net als alle voorgaande jaren zal ik het moment van het aansteken van de lichtjes aankondigen. Doe dat dan thuis. Denk aan degenen die nu bij God zijn. En realiseer je – hoe lastig dat misschien ook is –, dat je niet de enige bent die op dat moment een lichtje aansteekt. Zou juist de wetenschap dat ook anderen op dat moment lichtjes aansteken niet een verbondenheid tot stand kunnen brengen? Een vreemde verbondenheid, dat geef ik toe.

Maar… we steken lichtjes aan, omdat het licht van God ons en allen die ons voorgingen omstraalt. En liefde… liefde is over de dood heen.

 

Met hartelijke groeten,

Ds. Dirk van Keulen

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

 

In verband met de nieuwe coronamaatregelen hebben we besloten geen risico te nemen en elke zondag de kerkdienst te streamen, zonder dat er gasten of gemeenteleden aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de afscheidsdienst voor dominee Dirk van Keulen op 8 november.

 

Jammer dat het zo moet maar veel andere opties zijn er niet. Als alles weer zo goed als normaal is zal Dominee Dirk van Keulen als gastpredikant nog een keer terug komen en krijgt iedereen de gelegenheid hem alsnog gedag te zeggen.

 

In deze ‘Schakel’ zal ook een brief zitten namens de ouderlingen wat betreft de papieren ‘Schakel’. Dit wordt de op een na laatste ‘Schakel’. Per 1 januari 2021 gaan we volledig over op de nieuwsbrief. Iedereen die de nieuwsbrief niet kan ontvangen zal op een andere manier bijgepraat worden.

De redactie van ‘De Schakel’ zijn we zeer dankbaar voor bewezen diensten. We zullen op een ander tijdstip hier nog op terug komen.

 

Wat het dorpskerken overleg betreft is er nog te melden dat we als polderdorpen (iedereen doet mee) een soort van intentieverklaring tekenen waarin we elkaar beloven verder te gaan met samenwerken. Een heel verhaal maar in een paar woorden is het doel van deze samenwerking dat er voor elke deelnemende gemeente een meerwaarde ontstaat door samenwerking. Vanuit de classis ligt er ook een voorstel tot samenwerking van de gemeenten Kraggenburg, Bant, Ens en Luttelgeest. Een ding hebben we als dorpen gemeen namelijk we zijn allen vacant.

Veel andere dorpen zitten al rond de tafel om te kijken wat er eventueel samen kan. Luttelgeest zal ook hier voor open staan dat is duidelijk. Als er nieuws is melden we ons.

Hoe het verder met de vieringen zal gaan in november gaan we u melden in de nieuwsbrief. Zijn er verder vragen of opmerkingen schroom niet om ons te bellen of te mailen …

 

Op de televisie hoor ik wel eens aan het einde van een programma dat iemand zegt: Laten we wat meer naar elkaar omkijken. Dat is wel een mooie zin.

 

Met een vriendelijke groet,

Vanuit de kerkenraad.

 

Gerard Blok

Nieuws van de Diaconie

De dagen worden snel korter en bij het schrijven van dit artikel is het herfstachtig weer. Daarnaast nemen de Corona-maatregelen weer toe. We leven wat dat betreft in een gure en onzekere periode. Dat we voor elkaar lichtpuntjes mogen zijn en aan elkaar denken in tijden van moeite.

 

Zending 2020

Ieder jaar in november collecteert de diaconie voor de zending. Vroeger deden we dit om de uitzending van dominees en andere hulpverleners mogelijk te maken. Tegenwoordig is de zending meer algemeen. Van iedere PKN-kerk wordt verwacht dat ze meedoen aan de zendingscollecte. Dit gaat via Kerk in Actie. Zij ondersteunen wereldwijd vele projecten die gericht zijn op een wereld van gerechtigheid en vrede.

