Vanuit de kerkenraad …..

Landelijk nieuws

De plannen lagen er al even maar het gaat nu gebeuren. De landelijke organisatie van de PKN  onderverdeeld in 75 classes wordt gereduceerd naar 11 classis verdeeld over heel Nederland. De kleine synode heeft definitief besloten dat de oude Classis Flevoland in het geheel samen met de classis in Overijssel, een nieuwe Classis Overijssel Flevoland gaat vormen voor minimaal twee jaar. Na die tijd kan eventueel een wijziging plaatsvinden.

Vier afgevaardigden vanuit Classis Flevoland zullen fungeren als gangmakers in de nieuwe classis. Op 1 mei 2018 is de nieuwe classicale structuur een feit. Wilt u er graag meer over weten dan kunt u dat vinden op de website van de PKN www.pkn.nl onder ‘vragen en antwoorden kerk 2025.’

Vanuit de NOP

Ik heb vaker iets over Dorpskerken-NOP geschreven. Negen dorpskerken die bij de PKN horen staan in contact met elkaar om als kerkgemeenschappen steun en inspiratie bij elkaar te vinden. Inmiddels heeft Emmeloord zich hier ook bijgevoegd.

Om in de toekomst beleid te maken op intensievere vormen van samenwerking tussen de gemeenten in de polder is er budget nodig. Hiervoor is subsidie aangevraagd, we zijn heel blij dat deze is toegekend. Onder andere wordt dominee Gerlof van Rheenen hieruit betaald om dit werk voort te kunnen zetten. Het plan is dat we op de gemeenteavond meer over Dorpskerken-NOP gaan vertellen.

Vanuit de Schakel

Inmiddels kunt u de nieuwe Kerkenraadstructuur onder de knop: Meer informatie op www.pknluttelgeest.nl vinden. Hierin staat de taakgroepenstructuur met de verschillende groepen en commissies en hun aanspreekpunten.  Ook kunt u er de telefoonnummers van de kerkenraadsleden op vinden. Het uiterlijk van de website is onlangs opgefrist. De inhoud over de diverse groepen en commissies is inmiddels verouderd en wordt volgend jaar geüpdatet.

Wat de diensten betreft kunt u uw hart ophalen rond de feestdagen, variatie genoeg:

Op 24 december houden we `s morgens met pastoraal medewerker Jeffrey Bredenhoff een morgengebed: een korte liturgische viering met liederen, gebeden en een moment van bezinning.

Op Kerstavond is er een Sing-in, waarin we vooral veel bekende kerstliedjes gaan zingen. Aan deze avond wordt medewerking verleend door Karolien Tesselaar, Kenneth en Marissa Verbeek en het accordeon trio “De drie V`s”! Verderop in deze Schakel leest u er meer over.

Maandag, eerste kerstdag gaat onze eigen dominee Dirk van Keulen voor.

Op 31 december is er een gewone zondagsdienst met dominee Conny Aalbersberg.

Het is een mooie gewoonte dat we elk jaar oudejaarsavond afsluiten met een oecumenische viering. Het thema is deze keer: Droom, Doe, Durf en Deel. Vindt u het leuk om mee te doen met het gelegenheidskoor voor deze dienst? U kunt zich hiervoor opgeven, zie verderop in de Schakel.

Namens de kerkenraad wens ik u en jou fijne en gezegende kerstdagen,

Sylvia Koekoek