 

De afgelopen jaren is in onze gemeente door omstandigheden de bijdrage voor de zending niet geint. Dit jaar gaan we het zendingsgeld wel innen. Veel gemeenteleden hebben een automatische machtiging afgegeven. Hartelijk dank hiervoor. In de maand november wordt het door u aangegeven bedrag van de rekening afgeschreven. Voor alle andere gemeenteleden zijn er twee opties:

 

  • U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90RABO0396635121 o.v.v. Zending 2020.
  • Maar veel liever hebben wij dat u ons een automatische machtiging geeft. In De Schakel is een automatische machtiging bijgesloten. U kunt deze invullen en aan een van de diakenen geven. Wij zorgen dan het aangegeven bedrag in november wordt afgeschreven.

 

Door mee te doen aan de zendingscollecte ondersteunt u veel goede doelen. Mogen wij op uw bijdrage rekenen?

 

Collecten in november

Op 1 november is er weer een Zin in…. dienst. De bestemming van de collecte in deze dienst wordt door de Zin in… groep bepaald.

 

Op 8 november collecteren we voor de eigen diaconie. In de vorige Schakel schreef ik dat we erg dankbaar zijn voor de vele gaven die wij als diaconie mogen ontvangen. Daarmee kunnen wij diverse goede doelen steunen, ver weg en dichtbij. We kunnen zelfs af en toe de bedragen iets verhogen. Voor ons een teken dat we ons betrokken voelen en aandacht willen geven aan mensen, die in onrecht of in een oorlogsgebied leven en vervolgd worden of aan organisaties die het goede voor hebben met onze medemensen.

Op 15 november hebben we een gezamenlijke dienst met Bant. We hebben voor deze dienst gekozen voor een polderdoel: De christelijke boekhandel De Fakkel in Emmeloord. De winkel maakt onderdeel uit van Stichting De Fakkel, een organisatie zonder winstoogmerk voor cadeaus. Het doel van Stichting is om via een webwinkel en de deelnemende boekwinkels een actieve bijdrage te leveren aan de ondersteuning en opbouw van christenen in heel Nederland. De visie wordt tot gekenmerkt door drie items: geloven, ontmoeten en getuigen. Het geloven komt naar voren in ons uitgebreide assortiment Bijbels, christelijke boeken, geschenkartikelen, kaarten, films en muziek. De eigenaren van De Fakkel in Emmeloord staan op eigen benen en het is moeilijk genoeg om deze winkel in Emmeloord overeind te houden. Vandaar dat we deze collecte van harte aanbevelen.

Op 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We collecteren dan voor het Bijna thuis huis Emmeloord. Dit is een logeerhuis waar je kunt sterven in een sfeer die zo dicht mogelijk ligt bij een thuissituatie. En het is ook net als thuis:

  • Je mag zelf aangeven wanneer je wil opstaan, wassen of eten.
  • Je mag altijd bezoek ontvangen. Je bezoek mag ook blijven slapen, bijvoorbeeld in een speciale logeerkamer of gewoon op een extra bed in je eigen kamer.
  • Voorzieningen zijn voor iedereen beschikbaar.
  • Je mag eigen spullen meenemen om een huiselijke sfeer te creëren.

 

Er zijn meerdere van deze speciale logeerhuizen in Nederland. Ze worden grotendeels door (ervaren) vrijwilligers gerund. In sommige huizen is ook een verpleegkundige aanwezig waardoor intensievere zorg kan worden geboden. Bij medische vragen wordt de (huis)arts van de bewoner geraadpleegd. Deze collecte is specifiek voor het Bijna thuis huis in Emmeloord en willen we van harte aanbevelen.

 

Op 29 november collecteren we voor de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Samen in actie voor Beiroet, waar onlangs een verwoestende explosie door de stad raasde. Vele mensen kwamen om het leven. Het havengebied is totaal weggevaagd en kinderen zijn getraumatiseerd geraakt door alles wat ze hebben meegemaakt. De psychische nood bij hen is groot. Na de eerste hulp wordt nu aandacht gegeven aan herstel van huizen, winkels en inkomen. Kortom, er is veel werk aan de winkel en de Samenwerkende Hulporganisaties kunnen daarom uw gift goed gebruiken.

Jeugdnieuws

En nu?

Dat is wat ik me afvraag en velen met mij. Wanneer houdt dit dagelijks leven met allerlei “beperkingen” op? Wordt het ooit weer zoals het een jaar geleden nog was. We hadden net de activiteiten weer een beetje op kunnen starten en hoopten dat we op die manier weer  op volle kracht vooruit konden. Maar nee, nu komt het echt aan op de “vruchten van de Geest” daarmee wordt bedoelt dat als je alles verwacht van God, Hij jou als het ware zijn Liefde geeft in de vorm van geduld, volhouden, zelfbeheersing, maar ook blijdschap hoort erbij. Maar kun je blij zijn als het er soms zo somber uit ziet? Daarover straks meer.

 

Provider

Er staan nog een aantal activiteiten gepland, maar of deze door kunnen gaan is nog maar de vraag. We denken na over alternatieven. Er zijn gelukkig genoeg manieren om toch elkaar te ontmoeten al is het online of in kleine groepen. Wekelijks kijken we naar de Beamdienst die op zondagmorgen live te zien is.

https://beam.eo.nl/beam-kerkdienst-op-npo2-en-youtube

 

Kindernevendienst

Dit jaar zal in samenwerking met de Floreant een kerstproject georganiseerd worden. Aan de hand van een projectboekje wat ouders en kinderen zullen krijgen. Een boekje voor de kinderen om thuis advent mee te vieren. Met voor elke dag verhalen, gebeden en activiteiten. Wat is het beste nieuws dat je kan bedenken? Daar denken we deze adventtijd over na.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de kleinere kinderen is er een geweldige video serie dat “de Henkieshow “ heet. Deze serie kan jonge gezinnen helpen om de Bijbelverhalen (nog beter) te leren kennen.

Kijk maar eens naar de onderstaande links.

 

Jezus loopt over het water!

https://www.youtube.com/watch?v=F_Z11s0ZfSU

Jezus geneest een blinde man!

https://www.youtube.com/watch?v=JU-1WBn8KLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren

In januari start de jeugdalpha cursus en de jeugd zal persoonlijk hiervoor benaderd worden. Uiteraard is de cursus geheel vrijblijvend, na de 1e avond kun je zelf beslissen of je de cursus wil blijven volgen. Kijk eens naar dit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=cii1Eef3cis

 

En nu… hoe nu verder?

Niemand kan eigenlijk zeggen hoe lang dit allemaal nog gaat duren, toch is er elke dag een nieuwe en zullen we verder moeten. We kunnen deels naar school en zullen ons aan moeten passen aan de situatie. Om ons heen worden mensen ziek, maar velen worden gauw weer beter. Maar voor sommige mensen is het een strijd om beter te worden en zorgen artsen en verpleegkundigen heel goed voor een ziek persoon. Ze doen hun uiterste best om de patiënt zo goed mogelijk te helpen, ze zorgen er voor dat je minder pijn hebt, als je benauwd ben dan wordt je geholpen door een beademingsapparaat. Door die liefdevolle zorg is er grote kans dat de zieke geneest en hersteld. Het is iets om dankbaar voor te zijn dat wij een zorgsysteem hebben waar mensen elkaar kunnen helpen. Het is precies wat Jezus ons ook heeft geleerd en heeft laten zien. Maar hoe is het in ons dagelijks leven, als je niet in de zorg werkt maar nog op school zit of een ander vak hebt? Kun je dan ook liefdevol zijn naar mensen om je heen. Misschien is dat wel lastiger, al die maatregelen waar je mee te maken hebt bijna niet vol te houden. Ik merk echt dat ik het lastig vind heb jij dat ook? De mensen die in de zorg werken zien van dicht bij de nood en ellende van ziek zijn en soms nog erger, de dood. Als je daar niet dagelijks mee te maken hebt vind ik het lastiger, we lezen en zien wel de verhalen van mensen die heel ziek zijn of zijn geweest dat kan ons helpen om samen dit virus te stoppen. God ziet dit alles ook, Hij ziet meer dan wij kunnen zien en daarom zegt Hij ook, vertrouw nu maar volledig op Mij. Als je dat doet dan krijg je meer geduld, meer blijdschap, meer vrede, meer liefde en nog veel meer. Je vindt deze mooie woorden in de brief van de Galaten 5: vers 22. Lees het maar eens al deze woorden geven je kracht om door te gaan, want God laat je niet los. Het is heel handig om een Bijbelapp te downloaden op je telefoon, tablet op laptop, dat werkt echt super goed. Hieronder een link.

https://www.bible.com/nl/bible/75/GAL.5.HTB

Er is ook een lied over gemaakt en dat ken je vast wel.

https://www.youtube.com/watch?v=fhlFP8AzzGk

De blijdschap die Jezus ons geeft gaat ook door in moeilijke tijden. De Bijbel staat ook vol verhalen van mensen die ondanks dat ze bijvoorbeeld in de gevangenis zaten toch blij konden zijn. Moeilijk voor te stellen, maar het is een blijdschap die van binnen in je hart zit als je Jezus kent,  daar kan niemand aankomen. Die blijdschap is voor altijd!

 

Kenneth Verbeek.

Luttelgeestelijke

De naam ‘Luttelgeest’ komt, zo las ik ooit, van een plaats met die naam die vroeger bij Kuinre lag. De betekenis van de naam is gemakkelijk te begrijpen. ‘Luttel’ betekent: klein – je hoort er het Engelse ‘little’ in. En ‘geest’ is de naam voor hoger gelegen zandgronden. Dat hoor je ook terug in de naam ‘geestgronden’ – zo worden in Noord Holland de gebieden wel genoemd net achter de duinen. In Bennebroek, waar ik zo’n zeven jaar heb gewoond, heette het psychiatrisch ziekenhuis vroeger ook: ‘De geestgronden’. Dat was een creatief gebruik van dat woord ‘geestgronden’.

 

Op 19 mei 2013 deed ik intrede als predikant van Luttelgeest. Het was die dag de zondag van Pinksteren. We lazen natuurlijk het verhaal uit Handelingen 2.

Iemand maakte na de dienst een grapje: ‘je bent nu luttelgeestelijke geworden’. Daar kon ik wel om lachen. Sindsdien zit ‘luttelgeestelijke’ in m’n hoofd en duikt het af en toe op in mijn gedachten. Ik vind het wel een mooie typering voor de dominee van Luttelgeest. Immers, als dominee ben je een soort geestelijke. Het ambt van predikant kun je niet afleggen – je draagt het altijd met je mee. De toevoeging ‘luttel’ is tegelijkertijd een relativering. Luttel is klein – neem het ambt ook weer niet al te ernstig. Als predikant ben je altijd ook maar een gewoon mens.

 

Na ruim zeven jaar heb ik – jullie zullen het inmiddels al wel weten – het beroep door de Open Hof in Rijssen aangenomen. Dat was geen gemakkelijke beslissing. Immers, zoals het er nu naar uitziet, zal ik voorlopig de laatste eigen predikant van Luttelgeest zijn geweest. Dat maakt het moeilijk te vertrekken. Ik heb het gevoel jullie wat verweesd achter te laten. Maar het komt vast goed. En in de afgelopen jaren zijn er ook ontwikkelingen in gang gezet, die duidelijk maken dat jullie ook veel zelf kunnen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Zin in Zondag.

 

Waarschijnlijk zal ik per 1 december overgaan naar Rijssen. In de dienst van zondag 8 november zal ik ‘afscheid’ nemen. In die dienst zullen ook Sem Krol en Laura Krol worden gedoopt. Op zondag 22 november zal ik nog wel voorgaan in de dienst die bekend staat als de laatste zondag van het kerkelijk jaar; de zondag waarin we denken aan overleden geliefden.

Omdat die laatste dienst zich niet zo goed laat combineren met een ‘afscheid’, is het beter om dat op 8 november te plannen. Afscheid en doop gaan best samen.

Ondertussen denk ik na over de overgang van Luttelgeest naar Rijssen. Tijdens de laatste maanden heb ik een paar keer iets geschreven of verteld over mijn loopprojecten. Als overgang heb ik bedacht dat ik in etappes ga lopen van Luttelgeest naar Rijssen. Dat is bij elkaar zo’n honderd kilometer. Als een soort moderne pelgrim. Drie etappes heb ik al in de benen: Luttelgeest – Vollenhove, Vollenhove – Zwartsluis en Zwartsluis – Hasselt.

Al lopend denk ik wat na. Bijvoorbeeld over de zeven jaren in Luttelgeest. Wat is er gebeurd? Wat hebben we beleefd? Wat heb ik geleerd? Wat neem ik mee? Wat ga ik missen?

Een van de dingen die ik meeneem is de ‘luttelgeestelijke’. In strikte zin ben ik na mijn afscheid geen luttelgeestelijke meer. Maar ik geloof dat ik dat jasje toch niet hoef uit te trekken. Ik ben van dat jasje gaan houden. Het houdt me met beide benen op de grond.

 

Met hartelijke groeten, Dirk van Keulen

Vanuit de kerkenraad

Net terug van de startzondag. Het was een mooie ochtend met alles erop en eraan. Verhalen van mensen over het goede leven, passie, emotie, zingen, kletsen, luisteren naar muziek, bloemen en Leendert bedanken voor bewezen diensten.

De kinderen waren hem dankbaar.

 

Maar ook realiseren dat onze dominee Dirk van Keulen vertrekt.

We hebben samen met hem de laatste startzondag georganiseerd. Een beetje raar gevoel, starten en dan stoppen. Ik bedenk me dat er straks veel dingen anders gaan, maar het is goed zo.

 

Verandering biedt kansen en daar gaan we mee verder. Als kerkenraad zullen we ons voorbereiden op alles wat op ons af komt.

 

Gisteren hebben Françoise en ik een overleg bijgewoond van de stuurgroep van dorpskerken. Veel dorpen zijn vacant en samen proberen we de goede weg hierin te vinden. We zullen jullie van alles op de hoogte houden.

 

Op dit moment gaan we ons voorbereiden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en het afscheid van onze dominee Dirk van Keulen. En samen een modus proberen te vinden voor de komende winteractiviteiten. Genoeg te doen dus.

 

Met een vriendelijke groet,

Vanuit de kerkenraad.

 

Gerard Blok

Nieuws van de diaconie

Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die in de afgelopen periode geld in de collectezak hebben gedaan. Ook via het rekeningnummer van de Diaconie hebben we gulle giften ontvangen. En dat is goed nieuws. We hebben het bedrag van vele collectes hierdoor kunnen verhogen! Zeker omdat de geselecteerde doelen het geld goed kunnen gebruiken. Het geeft ook een gevoel van verbinding en betrokkenheid in een tijd waarin afstand de norm is. Iedereen nogmaals hartelijk bedankt.

 

Ook in de komende periode kunt u uw giften blijven overmaken op het rekening nummer van de Diaconie: NL90 RABO 0396 6351 21.  En als u voor een speciaal doel wilt geven, dan kunt u dit in de omschrijving er bij zetten. Alvast hartelijk dank.

 

Collecten in oktober

Op 4 oktober is er weer een Zin in…. dienst. Zoals inmiddels gebruikelijk is, bepaalt de Zin in… groep zelf de bestemming van deze collecte.

 

Op 11 oktober collecteren we voor de eigen diaconie. Maandelijks ontvangen we vele verzoeken van organisaties voor een financiële bijdrage. Ver weg en dichtbij. We proberen zoveel mogelijk doelen te steunen en daar is geld voor nodig. Daarom willen wij deze collecte ook van harte aanbevelen!

 

Op 18 oktober collecteren we voor Dorcas. In Europa en daarbuiten leven mensen die van een schamel inkomen moeten rondkomen. Een voorbeeld van hen is Raisa. Ze is 83 jaar en woont verafgelegen op het platteland van Moldavië. Ze ziet enorm op tegen de winter. De wegen zijn modderig of liggen dan vol met sneeuw. Raisa wil er graag voor haar buurvrouw Gizby zijn. Gizby is 90 jaar en erg ziek. Daarom ligt ze hele dagen op bed. Maar ja, Raisa is zelf slecht ter been en moet rondkomen van amper 90 euro per maand. Er is geen geld om kolen voor de kachel te betalen. Is er iemand die haar kan helpen? De overheid in Moldavië zegt dat Raisa’s familie maar moet bijspringen. Maar de familie woont ver weg. Dat maakt Raisa verdrietig en nog meer eenzaam………

 

Dorcas Hulp & Ontwikkeling trekt het lot van deze vrouwen aan. Niet alleen dezer winter maar ook daarna. Er komt nu regelmatig een sociaal werker langs die op hen let en bemoedigt. Daarmee valt een last van Raisa’s schouders: ze kan de zorg voor haar buurvrouw nu loslaten. Daarnaast bezoekt ze regelmatig de activiteiten van Dorcas. Zo ontmoet ze nieuwe mensen uit haar omgeving met wie ze haar verhaal kan delen. Daarnaast stimuleert Dorcas de lokale overheid om opnieuw te bekijken of toch hulp mogelijk is. De inzet van Dorcas is om verandering te bewerkstelligen die blijvend is. Hun ambitie is om nog meer mensen te bereiken in Oost Europa maar ook in het Midden Oosten en Afrika. Zelf moet ik hierbij denken aan een reis die in een paar jaar geleden met mijn volleybalteam heb gemaakt naar Roemenië. Ook daar zie je met eigen ogen dat veel mensen het moeilijk hebben en rond moeten komen van weinig geld. We moeten oog hebben voor onze naasten, ver weg en dichtbij. Laten we het werk van Dorcas ondersteunen en gul geven.

 

Op 25 oktober collecteren we voor Artsen zonder Grenzen. Deze organisatie wil het verschil maken tussen leven en dood. Artsen zonder grenzen werken dag en nacht om mensen in crisissituaties te helpen. Van de chirurg in het veldhospitaal tot aan de fondsenwerver op straat. Medisch, menselijk en kritisch. De organisatie biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. De zorg varieert van basiszorg, vaccinatieprogramma’s, tot specialistische chirurgie in een ziekenhuis. Ze begeleiden zwangere vrouwen, brengen baby’s ter wereld en bieden psychosociale hulp in mentaal zware situaties. Dit doen ze onafhankelijk van politieke, economische en religieuze belangen. Gewoon omdat er mensen zijn die niet zonder de hulp van Artsen zonder Grenzen kunnen. Ze doen dit met giften en geld van donateurs. We hopen dat velen van ons het werk van deze organisatie financieel willen ondersteunen.

Als bemoediging brengt de Diaconie iedere maand namens de gemeente een kaart naar een gemeentelid en of familie.

 

Jeugdnieuws

Het is alweer een tijd geleden sinds de laatste jeugdnieuws geschreven is, de Schakel in augustus hebben we overgeslagen omdat er te weinig te vertellen was over de activiteiten.  Dus hebben we ook wat late informatie te melden. Allereerst heeft de “ Nacht zonder dak “ actie €3109,- opgebracht. Een prachtig resultaat voor de organisatie TEAR zo kunnen de straatkinderen geholpen worden en vooral in deze Coronatijd is het hard nodig dat er meer geld beschikbaar komt. U kunt nog steeds doneren via deze link https://www.tear.nl/checkout/171468

 

Provider

Provider is ook weer van start gegaan met een prachtig item op 20 september jl. Via de organisatie “Young and holy” konden we een virtueel Bijbelverhaal volgen maar ook zelf (her)beleven. Kijk even via deze link echt de moeite waard. https://www.youngholy.nl/storyrooms

De jongeren kregen een virtuele bril op en konden op deze manier het leven van Jozef die door zijn broers in de put werd gegooid beleven. Ze moesten ook zelf beslissingen nemen over hoe het verhaal verder zou gaan als zij er bij betrokken waren. Uiteindelijk werd het gehele verhaal tot aan de hereniging met Jozef zijn broers verteld.

De provider jongeren zijn een enthousiaste groep en hebben het heel goed met elkaar. Er staan nog een aantal leuke items op het programma voor dit seizoen. De datums worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan boompjes enten, bezoek aan een gevangenis, survival, waterskiën, espaceroom. We koppelen al deze activiteiten aan een Bijbelverhaal. Zo leren we steeds meer over geloven in deze tijd.

 

Startzondag

De startzondag op 20 september met als thema “het goede leven” was heel leuk. We namen afscheid van Leendert als leiding van de KND waar hij meer dan 20 jaar zich voor heeft ingezet. Samen met de kinderen heeft Leendert de schat gezocht en gevonden. Daar ging ook de Bijbellezing over in Mattheus 13 vers 44. Daarna gingen de kinderen buiten een begraven schat zoeken met een echte metaaldetector. De route moesten de kinderen volgen door de ballonnen te vinden en lek te prikken, in de ballonnen zaten briefjes met een letter, de letters samen vormde een zin “Jezus is de schat”. Uiteindelijk werd de schat gevonden en opgegraven. In de schatkist zaten de overheerlijke “schatkistsnoepjes”

 

Kindernevendienst

De nevendienstcommissie heeft vergadert en onder andere is gesproken over de toekomst, er is weinig aanwas van kinderen op dit moment en daarom is het lastig een groepje te vormen om daarmee weer de KND op te bouwen. We zullen weer opnieuw maar ook vernieuwend de toekomst in moeten gaan om de kerk in stand te houden. We willen graag kerk zijn met elkaar in het dorp, dat is heel waardevol. Dat kan alleen toekomst hebben als we kinderen enthousiast kunnen maken voor het geloof in God. Er zijn diverse mogelijkheden om de kerk te vernieuwen alleen hebben we daar geloof voor nodig. Een goede optie is om bij de school te beginnen. Daar liggen mooie kansen, we gaan er hard aan werken om daar ingang te krijgen om het blijde nieuws van het evangelie daar te laten klinken. We houden jullie op de hoogte.

 

Jongeren

Een uitdaging vandaag de dag is ook, hoe bereiken we jongeren van 16 jaar en ouder. Ook daar zijn mogelijkheden. Jeugdalpha is een prachtige methode om deze groep tieners te enthousiasmeren voor het geloof.  In januari start deze cursus en de jeugd zal persoonlijk hiervoor benaderd worden. Uiteraard is de cursus geheel vrijblijvend, na de 1e avond kun je zelf beslissen of de cursus wil afmaken.

 

Het goede leven.

Wanneer is het leven goed? Ik denk als je het willekeurig een persoon vraagt dat het antwoord bij iedereen anders zal zijn. Het is ook net met wat je met het goede leven bedoelt. Als je de eerste levensbehoefte zoals eten, drinken, kleding een dak boven je hoofd hebt, dan kan het aardse leven al goed zijn. Toch moet ik dan denken aan een uitspraak van Jezus. Hij zegt: “ Ik ben het brood des levens, wie naar mij toe komt en in mij gelooft zal nooit meer honger hebben en nooit meer dorst krijgen “. Wie wil dat nu niet, nooit meer honger nooit meer dorst. Wij weten niet echt wat honger of dorst is, maar vele mensen in deze wereld helaas wel. Jezus maakt duidelijk dat wanneer je echt honger of dorst zou hebben het leven menselijkerwijs niet goed is. Je honger en dorst gaat alleen weg als je regelmatig eet en drinkt. Als je Jezus volgt wordt je doordrenkt met alles wat Hij je wil geven en dat is meer dan genoeg om van te leven. Het gaat hier niet over de aardse honger en dorst die we kunnen ervaren. Honger, dorst en ook ziekte en nog veel meer nare dingen is vreselijk. Het is niet voor niets dat Jezus 5000 mensen te eten gaf, vele zieken genas. Maar waar het Jezus werkelijk om gaat is dat je ondanks al die vervelende dingen Zijn Geestelijk brood en water blijft eten en drinken. Daarom is het zo belangrijk dat we onze kinderen, onze jeugd blijven vertellen hoe goed God is en dat Hij niet wil dat wij dorst, honger of ellende meemaken. Wat God wil is dat wij volledig op Hem vertrouwen door alles heen, dan is ook het aarde leven goed.

 

Kenneth Verbeek

Onzeker

De zomer is weer voorbij.

Dit nummer van het kerkblad komt begin september uit.

Ik schrijf dit stukje op donderdag 20 augustus. De 20e van de maand is altijd de laatste dag waarop kerkbladstukjes kunnen worden ingeleverd.

Vele keren heb ik er wat mee geworsteld – die 20e van de maand. Maar nooit eerder heb ik zo sterk het gevoel gehad: wat kan ik nu schrijven? Is alles wat ik nu schrijf immers niet volgende week al weer door de realiteit ingehaald?

 

Jullie begrijpen wel wat ik bedoel.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land hebben we een moeilijke tijd doorgemaakt. Velen van ons waren vaak maar alleen. Wat betreft de kerk hebben we ons een tijd lang moeten beperken tot filmpjes. Nu komen we op zondag wel bij elkaar in de kerk – maar we moeten wel afstand houden, we zingen niet, we drinken geen koffie na de dienst. Terwijl juist het onderlinge contact zo waardevol is in ons kerkelijk leven. Ik weet dat er mensen zijn die graag naar de kerk komen juist om dat bakje koffie na de dienst. Even een praatje: hoe ga jij? Heb je al gehoord dat…? Is het een idee als…? Een woord van begrip. Een gebaar van troost.

 

Door ons met z’n allen aan de aangegeven richtlijnen te houden nam het virus af.

Maar de laatste weken lijkt het weer de verkeerde kant op te gaan. Niet voor niks gaven premier Rutte en minister De Jonge eerder deze week – ja, ik heb het over de week van de 20e augustus… – een waarschuwende boodschap af.

En daar wringt hem ook de schoen voor dit stukje.

Hoe zal het verder gaan? We weten het niet! Dat zorgt voor veel onzekerheid.

Zal er misschien nog voor dit kerkblad verschijnt weer een nieuwe persconferentie komen? En krijgen we dan weer met nieuwe maatregelen te maken, die ook ons kerkelijk leven raken?

 

Later deze maand staat de startzondag gepland. Dat was afgelopen jaren altijd een bijzondere zondag. Ik denk met vreugde terug aan die van vorig jaar. We moesten stoelen erbij zetten. En wat werden er een leuke bijdragen en filmpjes gemaakt. De jongeren in de tuin – een groep dames speelde barmhartige Samaritaan op het pad voor de kerk.

Maar wat is er mogelijk op de komende startzondag? Wat kan er wel, wat mag niet?

We zullen het in de onzekerheid moeten uithouden.

En laten we ook naar elkaar blijven omzien.

Hoewel ik dat laatste ook wel weg had kunnen laten. Want ik weet uit verhalen die ik hoor, dat omzien naar elkaar een van de grote kwaliteiten van het dorp is.

 

Met hartelijke groeten, Dirk van Keulen

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

Omdat we sinds de vorige Schakel geen kerkenraadsvergadering hebben gehouden is er niet zo veel te melden.

Wel hebben we u op de hoogte gehouden door de wekelijkse nieuwsbrief.

Dit bevalt goed omdat het actueel is. We moeten een keuze gaan maken of de Schakel of de nieuwsbrief.

Beide volhouden is niet zo simpel.

 

20 September houden we weer onze startzondag. Het thema dit jaar is ‘Het goede leven’.

Corona beperkt ons in de manier waarop we dit zouden willen organiseren.

We weten nu nog niet wat wel en niet kan.

Door middel van de nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.

Dit geldt ook voor de andere zondagen in september, laten we hopen dat er weer snel gezongen kan worden evenals na de dienst samen  koffie drinken. Dit zou de beleving wel ten goede komen.

 

Met een vriendelijke groet

Vanuit de kerkenraad

Gerard Blok.

Laad meer